Regulamin Vinted

­­Regulamin korzystania z platformy Vinted

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA - nowa wersja obowiązuje od 8 lipca 2020 r

Serwis wystawiania przedmiotów online VINTED (zwany dalej "Witryną") jest zarządzany przez spółkę VINTED, UAB (zwaną dalej "VINTED"), z siedzibą przy ul. Svitrigailos 13, 03228 Wilno, Litwa, zarejestrowaną pod numerem 302767152 w Rejestrze Spółek Republiki Litewskiej.

Przed zarejestrowaniem się na Witrynie, każdy Użytkownik musi zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania (zwanymi dalej "Ogólnymi Warunkami"), Polityką Prywatności (zgodnie z definicjami, które również będą aktualizowane), jak również z innymi obowiązkowymi postanowieniami Witryny, zaakceptować je i zobowiązać się do ich przestrzegania.

 1. CEL

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki określają wzajemne relacje pomiędzy VINTED a Użytkownikami lub Odwiedzającymi.

1.2 Możesz skontaktować się z VINTED, wypełniając formularz dostępny tutaj.

1.3 Witryna umożliwia Użytkownikowi wymianę i/lub sprzedaż i/lub zakup Przedmiotów oraz korzystania z innych Usług Dodatkowych oferowanych przez Witrynę.

1.4 Usługi nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun (osoba dorosła) musi zarejestrować się w celu korzystania z Usług i nadzorować korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie.

Profesjonalni sprzedający nie są upoważnieni do korzystania z Usług. Profesjonalni Sprzedający, którzy dokonują transakcji z konsumentami, podlegają szczególnym przepisom prawa.

1.5 Rejestrując się na Witrynie, Użytkownik musi podać swoje pełne imię i nazwisko, nazwę użytkownika (pseudonim), adres e-mail i hasło (bezpośrednio lub za pośrednictwem profilu Facebook lub Google), w celu umożliwienia Witrynie identyfikacji Użytkownika za każdym razem, gdy korzysta z Witryny. Nawet jeśli podczas rejestracji na Witrynie Użytkownik podał swoje imię i nazwisko, inni Użytkownicy będą widzieć tylko nazwę (pseudonim) Użytkownika, która może różnić się od jego imienia i nazwiska. Dla celów bezpieczeństwa, VINTED może zażądać udzielenia pewnych potwierdzeń w odniesieniu do twojego konta. Takie potwierdzenia mogą obejmować m.in. powiązanie twojego konta Facebook, Google lub konta innej osoby trzeciej, potwierdzenie numeru telefonu, przedstawienie dowodu posiadacza karty, podanie unikalnego kodu PIN lub inne potwierdzenia, które VINTED może wprowadzić według własnego uznania. Wszystkie dane gromadzone w wyniku takiego potwierdzenia będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, która jest częścią umowy pomiędzy VINTED a Użytkownikiem.

VINTED może, według własnego uznania, zmienić Ogólne Warunki w celu:

a) dostosowania Ogólnych Warunków do obowiązujących lub przyjmowanych zmian przepisów ustawowych lub wymogów regulacyjnych;

b) dostosowania Ogólnych Warunków do wszelkich orzeczeń sądów, organów ochrony konsumentów lub innych właściwych organów, które mają wpływ na zawartość Witryny;

c) skorygowania wszelkich błędów (np. błędy ortograficzne lub inne rodzaje błędów, które nie zmieniają znaczenia istniejących zdań) niewykrytych do tej pory;

d) zapewnienia większej klarowności i rzetelności niniejszych Warunków;

e) odzwierciedlenia zmian i rozwoju w sposobie prowadzenia działalności;

f) odzwierciedlenia zmian w warunkach rynkowych lub standardowych praktyk branżowych.

W granicach obowiązującego prawa, w przypadku jakiejkolwiek zmiany Ogólnych Warunków, w tym Cennika (np. nowych usług), Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez powiadomienie na Witrynie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, lub w przypadku bardziej istotnych zmian (np. zmian mających wpływ na prawa lub obowiązki Użytkowników, główne funkcjonalności platformy lub innych istotnych zmian w sposobie działania Witryny), za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w momencie rejestracji 15 dni przed wejściem w życie zmiany. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którąkolwiek z zaproponowanych zmian, może zdecydować się na zakończenie relacji z VINTED i zamknięcie swojego konta VINTED, zgodnie z punktem 15.3. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków opublikowanych na Witrynie będą miały natychmiastowe zastosowanie do Odwiedzających.

1.6 Użytkownikowi wyraźnie przypomina się, że Internet nie jest bezpieczną siecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że został w pełni poinformowany o zawodności Internetu, w szczególności w zakresie naruszeń bezpieczeństwa transmisji danych oraz braku gwarancji wydajności w zakresie wolumenu i szybkości transmisji danych. Dokładamy wszelkich starań, aby VINTED było jak najbezpieczniejsze. Niemniej jednak Internet nie jest siecią bezpieczną, a niezawodność systemu może pogorszyć się niezależnie od woli VINTED. VINTED nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak naruszenie bezpieczeństwa transmisji danych ani za gwarancje wydajności w zakresie wolumenu i szybkości transmisji danych. W tych okolicznościach, do Użytkowników należy podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony ich własnych danych i/lub oprogramowania, w szczególności przed atakiem przez wirusy krążące w Internecie.

2 DEFINICJE

Kupujący – oznacza każdego Użytkownika, który kupuje lub chce kupić jeden lub więcej Przedmiotów na Witrynie;          

Przedmioty – oznaczają przedmioty, których sprzedaż nie jest zabroniona przez obowiązujące prawo krajowe i które Użytkownik umieścił w odpowiednim Katalogu Witryny, w celu ich sprzedaży, wymiany lub przekazania;

Katalog – oznacza elektroniczny katalog, w którym wystawiony jest ten sam rodzaj Przedmiotów, przy założeniu, że wszyscy Użytkownicy muszą przestrzegać zasad korzystania z Katalogu wprowadzonych przez VINTED oraz Listy Produktów i Usług Niedozwolonych Adyen N.V. (jeśli dotyczy);

Konto Użytkownika lub Konto – oznacza rejestrację Użytkownika na Witrynie; utworzone konto zawiera dane osobowe;

Konta w serwisach społecznościowych – oznacza konta w serwisach Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube i innych serwisach społecznościowych, gdzie dostarczane są informacje o Witrynie i oferowanych przez nią Usługach, udostępniając treści publikowane przez Użytkowników;

Potwierdzenie Odbioru – oznacza potwierdzenie, że Kupujący lub Użytkownik otrzymał Przedmiot;

Forum – oznacza podstronę Witryny, na której Użytkownicy mogą publicznie komunikować się na określony temat lub bez konkretnego tematu. Zasady mające zastosowanie do Forum są dostępne tutaj;

Cennik – oznacza dokument przedstawiający ceny płatnych Usług VINTED;

Wiadomości prywatne – oznaczają komunikację poprzez wymianę prywatnych wiadomości pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem systemu wiadomości na Witrynie, do którego dostęp mają jedynie zainteresowani Użytkownicy;

Aktualności – oznacza oferty krótko- i długoterminowe, konkursy lub nowe Usługi publikowane na Witrynie;

Polityka Prywatności – oznacza dokument określający sposób, w jaki VINTED gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Odwiedzającego lub Użytkownika;

Polityka dotycząca plików cookies – oznacza dokument określający sposób, w jaki VINTED gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Odwiedzającego lub Użytkownika gromadzone za pomocą plików cookies;

Usługi – oznaczają wszystkie usługi, w tym Usługi Główne i Usługi Dodatkowe;

Usługi Dodatkowe – oznaczają odpłatne usługi dodatkowe świadczone przez VINTED i publikowane na Witrynie (zgodnie z Cennikiem), takie jak Usługi Weryfikacji Tożsamości, które nie są uznawane za usługi główne i które mogą być przedmiotem odrębnych ogólnych warunków korzystania;

Zintegrowana Usługa Płatności i Wysyłki – oznacza opcjonalną dla Użytkownika Usługę ułatwiającą i zabezpieczającą płatność i dostawę Przedmiotu, gdy Transakcja stanowi umowę sprzedaży.

Zintegrowana Usługa Płatności – oznacza usługę płatności online za Przedmioty dostępną dla Kupującego na Witrynie, przy czym usługi płatnicze są świadczone przez partnera VINTED;

Zintegrowana Usługa Wysyłki – oznacza opłaconą przez Kupującego Usługę wysyłki i dostawy, umożliwiającą Sprzedającemu dostarczenie Przedmiotu Kupującemu w ramach umowy sprzedaży, przy czym usługa wysyłki, transportu i dostawy są świadczone przez jednego z partnerów VINTED;

Usługi Główne – oznaczają oferowaną przez VINTED Użytkownikom i Odwiedzającym możliwość, w szczególności nieograniczoną możliwość umieszczania Przedmiotów w odpowiednim Katalogu, przeglądania Przedmiotów, bezpośredniego uczestniczenia w wymianie lub zakupie-sprzedaży lub innych Transakcjach, korzystania ze Zintegrowanych Usług Płatności i Wysyłki oraz komunikowania się między nimi prywatnie i/lub publicznie, w szczególności za pośrednictwem Forum;

Witryna – oznacza stronę internetową VINTED, jak również aplikacje mobilne VINTED pobierane na smartfony lub tablety;

Transakcja – oznacza wszelkie transakcje, które przenoszą własność i/lub korzystanie z Przedmiotu z jednego Użytkownika na innego, w tym między innymi umowę sprzedaży zawartą bezpośrednio pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, lub wymianę, lub jakąkolwiek inną transakcję przeprowadzaną pomiędzy Użytkownikami;

Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która po zarejestrowaniu się na Witrynie jest uprawniona do korzystania ze wszystkich Usług Witryny w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb, które nie są związane z działalnością zawodową;

Sprzedający – oznacza każdego Użytkownika, który umieścił jeden lub więcej Przedmiotów w odpowiednim Katalogu Witryny;

Odwiedzający – oznacza każdą osobę niezarejestrowaną na Witrynie, która może korzystać z Witryny bez rejestracji, zgodnie z Ogólnymi Warunkami;

Adyen N.V. – oznacza spółkę publiczną zarejestrowaną w Holandii pod numerem 34259528 z siedzibą przy Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandia.

Ochrona Kupującego – oznacza ochronę proponowaną Kupującemu korzystającemu ze Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki po spełnieniu szczegółowych warunków opisanych w pkt. 8.

3 USŁUGI

3.1 VINTED jest internetowym pośredniczącym serwisem hostingowym oferującym Użytkownikom wirtualne forum wymiany, czyli Witrynę, usystematyzowany Katalog i Forum. Użytkownicy mają możliwość umieszczenia swoich Przedmiotów w odpowiednim Katalogu na Witrynie, wymiany, kupna lub sprzedaży Przedmiotów, korzystania ze Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki, komunikowania się poprzez wysyłanie Wiadomości Prywatnych, komunikowania się na Forum oraz korzystania z innych Usług Dodatkowych oferowanych przez Witrynę. VINTED nie jest stroną żadnej Transakcji pomiędzy Użytkownikami. W żadnym wypadku VINTED nie będzie kupować, sprzedawać lub wymieniać Przedmiotów znajdujących się na Witrynie, ani nie będzie do tego dążyć. VINTED oferuje Usługi ułatwiające zawieranie Transakcji.

3.2 Użytkownicy mogą zamówić Usługi Dodatkowe na Witrynie na warunkach wskazanych na Witrynie i zapłacić VINTED odpowiednią cenę (zgodnie z Cennikiem), w tym, jeśli dotyczy, usługę weryfikacji tożsamości.

3.3 Niniejsze Ogólne Warunki,  Polityka Prywatności i inne zasady opublikowane na Witrynie VINTED mają zastosowanie do Użytkowników i Odwiedzających Konta w serwisach społecznościowych VINTED, które muszą być z nimi zgodne.

4 WYSTAWIANIE PRZEDMIOTÓW

4.1 Jako warunek wstępny:

 • Tylko towary określone w zasadach korzystania z Katalogu mogą być wystawiane na Witrynie. Ponadto, w przypadku korzystania ze Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki, Użytkownicy muszą stosować się do Listy Produktów i Usług Niedozwolonych Adyen N.V. zgodnie z punktem 6.5.
 • Sprzedający musi zapewnić, że jego Przedmioty są zgodne z zasadami korzystania z Katalogu, a w przypadku korzystania ze Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki, Użytkownicy muszą stosować się do Listy Produktów i Usług Niedozwolonych Adyen N.V., jak przewidziano w punkcie 6.5. Niektóre kategorie przedmiotów nie mogą być prezentowane.
 • Sprzedający musi być właścicielem tych Przedmiotów i mieć prawo do ich sprzedaży, wymiany lub przekazania.
 • Sprzedający musi podać swoje imię i nazwisko przy pierwszym wystawieniu Przedmiotu.
 • Sprzedaż, wymiana, korzystanie z lub posiadanie takich Przedmiotów nie może naruszać praw osób trzecich, musi być zgodne z prawami własności intelektualnej i nie może naruszać żadnego prawa lub regulacji lokalnych, krajowych lub międzynarodowych.
 • Przedmiot musi spełniać powszechnie stosowane na rynku w zależności od charakteru Transakcji wymagania dla tego typu Przedmiotów, chyba że pomiędzy Kupującym a Sprzedającym istnieje odmienne porozumienie.

4.2 Sprzedający, wystawiając Przedmiot w Katalogu, musi wypełnić kwestionariusz dotyczący wystawienia Przedmiotu. Sprzedający musi jak najdokładniej opisać Przedmiot, wskazać ewentualne wady i podać cenę Przedmiotu. Sprzedający, gdy wystawia Przedmiot, oświadcza, że jest on zgodny z podanym opisem i że jego opis jest wyczerpujący. Umieszczanie Przedmiotów w Katalogu na Witrynie jest bezpłatne. Sprzedający mogą zdecydować o zapłaceniu za Usługi Dodatkowe, na przykład celem poprawy widoczności ich Przedmiotów.

4.3 Przedmiot umieszczony w Katalogu musi być nie tylko opisany w kwestionariuszu dotyczącym wystawienia Przedmiotu, ale musi być również sfotografowany. Zdjęcie musi być umieszczone obok opisu Przedmiotu. Przynajmniej jedno zdjęcie dobrej jakości musi być umieszczone w momencie wystawienia Przedmiotu (użycie zdjęć znalezionych w Internecie i/lub zdjęć podobnego przedmiotu jest zabronione). Musi ono odzwierciedlać rzeczywistą jakość i wygląd zewnętrzny Przedmiotu, jak również obecność jakichkolwiek defektów Przedmiotu.

4.4 Ilość Przedmiotów wystawianych w Katalogu na Witrynie jest nieograniczona. Wystawianie tych samych Przedmiotów więcej niż jeden raz w Katalogu Witryny jest zabronione.

4.5 Sprzedający, który wystawił Przedmiot, może go wycofać lub zmienić cenę w każdym czasie przed nawiązaniem kontaktu z Użytkownikiem w celu sprzedaży lub wymiany danego Przedmiotu.

5 SPRZEDAŻ PRZEDMIOTÓW I CENY ZA DODATKOWE USŁUGI

5.1 Dla celów Usług Dodatkowych, Sprzedający musi podać swoje dane konta bankowego, tak aby kwota sprzedaży zrealizowanej na Witrynie mogła zostać przekazana na jego osobiste konto bankowe. Jeżeli konto bankowe lub karta należąca do osoby trzeciej jest zarejestrowana na Witrynie, zespół VINTED może zażądać dowodu tożsamości.

Usługi te będą wiązały się z kosztami, które poniesie Kupujący, a których wysokość wskazana jest w Cenniku. VINTED może zmienić Cennik w każdym czasie na warunkach określonych w Artykule 1.5 powyżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którąkolwiek z proponowanych zmian, może zdecydować się na zakończenie relacji z VINTED i zamknięcie swojego konta VINTED, zgodnie z punktem 15.3.

5.2 Użytkownicy mogą wymieniać Przedmioty. W takim przypadku wymiana dokonywana jest bezpośrednio przez Użytkowników. W przypadku wymiany, VINTED nie ponosi odpowiedzialności ani nie będzie organizować wysyłek realizowanych pomiędzy Użytkownikami.

5.3 Wystawienie Przedmiotu na sprzedaż w Katalogu stanowi ofertę sprzedaży danego Przedmiotu przez Sprzedającego, która może zostać zaakceptowana przez Kupującego.

5.4  W przypadku, gdy Transakcja jest sprzedażą (a nie wymianą), Zintegrowana Usługa Płatności i Wysyłki jest automatycznie oferowana Kupującym. Jeżeli Kupujący wybierze Zintegrowaną Usługę Płatności i Wysyłki, uznaje się, że zaakceptował on ofertę Sprzedającego, gdy kliknie "Zapłać" na stronie płatności. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie przez niego oferty zostało dokonane z uwzględnieniem opisu Przedmiotu, który jest przedmiotem sprzedaży, oraz że stanowi to wiążące zobowiązanie do zawarcia umowy ze Sprzedającym na warunkach oferty.

5.5  Kupujący może podjąć decyzję o niekorzystaniu ze Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki. W takim przypadku Kupujący i Sprzedający ponoszą wyłączną odpowiedzialność za organizację i konsekwencje Wysyłki Przedmiotu i nie mogą korzystać ze świadczonej przez VINTED w tym zakresie pomocy.

5.6 Szczegóły dotyczące istniejących Usług promocyjnych dotyczących Przedmiotów znajdują się w Cenniku. Usługi te mogą zostać zmienione w każdym czasie na warunkach określonych w punkcie 1.5 powyżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którąkolwiek z proponowanych zmian, może zdecydować się na zakończenie relacji z VINTED i zamknięcie swojego konta VINTED, zgodnie z punktem 15.3.

6 ZINTEGROWANA USŁUGA PŁATNOŚCI

6.1 Zintegrowana Usługa Płatności i Wysyłki jest dostępna tylko w niektórych krajach. Jeżeli Usługa jest niedostępna, Sprzedający i Kupujący muszą uzgodnić inne metody realizacji Transakcji.

6.2 Zintegrowana Usługa Płatności jest opcjonalna i jest automatycznie oferowana Kupującym, jeśli Transakcja jest sprzedażą. Gdy tylko Kupujący zdecyduje się skorzystać ze Zintegrowanej Usługi Płatności, a Sprzedający nie zrezygnuje z tej usługi, Sprzedający musi się do niej zastosować.

6.3 Jeśli Zintegrowana Usługa Płatności i Wysyłki jest wykorzystywana, zapłata za Przedmiot i dostawa Przedmiotu są ułatwione i zabezpieczone. Dlatego też, z uwagi na tę dodatkową Ochronę Kupującego, VINTED pobiera odpowiednie opłaty za takie usługi. W tym przypadku, dla każdej Transakcji, Kupujący są obciążani dodatkową opłatą doliczaną do ceny zakupu za skorzystanie z Usług Dodatkowych oferowanych przez VINTED. Całkowita kwota takiej opłaty jest pokazana Kupującemu w Witrynie zanim zakończy on składanie zamówienia i jest wyliczana zgodnie z Cennikiem. Uiszczenie opłaty za Zintegrowaną Usługę Płatności pozwala Kupującemu korzystać z Ochrony Kupującego opisanej w pkt. 8.1 poniżej.

6.4 W ramach Zintegrowanej Usługi Płatności, Kupujący musi zapłacić z góry za Przedmiot(y) zakupiony(e) od Sprzedający za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub innej metody płatności, które mogą być od czasu do czasu wprowadzane w ramach Zintegrowanej Usługi Płatności dostępnej na Witrynie.

6.5 Kwoty zapłacone przez Kupującego zostaną zatrzymane przez dostawcę usług płatniczych wybranego przez VINTED w e-portfelu działającym jako rachunek zastrzeżony (rachunek escrow) do czasu zakończenia transakcji. Transakcja zostaje zakończona, gdy Kupujący potwierdzi VINTED, że Przedmiot spełnia warunki oferty lub po upływie czasu do otwarcia sporu lub po jego ewentualnym rozstrzygnięciu. Po zakończeniu transakcji środki pieniężne zostaną niezwłocznie przekazane do e-portfela Sprzedającego. Środki dostępne w e-portfelu Użytkownika mogą być w każdej chwili przelane na jego osobiste konto bankowe, bez żadnych opłat za przelew ani opłat za jakąkolwiek kwotę. Środki dostępne w e-portfelu mogą być wykorzystane do dokonywania zakupów na VINTED od innych Użytkowników.

6.6 VINTED zleca zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych Adyen N.V. przetwarzanie płatności i przechowywanie informacji dotyczących karty kredytowej lub debetowej lub jakiejkolwiek innej oferowanej metody płatności. W celu uzyskania możliwości korzystania ze Zintegrowanej Usługi Płatności, Kupujący oświadcza, że akceptuje ogólne warunki korzystania tego dostawcy usług. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie informacji związanych z kartą kredytową lub debetową, a VINTED w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność. Dostawcą usług płatniczych jest Adyen N.V., z którym Użytkownik zawiera bezpośrednią umowę poprzez potwierdzenie swojego zamówienia. Vinted pomoże i wesprze swoich Użytkowników w korzystaniu z usług świadczonych przez Adyen N.V. oraz zapewni bezpośrednią pomoc i umożliwi korzystanie z usług Adyen N.V. VINTED jest jedyną stroną uprawnioną do wydawania poleceń dostawcy usług płatniczych w celu przetwarzania płatności kwoty za Przedmiot na rzecz Sprzedającego, gdy tylko Kupujący potwierdzi VINTED, że otrzymał Przedmiot zgodnie z ofertą i jest w tym względzie usatysfakcjonowany lub istnieje domniemanie, że go otrzymał i zaakceptował. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz punkt 8 poniżej.

6.7 Należy pamiętać, że prawo do korzystania z usług płatniczych przysługuje wyłącznie w przypadku sprzedaży we własnym imieniu Użytkownika. Użytkownik nie może odsprzedawać, wynajmować ani w żaden inny sposób pozwalać osobom trzecim na korzystanie z usług płatniczych w celu umożliwienia opłacenia świadczonych przez nich usług. Użytkownik nie może korzystać z usług płatniczych w odniesieniu do różnych rodzajów produktów i usług innych niż zarejestrowane w VINTED. W szczególności Użytkownik potwierdza, że nie będzie korzystał z usług płatniczych w odniesieniu do żadnego rodzaju produktów lub usług pojawiających się w zasadach korzystania z Katalogu oraz na Liście Produktów i Usług Niedozwolonych Adyen N.V. Jeśli VINTED lub Adyen N.V. w dowolnym momencie odkryje, że informacje podane przez Użytkownika na jego temat są nieprawidłowe lub uległy zmianie bez powiadomienia VINTED lub jeśli Użytkownik naruszy którykolwiek z tych warunków, Usługi mogą zostać zawieszone i/lub wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym.

6.8 W przypadku podejrzenia jakiegokolwiek oszustwa popełnionego przez Użytkownika, VINTED niezwłocznie zawiesi konto danego Użytkownika, jak również transakcje będące w toku, na czas oczekiwania na wyniki prowadzonego dochodzenia.

6.9 W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu zgłoszonego VINTED przez dostawcę Zintegrowanej Usługi Płatności, VINTED niezwłocznie zawiesi konto danego Użytkownika, jak również transakcje będące w toku, na czas oczekiwania na wyniki prowadzonego dochodzenia.

6.10 VINTED zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika w przypadku wszczęcia przez Użytkownika sporu za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych, i gdy VINTED ma ku temu uzasadniony powód (np. w przypadku naruszenia obowiązującego prawa i/lub niniejszych Ogólnych Warunków i/lub istnieje prawdopodobieństwo niewłaściwego korzystania z Witryny).

7 ZINTEGROWANA USŁUGA WYSYŁKI

7.1 W ramach Zintegrowanej Usługi Wysyłki, VINTED oferuje swoim Użytkownikom usługi innych usługodawców specjalizujących się w transporcie i dostawach, jak opisano poniżej. VINTED może w każdej chwili skorzystać z usług innego dostawcy zewnętrznego. W takim przypadku zastosowanie będą miały te same zasady, co poniżej.

Od momentu, gdy Użytkownik wybierze jedną z tych Usług i dokona odpowiedniej opłaty na rzecz VINTED, kwoty zapłacone przez Kupującego zostaną zatrzymane przez dostawcę usług płatniczych wybranego przez VINTED w e-portfelu działającym jako rachunek zastrzeżony (rachunek escrow) do momentu zakończenia transakcji.

Zintegrowane etykiety wysyłki:

(1) W przypadku wyboru przez Kupującego Zintegrowanych Usług Wysyłki InPost, etykieta wysyłki VINTED jest automatycznie wysyłana do Sprzedającego i musi być wykorzystana do wysyłki Przedmiotu do Kupującego. Po zakończeniu transakcji, (i) Sprzedający otrzymuje cenę Przedmiotu zatrzymaną na rachunku zastrzeżonym (rachunku escrow), a (ii) pozostała część, tj. opłacona z góry kwota usługi wysyłki, jest przelewana VINTED. W przypadku zagubienia Przedmiotu w trakcie procesu wysyłki, VINTED zwróci Kupującemu pełną kwotę ceny zatrzymanej na rachunku zastrzeżonym (rachunku escrow). W ramach tej usługi, ogólne warunki sprzedaży InPost mają zastosowanie do Użytkownika, który korzysta ze zintegrowanej etykiety wysyłki. W szczególności Sprzedający będzie korzystał z limitu odszkodowania w wysokości 200 zł z tytułu ubezpieczenia InPost.

(2) W przypadku wyboru przez Kupującego Zintegrowanych Usług Wysyłki Poczta Polska, etykieta wysyłki VINTED jest automatycznie wysyłana do Sprzedającego i musi być wykorzystana do wysyłki Przedmiotu do Kupującego. Po zakończeniu transakcji, (i) Sprzedający otrzymuje cenę Przedmiotu zatrzymaną na rachunku zastrzeżonym (rachunku escrow), a (ii) pozostała część, tj. opłacona z góry kwota usługi wysyłki, jest przelewana VINTED. W przypadku zagubienia Przedmiotu w trakcie procesu wysyłki, VINTED zwróci Kupującemu pełną kwotę ceny zatrzymanej na rachunku zastrzeżonym (rachunku escrow). W ramach tej usługi, ogólne warunki sprzedaży Przesyłki Poleconej Poczty Polskiej / Kuriera Pocztex 48 Poczty Polskiej mają zastosowanie dla Użytkownika, który korzysta ze zintegrowanej etykiety wysyłki.  W ramach ubezpieczenia Poczty Polskiej Sprzedający może skorzystać z odszkodowania w wysokości od 100 do 1000 złotych w zależności od rodzaju wybranej usługi.

(3) W przypadku wyboru przez Kupującego Zintegrowanych Usług Wysyłki ORLEN Paczka (wcześniej zwana RUCH S.A.), etykieta wysyłki VINTED jest automatycznie wysyłana do Sprzedającego i musi być wykorzystana do wysyłki Przedmiotu do Kupującego. Po zakończeniu transakcji, (i) Sprzedający otrzymuje cenę Przedmiotu zatrzymaną na rachunku zastrzeżonym (rachunku escrow), a (ii) pozostała część, tj. opłacona z góry kwota usługi wysyłki, jest przelewana VINTED. W przypadku zagubienia Przedmiotu w trakcie procesu wysyłki, VINTED zwróci Kupującemu pełną kwotę ceny zatrzymanej na rachunku zastrzeżonym (rachunku escrow). W ramach tej usługi ogólne warunki sprzedaży ORLEN Paczka, mają zastosowanie dla Użytkownika, który korzysta z opcji zintegrowanej etykiety wysyłki. W szczególności Sprzedający będzie objęty możliwością uzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ORLEN Paczka. w limicie do 500 zł (pod warunkiem, że zamówienie zostało odpowiednio zapakowane).

Instrukcje wysyłki:

Obecnie nie oferujemy opcji instrukcji wysyłki.

7.2 Koszt Zintegrowanej Usługi Wysyłki jest wskazany w Cenniku i jest należny od Kupującego za dowolny Przedmiot w Katalogu oprócz ceny sprzedaży i Zintegrowanej Usługi Płatności.

7.3 Gdy tylko cena zostanie zapłacona przez Kupującego, VINTED wysyła potwierdzenie do Sprzedającego. Sprzedający jest odpowiedzialny za zapoznanie się z przesłanymi mu instrukcjami dostawy oraz za wysłanie Przedmiotu w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania przez VINTED informacji o zawartej umowie sprzedaży. W tym względzie Sprzedający musi w szczególności zanotować numer przesyłki z Witryny.

7.4 W przypadku niewysłania Przedmiotu Kupującemu w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania informacji o wysyłce, VINTED ma prawo do wydania polecenia zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych prowadzącemu rachunek zastrzeżony (rachunek escrow) do dokonania zwrotu całkowitej ceny zakupu, w tym kosztów wysyłki, Kupującemu poprzez wpłacenie odpowiedniej kwoty na jego rachunek. Zwrot całkowitej ceny zakupu, w tym kosztów wysyłki, będzie stanowił jedyne roszczenie Kupującego na podstawie jego umowy ze Sprzedającym.

7.5 Jeżeli Sprzedający zdecyduje się na zastosowanie metody wysyłki z uwzględnieniem niestandardowych kosztów wysyłki, ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, uszkodzenia lub nieodebranie przesyłki. W związku z tym Sprzedający będzie odpowiedzialny za wybór bezpiecznej metody wysyłki oferującej gwarancje w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

8 Zintegrowana Usługa Płatności i Wysyłki / Zwrot kosztów / Akceptacja Przedmiotu / Ochrona Kupującego

8.1. Kupujący korzystający ze Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki może być uprawniony do zwrotu kosztów na zasadach Ochrony Kupującego, jeśli  warunki opisane poniżej zostaną spełnione:

8.1.1. Jeżeli Przedmiot nie odpowiada zasadniczo opisowi przedstawionemu przez Sprzedającego, w tym jeśli Przedmiot został zniszczony w trakcie wysyłki, Kupujący ma 2 dni, licząc od daty doręczenia Przedmiotu, na poinformowanie VINTED poprzez kliknięcie na okno dyskusyjne ze Sprzedającym. Wstrzyma to Transakcję i VINTED zachowa całkowitą cenę zakupu. W pierwszej kolejności Kupujący i Sprzedający mają prawo do samodzielnego rozwiązania sporu i poinformowania VINTED o wspólnej decyzji. W takim przypadku VINTED zobowiązuje się do zastosowania się do takiej decyzji i zwrotu kosztów Kupującemu lub Sprzedającemu. Jeżeli Kupujący i Sprzedający nie dojdą bezpośrednio do porozumienia lub nie chcą bezpośrednio rozwiązać sporu, Kupujący lub Sprzedający może przekazać sprawę VINTED. Po dokonaniu przez Vinted przeglądu sporu i stwierdzeniu przez VINTED, że Przedmiot nie jest w istocie taki, jak go opisano, porównując go z wystawionym Przedmiotem, VINTED anuluje Transakcję, informując zewnętrznego dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek zastrzeżony (rachunek escrow) w celu zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego po odesłaniu przedmiotu do Sprzedającego.  Kupujący otrzyma zwrot całkowitej kwoty zakupu. Należy pamiętać, że VINTED nie zapewnia usługi odesłania Przedmiotu, a Kupujący musi zapłacić za odesłanie Przedmiotu, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedającym. Wyjątki od obowiązku zwrotu przedmiotu mogą mieć zastosowanie w szczególności wtedy, gdy istnieją wyraźne przesłanki, że Przedmiot może być podrobiony. W takim przypadku Kupujący nie jest zobowiązany do odesłania Przedmiotu, aby otrzymać zwrot kosztów.

8.1.2. W przypadku nieotrzymania przez Kupującego Przedmiotu, Kupujący musi poinformować VINTED, zgłaszając problem poprzez kliknięcie przycisku zawieszającego Transakcję w terminie 2 dni od podanej daty, w której Przedmiot miał być dostarczony. W przypadku zagubienia Przedmiotu w trakcie wysyłki, Kupujący otrzyma zwrot całkowitej kwoty zakupu od zewnętrznego dostawcy usług płatniczych prowadzącego rachunek zastrzeżony (rachunek escrow).

8.1.3. Jeżeli Kupujący nie skontaktuje się z VINTED w ciągu 2 dni, jak określono w pkt. 8.1.1. lub 8.1.2., lub nie potwierdzi na Witrynie, że otrzymany Przedmiot został zaakceptowany (w ciągu tego 2-dniowego terminu), Transakcja zostanie zakończona, a ochrona zwrotu kosztów Kupującego wygasa. W takim przypadku Kupujący nie będzie uprawniony do zwrotu kosztów przez VINTED.

8.1.4. W przypadku, gdy Przedmiot jest zgodny z opisem przedstawionym przez Sprzedającego, Kupujący nie będzie uprawniony do żądania zwrotu poprzez VINTED, a VINTED zakończy Transakcję. Po sfinalizowaniu Transakcji i przekazaniu Sprzedającemu środków na rachunek zastrzeżony (rachunek escrow), Kupujący może próbować wynegocjować bezpośrednio ze Sprzedającym zwrot Przedmiotu (np. umowa w sprawie zwrotu, opłaty za przesyłkę zwrotną, itp.). Zwracamy uwagę, że w takim przypadku Sprzedający może również odmówić współpracy z Kupującym na tej podstawie, że transakcja została zrealizowana przez Sprzedającego.

8.2. Jeśli Kupujący nie korzysta z Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki:

8.2.1. W takim przypadku VINTED nie pobiera żadnej opłaty, ale nie gwarantuje bezpieczeństwa płatności. VINTED nie zapewnia wsparcia dla Kupującego lub Sprzedającego. Kupujący i Sprzedający są sami odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzenie Transakcji i powinni bezpośrednio negocjować wszystkie szczegóły Transakcji (np. warunki płatności, wysyłkę, warunki zwrotu Przedmiotu, zagubienie przesyłki, itp.).

8.2.2 W przypadku niewłaściwego postępowania Kupującego lub Sprzedającego, VINTED może udzielić pomocy poszkodowanej Stronie. VINTED współpracuje również z instytucjami państwowymi.

9 PŁATNOŚĆ

9.1 VINTED jest uprawniony do pobierania opłat w ramach świadczonych Usług zgodnie z cenami wskazanymi w Cenniku. Użytkownik akceptuje fakt, że VINTED jest uprawniony do zmiany Cennika na warunkach określonych w pkt. 1.5 powyżej. W przypadku braku zgody Użytkownika na którąkolwiek z proponowanych zmian, Użytkownik może zdecydować się na zakończenie relacji z VINTED i zamknięcie swojego konta VINTED, zgodnie z punktem 15.3. Zmiany Cen nie będą miały zastosowania do trwających Transakcji (tj. takich, za które Kupujący dokonał już płatności).

9.2 Wszystkie ceny wyrażone są w złotych (PLN), z uwzględnieniem wszystkich podatków.

9.3 W przypadku, gdy Transakcja dokonywana jest za pomocą Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki, płatność Kupującego dokonywana jest za pomocą karty bankomatowej lub wirtualnej, lub jakiejkolwiek innej metody płatności, która może być od czasu do czasu wprowadzana na zintegrowanym interfejsie płatniczym Witryny. W przypadku nieskorzystania ze systemu Zintegrowanej Płatności, płatność zostanie dokonana według wyboru Użytkownika za pomocą polecenia zapłaty, karty bankomatowej (Visa/Master Card) lub karty wirtualnej, lub innej metody płatności, która może być od czasu do czasu wprowadzona.

9.4 W przypadku realizacji Transakcji ze Zintegrowaną Usługą Płatności i Wysyłki, całkowita kwota zostanie pobrana z konta Kupującego (cena Przedmiotu i opłaty za Zintegrowaną Usługę Płatności i Wysyłki), a Sprzedający pobierze należną mu kwotę wyłącznie po potwierdzeniu odbioru towaru przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie otrzyma Przedmiotu lub nie będzie z niego zadowolony, jego konto zostanie ponownie zasilone.

9.5 W przypadku realizacji Transakcji bez Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki, Kupujący i Sprzedający muszą uzgodnić warunki płatności, tak jak opisano w pkt. 8.2.1 powyżej. VINTED nie pobiera żadnej opłaty od Transakcji w tym przypadku.

10 INTERAKCJE I WIADOMOŚCI NA WITRYNIE

10.1 Wiadomości prywatne

Wymiana Wiadomości Prywatnych pomiędzy Użytkownikami ma na celu przede wszystkim wymianę informacji dotyczących Przedmiotów w Katalogu. W związku z tym, jeżeli Użytkownik lub Odwiedzający wysyła Wiadomości Prywatne do innego Użytkownika, musi upewnić się, że nie wysyła:

 • wiadomości lub informacji zawierających reklamy;
 • spamu lub treści rozprzestrzeniającej wirusy lub robaki;
 • masowych wiadomości mailingowych jakiegokolwiek innego rodzaju (gdy wiadomość jest wysyłana do więcej niż pięciu Użytkowników lub gdy ta sama wiadomość jest kopiowana i wysyłana do Użytkowników, którzy nie prosili o jej otrzymanie);
 • wiadomości zawierających teksty sprzeczne z dobrymi standardami moralnymi i porządkiem publicznym, wiadomości nieodpowiednie, obraźliwe lub zniesławiające lub w inny sposób uznane za niezgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i interesami Użytkowników;
 • wiadomości o charakterze niezgodnym z prawem lub w inny sposób próbujące wyrządzić szkodę innym Użytkownikom i/lub Witrynie.

Wykorzystując algorytmy, VINTED używa automatycznego oprogramowania, aby umożliwić wykrycie wszelkich komentarzy sprzecznych z dobrymi standardami moralnymi i porządkiem publicznym, lub takich, które są niewłaściwe, obraźliwe lub zniesławiające i wysyłane przez Użytkownika za pośrednictwem Wiadomości Prywatnych. W przypadku wykrycia przez oprogramowanie automatyczne Wiadomości Prywatnej zawierającej takie komentarze, Wiadomość Prywatna może zostać automatycznie zablokowana i/lub ukryta przed Użytkownikiem otrzymującym tę Wiadomość Prywatną. Użytkownik, który jest nadawcą zablokowanej i/lub ukrytej Prywatnej Wiadomości, zostanie ostrzeżony o obowiązku przestrzegania Ogólnych Warunków. VINTED nigdy nie ma dostępu do treści Wiadomości Prywatnych, w tym wiadomości zablokowanych i/lub ukrytych przez oprogramowanie automatyczne.

10.2 Wymiana opinii między Użytkownikami

Użytkownik ma prawo napisać opinię na temat innego Użytkownika wyłącznie w przypadku przeprowadzenia Transakcji pomiędzy nimi. Użytkownikom lub VINTED nie należy się wynagrodzenie w zamian za ich opinie online.

Opinie Użytkownika na temat innego Użytkownika muszą być zawsze uczciwe i szczere. Kłamstwa i zniewagi są zabronione.

VINTED nie przegląda opinii przed ich opublikowaniem przez Użytkowników.

Jeśli otrzymana opinia jest niewłaściwa lub stanowi nadużycie, Użytkownicy powinni zgłosić to do VINTED. VINTED jest uprawniony do wycofania z Witryny wszelkich opinii, które naruszają niniejsze Ogólne Warunki lub prawa innych Użytkowników, w tym Użytkowników, którzy nie mieli prawa do napisania opinii na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków.

VINTED, po zidentyfikowaniu Użytkownika, który nie przestrzega tych zasad, może skorzystać z prawa do zablokowania konta danego Użytkownika w całości lub w części.

Odwiedzający nie mają prawa pisać opinii o Użytkownikach.

10.3 Forum

Użytkownicy i Odwiedzający mogą korzystać z Forum, ale tylko Użytkownicy mogą wysyłać wiadomości na Forum.

Przed rozpoczęciem korzystania z Forum każdy Użytkownik i Odwiedzający musi zapoznać się z Regulaminem Forum i przestrzegać go:

https://www.vinted.pl/forum-rules.

Użytkownicy mogą tworzyć tematy, używając swojej nazwy użytkownika lub anonimowo. VINTED nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w wyniku działań podjętych przez Użytkownika lub osobę trzecią, o których nie wiedział, lub w związku z brakiem działań podjętych przez VINTED, tożsamość Użytkownika, który zamieścił wiadomość lub temat, zostanie podana do wiadomości publicznej.

Surowo zabrania się publikowania na Forum komunikatów reklamowych, umieszczania linków do innych stron internetowych, oferowania towarów na sprzedaż lub podejmowania innych działań komercyjnych lub organizowania przetargów.

Dozwolone jest wysyłanie reklam dotyczących sprzedawanych osobistych Przedmiotów, zgodnie z zasadami korzystania z Katalogu i Listą Produktów i Usług Zabronionych (jeśli dotyczy), oraz dostarczanie informacji o oferowanych usługach, ale wyłącznie w kategorii zarezerwowanej do tego celu, zwanej "Moje promocje".

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1 Wszyscy Odwiedzający i Użytkownicy są w pełni odpowiedzialni, jako ich autorzy, za wszystkie informacje, które zamieszczają na Witrynie oraz, jeśli ma to zastosowanie, za oferowane przez siebie, sprzedawane, wymieniane lub przekazywane innym Użytkownikom Przedmioty. W szczególności, gdy Użytkownik wystawia Przedmioty w odpowiednim Katalogu, Użytkownik uznaje i akceptuje, że ponosi pełną odpowiedzialność za wystawienie Przedmiotu w tym Katalogu, jego opis, potwierdzenia, prawidłowość innych przedstawionych szczegółów oraz komunikację z innymi Użytkownikami, a także ogólnie Transakcje zawierane z innymi Użytkownikami i mogące z nich wyniknąć spory (zwane dalej łącznie "Treścią").

11.2 W tym zakresie Odwiedzający i Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Użytkownicy i Odwiedzający muszą w szczególności powstrzymać się od (i) naruszania praw osób trzecich, (ii) naruszania praw własności intelektualnej lub wystawiania podrabianych towarów, (iii) podżegania do wykroczeń lub przestępstw, dyskryminacji, nienawiści lub przemocy ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość, (iv) przekazywania nieprawidłowych informacji lub informacji poufnych, (v) oszczerczych komentarzy, (vi) dopuszczania się działań, które mogą narazić nieletnich na niebezpieczeństwo, (vii) publikowania danych osobowych innych osób lub naruszania praw do prywatności lub (viii) uzurpowania sobie tożsamości innej osoby.

11.3 W przypadku, gdy Treść nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami zgodnie z punktem 11.2 lub ogólnie, jeśli Użytkownik lub Odwiedzający nie przestrzega niniejszych Ogólnych Warunków, Użytkownik lub Odwiedzający uznaje i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wynikające z tego bezpośrednie i pośrednie straty w odniesieniu do osób trzecich lub VINTED. W związku z tym Użytkownik lub Odwiedzający uznaje i akceptuje, że w ramach swoich kompetencji jako host, VINTED w żadnych okolicznościach nie podejmie jakiejkolwiek weryfikacji Treści i nie będzie odpowiedzialny za takie straty, chyba że (i) został należycie powiadomiony o istnieniu treści niezgodnych z prawem w rozumieniu obowiązujących przepisów zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 11.4, oraz (ii)  nie podjął natychmiastowych działań w celu usunięcia takich treści z Witryny.W szczególności, lecz niewyłącznie, VINTED nie będzie ponosić odpowiedzialności za: (i) działania lub zaniechania Odwiedzających i Użytkowników, (ii) Informacje zamieszczone na Witrynie przez Użytkowników i Odwiedzających, ich tematy, dokładność, kompletność i/lub zgodność z obowiązującymi przepisami lub (iii) jakość i ilość Przedmiotów, które sprzedają lub kupują za pośrednictwem Witryny, ani też ich zgodność z podanym opisem.

Katalog

11.4 VINTED nie ponosi odpowiedzialności za Treść zamieszczoną online. Użytkownicy są odpowiedzialni za Treść zamieszczaną online, a VINTED może usuwać treść Użytkownika, o której został należycie powiadomiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i która narusza obowiązujące prawo i/lub polityki VINTED. Dodatkowo, możemy podjąć działania przeciwko kontu Użytkownika. Jeśli Użytkownik lub Odwiedzający wykryje Treść, w której wyrażono zgodę na zbrodnie przeciwko ludzkości, nawołujące do nienawiści rasowej i/lub przemocy lub dotyczące pornografii dziecięcej, VINTED musi zostać o tym niezwłocznie poinformowany:

 • albo poprzez zastosowanie opisanej tutaj procedury powiadamiania;
 • lub wysyłając wiadomość e-mail na adres legal@vinted.pl;
 • lub wysyłając szczegółowy list na następujący adres: VINTED UAB, Svitrigailos 13, 03228 Wilno, Litwa.

We wszystkich tych przypadkach VINTED natychmiast zawiesi konto danego Użytkownika, jak również transakcje będące w toku, na czas oczekiwania na wyniki prowadzonego dochodzenia.

Jeżeli Użytkownik uważa, że jakaś Treść może naruszać jego prawa lub prawa osób trzecich (podrabianie, znieważanie, naruszanie prawa do prywatności), Użytkownicy mogą powiadomić o tym VINTED:

 • albo poprzez zastosowanie opisanej tutaj procedury powiadamiania;
 • lub wysyłając wiadomość e-mail na adres legal@vinted.pl;
 • lub wysyłając szczegółowy list na poniższy adres: VINTED UAB, Svitrigailos 13, 03228 Wilno, Litwa.

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownicy powstrzymają się od zamieszczania jakichkolwiek treści niezgodnej z prawem, nieprawdziwej lub niedokładnej. Użytkownicy muszą działać i korzystać z platformy w dobrej wierze.

11.5 W przypadku Transakcji dokonanej bez Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki oferowanej przez VINTED, gdy tylko Kupujący i Sprzedający uzgodnią Przedmiot i cenę, Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie Przedmiotu do Kupującego w odpowiedniej i należytej formie oraz w odpowiednim czasie. W każdym przypadku, jeżeli między Kupującym a Sprzedającym powstanie spór dotyczący dostawy Przedmiotu, Sprzedający musi udowodnić, że Przedmiot został wysłany (np. może to być w formie numeru śledzenia przesyłki, faktury lub dokumentu od firmy kurierskiej).

11.6 W przypadku Transakcji dokonanej bez Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki oferowanej przez VINTED, Kupujący jest odpowiedzialny za zapłatę za zamówiony Przedmiot w odpowiedniej i należytej formie i w odpowiednim czasie, zgodnie z warunkami podanymi przez Sprzedającego lub zgodnie z warunkami uzgodnionymi w drodze wzajemnego porozumienia.

11.7. W przypadku Transakcji dokonanej bez Zintegrowanej Usługi Płatności i Wysyłki oferowanej przez VINTED, Użytkownik rozumie i akceptuje, że VINTED nie ponosi odpowiedzialności za spory zaistniałe pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi, nie będzie udzielał wsparcia i nie będzie brał udziału w ich rozstrzyganiu. Spory te mogą być rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, chyba że strony postanowią w drodze wzajemnego porozumienia, że zastosowanie będzie miało prawo innego kraju.

12 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

12.1 Użytkownik zobowiązuje się:

 • podczas rejestracji na Witrynie podać prawdziwe informacje o sobie, w szczególności pełne imię i nazwisko, nazwę użytkownika i adres e-mail;
 • zarejestrować się na Witrynie tylko raz, nie tworzyć więcej niż jednego Konta, chyba że osoba trzecia ma wiedzę o i/lub ma dostęp do tego Konta, i to wyłącznie po poinformowaniu VINTED o tym oraz po zablokowaniu poprzedniego Konta;
 • nie korzystać z Witryny i/lub Usług w celu podejmowania bezprawnych działań lub transakcji lub działań oszukańczych;
 • podczas korzystania z Witryny, dostarczać obiektywnych, poprawnych, wyczerpujących i szczegółowych informacji na temat wymiany i/lub zamierzonej sprzedaży;
 • zapewnić, że proponowana cena wymiany i/lub sprzedaży Przedmiotów, jak również inne informacje ich dotyczące, są prawidłowe;
 • nie kopiować informacji pojawiających się na Witrynie i umieszczanych przez VINTED lub innego Użytkownika Witryny lub wykorzystywać ich niezgodnie z prawem.

12.2 Przy korzystaniu z Witryny Użytkownicy i Odwiedzający zobowiązują się do przekazywania informacji i danych, w szczególności danych elektronicznych (plików, prywatnych wiadomości itp.), które:

 • nie wprowadzają w błąd lub nie są nieprawidłowe;
 • nie zachęcają do nabywania towarów, których sprzedaż jest zabroniona lub zastrzeżona;
 • nie wykorzystują zdjęć (i) do których nie posiadają praw własności intelektualnej (ogólnie są to zdjęcia znalezione w Internecie), lub (ii) które zawierają linki do innych stron internetowych;
 • nie wykorzystują fotografii (i) na których widoczne są inne niż one osoby, chyba że osoby te wyraziły zgodę na publikację tych fotografii; lub (ii) które są lub mogą być uważane za fotografie erotyczne lub pornograficzne sprzeczne z dobrymi standardami moralnymi lub porządkiem publicznym;
 • nie dotyczą sprzedaży/kupna/wymiany/lub przekazania Przedmiotów wyprodukowanych z naruszeniem praw własności intelektualnej właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych;
 • nie naruszają praw własności lub praw osobistych, które nie są prawami spadkowymi osób trzecich (w tym prawami własności intelektualnej);
 • nie naruszają obowiązujących przepisów;
 • nie są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie zawierają wirusów, programów ani plików komputerowych, które mogłyby (i) zakłócić normalne funkcjonowanie Witryny i/lub Usług, (ii) znajdować się na komputerach Użytkowników i w związku z tym prowadzić do strat dla Użytkownika lub jego majątku oraz uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Witryny, Usług i komputera Użytkownika;
 • nie zawierają linków do innych stron internetowych, które świadczą usługi podobne do tych oferowanych przez Witrynę.

12.3 Użytkownicy i Odwiedzający zobowiązują się nie gromadzić, nie przechowywać jednocześnie, nie przekazywać osobom trzecim, nie upubliczniać, nie publikować ani nie ujawniać danych Użytkowników Witryny lub danych dotyczących działań Użytkowników Witryny, w tym Transakcji, ich liczby, rodzaju, ceny, itp., jeśli informacje te staną się dostępne w sposób niezgodny z prawem lub w wyniku niezgodnego z prawem działania lub zaniechania (z wyjątkiem informacji statystycznych opublikowanych na Witrynie). Użytkownicy i Odwiedzający zobowiązują się również nie gromadzić, nie przechowywać jednocześnie, nie przekazywać osobom trzecim, nie upubliczniać, nie publikować ani nie ujawniać informacji pojawiających się na Witrynie, jeżeli może to mieć wpływ na prawa innych Użytkowników. Ograniczenie to nie dotyczy istniejącej na Witrynie funkcji "udostępniania" i oferującej Użytkownikom możliwość udostępniania informacji publicznych dostępnych na Witrynie i na Kontach w serwisach społecznościowych oraz wysyłania sobie takich informacji pocztą elektroniczną.

12.4 W granicach obowiązującego prawa, VINTED nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika, gdy korzysta on z Witryny lub Usług. W szczególności VINTED nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zrealizowanie lub brak realizacji Transakcji przez Użytkowników.

12.5 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i hasła w stosunku do osób trzecich, z wyjątkiem osób, które zostały upoważnione przez Użytkownika do korzystania z jego danych logowania.

12.6 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji informacji zawartych na Witrynie, które nie są już aktualne ze względu na zmiany jego danych (w szczególności informacji podanych podczas rejestracji na Witrynie), jak również informacji dotyczących Przedmiotów wymienionych w Katalogu i ich stanu.

12.7 Korzystając z Witryny, Użytkownicy lub Odwiedzający oświadczają, że:

 • są osobami fizycznymi w wieku 18 lat lub więcej (w przeciwnym razie rodzic (rodzice) lub opiekun prawny muszą zarejestrować się w ich miejsce), że korzystają ze wszystkich Usług Witryny w celu zaspokojenia swoich potrzeb osobistych, które nie są związane z jakąkolwiek działalnością zawodową, oraz że posiadają pełną zdolność i wszelkie prawa do przeprowadzania Transakcji na Witrynie;
 • akceptują i stosują się do Ogólnych Warunków i wszystkich innych dokumentów umownych, takich jak Polityka Prywatności, Polityka Bezpieczeństwa i Polityka dotycząca plików cookie, jak również innych zasad Witryny;
 • rozumieją, że są w pełni odpowiedzialni za przeprowadzone Transakcje;
 • rozumieją, że po zamówieniu Przedmiotu zobowiązują się do zakupu lub wymiany tego Przedmiotu oraz że niewykonanie tej Transakcji może wiązać się z obowiązkiem pokrycia przez nich strat poniesionych przez Sprzedającego;
 • rozumieją, że muszą zapłacić VINTED, jeżeli zdecydują się na korzystanie z płatnych Usług zgodnie z cenami i procedurami określonymi w Cenniku.

13 PRAWA I OBOWIĄZKI VINTED

13.1  VINTED może zabronić, w całości lub w części, korzystania z Witryny (poprzez określenie warunków ograniczenia) lub uniemożliwić Użytkownikowi lub Odwiedzającemu korzystanie z Witryny, w szczególności poprzez usunięcie Treści zamieszczonej na Witrynie, usunięcie konta Użytkownika oraz uniemożliwienie Użytkownikowi ponownej rejestracji na Witrynie lub uniemożliwienie Odwiedzającemu dostępu do Witryny, przy założeniu, że VINTED prześle uprzednie oficjalne zawiadomienie do tych Użytkowników lub Odwiedzających, którzy:

 • łamią lub naruszają swoje zobowiązania wynikające z Ogólnych Warunków, Polityki Prywatności lub innych zasad Witryny;
 • podają nieprawdziwe, wprowadzające w błąd i/lub informacje niekompletne zgodnie z Ogólnymi Warunkami w momencie ich rejestracji na Witrynie lub korzystania z niej;
 • umyślnie i celowo ujawniają nieprawidłowe informacje na Witrynie, obrażają inne osoby lub postępują w niewłaściwy sposób;
 • wykorzystują tożsamość innych Użytkowników lub działają w inny niezgodny z prawem sposób;
 • logują się z tego samego adresu IP lub z tego samego komputera, który został zablokowany z powodu naruszeń; lub
 • otrzymali co najmniej trzy ostrzeżenia od VINTED.

13.2 Z zastrzeżeniem tych samych okoliczności, które zostały opisane powyżej, VINTED może, wysyłając oficjalne powiadomienie na ten temat do danego Użytkownika/Odwiedzającego, ograniczyć, w całości lub w części, Konto Użytkownika lub dostęp Odwiedzającego. Częściowe zablokowanie oznacza, że Użytkownik nie będzie mógł wystawiać Przedmiotów w Katalogu, komunikować się z innymi Użytkownikami i/lub uczestniczyć w Forum. Całkowite zablokowanie oznacza, że Konto Użytkownika zostanie zablokowane i/lub usunięte, a możliwość korzystania z Witryny z komputera Użytkownika zostanie zablokowana. Użytkownik musi mieć świadomość, że po całkowitym zablokowaniu nie będzie miał prawa do ponownej rejestracji na Witrynie. Usunięcie Konta Użytkownika nie oznacza, że VINTED usunie wszelkie istotne informacje dotyczące Konta, w szczególności dane osobowe Użytkownika, w zakresie, w jakim mogą one być przechowywane w celu zbadania okoliczności towarzyszących decyzji VINTED o usunięciu Konta Użytkownika i przekazania tych danych instytucjom i organom odpowiedzialnym za stosowanie prawa, zgodnie z Polityką Prywatności.

13.3 VINTED, po uprzednim poinformowaniu zgodnie z punktem 11.5 powyżej, usunie wszelkie Treści niezgodne z prawem. W istocie, VINTED może, w każdym czasie, usunąć z Witryny Przedmioty wystawione przez Użytkownika w Katalogu lub wszystkie inne informacje dostarczone przez Użytkownika, jeśli te Przedmioty lub te Informacje naruszają Ogólne Warunki, obowiązujące przepisy lub są sprzeczne z dobrymi standardami moralnymi lub porządkiem publicznym.

13.4 Jeżeli Użytkownik lub Odwiedzający nie akceptuje tego prawa VINTED, musi powstrzymać się od korzystania z Witryny. VINTED może zbadać każde naruszenie Ogólnych Warunków i poinformować o tym właściwe instytucje i władze odpowiedzialne za stosowanie prawa.

13.5 VINTED może, w każdym czasie, zreorganizować Katalog, powierzchnie reklamowe lub inne informacje o Przedmiotach, z zastrzeżeniem tych zmian, które nie zmieniają Treści dostarczonej przez Użytkownika, tak aby Witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika. VINTED może publikować Aktualności, publikując opis, instrukcje lub zasady z nimi związane.

13.6 VINTED może w każdym czasie publikować na Witrynie oferty krótko- i długoterminowe, konkursy, gry lub loterie, które są zgodne z prawem krajowym w celu oferowania nowych Usług, i w związku z czym niniejsze Ogólne Warunki nie będą zmieniane. Informacje dotyczące ofert, konkursów, gier lub loterii, które są zgodne z prawem krajowym, będą udostępniane na Witrynie. W przypadku niezgodności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a specjalnymi warunkami publikowanymi na Witrynie (takimi jak zasady, instrukcje i opisy dotyczące Aktualności), te ostatnie będą miały pierwszeństwo.

13.7 VINTED może zakończyć lub zawiesić lub przydzielić działanie Witryny osobom trzecim, pod warunkiem powiadomienia Użytkowników i Odwiedzających Witrynę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzydzieści (30) dni.

13.8 VINTED może nadać status "nieaktywny" każdemu Użytkownikowi, który był nieaktywny przez odpowiednio długi okres czasu (np. 60 dni lub więcej). W tym przypadku, Przedmioty oferowane na sprzedaż przez tego Użytkownika będą ukryte dla innych Użytkowników. VINTED zastrzega sobie prawo usunięcia Przedmiotów oferowanych na sprzedaż przez każdego Użytkownika, jeśli takie Przedmioty nie zostały sprzedane przez znacząco długi okres czasu.

Przed nadaniem statusu "nieaktywny" i/lub usunięcia jakichkolwiek Przedmiotów, VINTED prześle powiadomienie do Użytkownika. W takim powiadomieniu VINTED poinformuje Użytkownika o nadchodzącej zmianie jego statusu i/lub usunięciu wystawionych Przedmiotów oraz pozwoli Użytkownikowi na odmowę takiej zmiany. Użytkownik zobowiązany będzie poinformować VINTED o odmowie zmiany w terminie notyfikacji wskazanym w powiadomieniu. Jeśli Użytkownik nie dokona odmowy zmiany, będzie to uznawane za akceptację przez Użytkownika zmiany statusu i/lub usunięcia wystawionych Przedmiotów dokonanych przez VINTED.  

 

14 DANE OSOBOWE

Polityka Prywatności, dostępna pod adresem http://www.vinted.pl/privacy-policy, opisuje Dane Osobowe Użytkownika gromadzone przez VINTED oraz cel, dla którego VINTED przetwarza takie dane.

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1  Ogólne Warunki podlegają prawu krajowemu Użytkownika. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a VINTED będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla kraju Użytkownika.

15.2 W przypadku braku porozumienia pomiędzy VINTED a Użytkownikiem, Użytkownik może:

 • Po pierwsze, skierować pisemną reklamację do Działu Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktowego.
 • W przypadku braku odpowiedzi ze strony tego działu w rozsądnym terminie jednego (1) miesiąca, lub jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzią, Użytkownik i VINTED postarają się rozwiązać skargę Użytkownika w sposób polubowny, zanim jakikolwiek spór zostanie wniesiony do właściwego sądu.

Użytkownicy mogą zatem odwoływać się do alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja konsumencka, mimo że VINTED nie jest zaangażowane ani zobowiązane do stosowania takich metod w celu rozwiązywania sporów z Użytkownikami. Ponadto spory pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi nie kwalifikują się do mediacji konsumenckiej.

 • W przypadku Polski informacje o tym, jak uzyskać dostęp do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów, można znaleźć pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 • Komisja Europejska stworzyła platformę rozstrzygania sporów w celu gromadzenia ewentualnych skarg konsumentów po dokonaniu zakupu przez Internet i przekazywania ich właściwym mediatorom krajowym. Platforma ta jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.3 Użytkownik może zakończyć swoją relację z VINTED w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym po wypełnieniu wszystkich swoich zobowiązań oraz po usunięciu swojego Konta na Witrynie. Użytkownik może zakończyć swoją relację z VINTED w formie pisemnej lub elektronicznej, innymi słowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej. VINTED może zakończyć swoją relację z Użytkownikiem za uprzednim 30-dniowym pisemnym powiadomieniem Użytkownika, w szczególności z następujących powodów: (1) decyzja VINTED o zaprzestaniu świadczenia Usług, (2) decyzja VINTED o zaprzestaniu prowadzenia działalności, (3) decyzja VINTED o zmianie administratora działalności Witryny, w całości lub w części. VINTED może zakończyć swoją relację z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia prawa lub postanowień Ogólnych Warunków przez Użytkownika.

15.4 VINTED posiada wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Witryny, jej systemu (Katalogu, jego przenoszenia, itp.), projektu Witryny i oprogramowania wykorzystywanego przez Witrynę, w tym znaków towarowych i nazw domen.

15.5 Umieszczanie informacji lub danych, w szczególności zdjęć na Witrynie, tj. „Treści”, oznacza, że Użytkownicy Witryny lub Usług niniejszym udzielają VINTED oraz każdej spółce należącej do Grupy VINTED, bez wynagrodzenia, niewyłączną licencję na korzystanie z Treści na całym świecie, która będzie obowiązywać przez okres obowiązywania odpowiednich praw, jeśli dotyczy (i ich ewentualnych rozszerzeń). Taka licencja obejmuje prawo do korzystania, kopiowania, reprodukowania, wyświetlania i dostosowywania Treści. VINTED może wykorzystywać taką Treść na wszelkich znanych lub nieznanych dotychczas nośnikach, w szczególności w telewizji, na papierze, w Internecie (w ramach banerów i artykułów, umieszczać je na innych stronach internetowych) oraz w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, itp.), w celach komercyjnych, reklamowych oraz dla celów wewnętrznych, co Użytkownik akceptuje. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treść i potwierdzają, że posiadają wszelkie do niej prawa. Użytkownik, zamieszczając Treść na Witrynie, może zakazać korzystania z Treści w sposób i w celach wskazanych w niniejszym punkcie poprzez zmianę Ustawień Użytkownika i wyłączenie odpowiednich opcji w Ustawieniach Prywatności.

15.6 Wszystkie powiadomienia, prośby i inne informacje pomiędzy Użytkownikiem a VINTED będą wysyłane w sposób określony w Ogólnych Warunkach poprzez formularz kontaktowy pojawiający się na Witrynie oraz do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji na Witrynie.

15.7 Ogólne Warunki nie skutkują powstaniem partnerstwa pomiędzy VINTED a Użytkownikami, relacji pracownik pracodawca, relacji pomiędzy agentem handlowym a jego klientem ani relacji franczyzowej.

15.8 VINTED informuje Użytkownika, że VINTED może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków na jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na VINTED. Przeniesienie takie zwalnia VINTED na przyszłość. W przypadku przeniesienia przez VINTED i/lub cesji tych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków na jakąkolwiek osobę trzecią, Użytkownik ma prawo do natychmiastowego zakończenia relacji z VINTED i zamknięcia swojego konta w VINTED, w tym niniejszych Ogólnych Warunków.

15.9 Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia dotyczące dostępu, korzystania lub działania Witryny lub Usług poprzez powiadomienie. Powiadomienia należy wysyłać do VINTED za pomocą formularza znajdującego się na Witrynie lub listownie do VINTED UAB, na adres Svitrigailos 13, 03228 Wilno, Litwa. Prosimy o kontakt pod tym adresem w przypadku jakichkolwiek kwestii prawnych: legal@vinted.pl.

Witryna jest prowadzona przez VINTED UAB.