Regulamin Vinted

Regulamin korzystania z Witryny Vinted

REGULAMIN VINTED - nowa wersja obowiązuje od 10-10-2022 r.

Serwis wystawiania przedmiotów online VINTED (zwany dalej „Witryną”) jest zarządzany przez spółkę VINTED, UAB (zwaną dalej „VINTED”), z siedzibą przy ul. Svitrigailos 13, 03228 Wilno, Litwa, zarejestrowaną pod numerem 302767152 w Rejestrze Spółek Republiki Litewskiej.

Przed zarejestrowaniem się w Witrynie, każdy Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem Vinted („Regulamin”), Regułami katalogu Vinted oraz Regulaminem obowiązującym na Forum, które tworzą prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a VINTED dotyczącą dostępu i korzystania z Witryny oraz zobowiązać się do ich przestrzegania. Aby potwierdzić powyższe i utworzyć konto VINTED, należy zaakceptować Regulamin, gdy Użytkownik zostanie o to poproszony podczas procesu rejestracji. Każdy Użytkownik musi również zapoznać się z Polityką prywatności.

Terminy pisane z wielkiej litery zostały zdefiniowane w Punkcie 1 Regulaminu.

1 DEFINICJE 

W przypadku użycia w Regulaminie poniższych terminów pisanych wielką literą, terminy te mają znaczenie zgodne z definicjami podanymi w niniejszym rozdziale. Za każdym razem, gdy pojawi się termin pisany wielką literą, należy odwołać się do Punktu Definicje.

Aktualności – oznacza treści udostępniane przez VINTED w Witrynie, w tym wiadomości dotyczące w szczególności krótko- i długoterminowych ofert, konkursów, gier, promocji oraz informacje o nowych Usługach dostępnych w Witrynie;

Cena Całkowita – oznacza całkowitą kwotę należną za Transakcję, na którą składa się i) cena za Przedmiot(y) ustalona przez Sprzedającego ii) opłaty za wysyłkę; iii) opłata za Ochronę Kupującego; oraz iv) wszelkie mające zastosowanie podatki lub opłaty. Jeśli Kupujący zdecyduje się na zwrot Przedmiotu przy użyciu zintegrowanej usługi wysyłki zwrotnej zakupionej w VINTED, opłata za wysyłkę zwrotną zostanie odliczona od Ceny Całkowitej, która zostanie zwrócona Użytkownikowi;

Dostawca Usług Płatniczych – oznacza dostawcę usług płatniczych ADYEN N.V., holenderską spółkę publiczną zarejestrowaną w Holandii pod numerem 34259528 i z siedzibą przy Simon Carmiggeltstraat 6-50 w Amsterdamie, 1011 DJ, Holandia. ADYEN N.V. jest licencjonowanym bankiem regulowanym przez Bank Centralny Holandii (De Nederlandsche Bank);

Forum – oznacza podstronę Witryny, na której Użytkownicy mogą publicznie komunikować się ze sobą. Regulamin obowiązujący na Forum jest dostępny tutaj;

Znacznie Różniący się od Opisu  – oznacza Przedmiot o którym mowa w punkcie 5.5.3;

Kupujący – oznacza każdego Użytkownika, który kupuje lub chce kupić jeden lub więcej Przedmiotów w Witrynie; 

Katalog – oznacza elektroniczny katalog Przedmiotów, które Sprzedający wystawili na sprzedaż za pośrednictwem Witryny. Katalog zawiera różne sekcje dla każdej kategorii Przedmiotów;

Konto Użytkownika lub Konto – oznacza konto Użytkownika utworzone podczas rejestracji w Witrynie;

Konta VINTED w serwisach społecznościowych – oznacza konta VINTED w serwisach Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube i innych serwisach społecznościowych, gdzie dostarczane są informacje o Witrynie i oferowanych przez nią Usługach, oraz gdzie udostępniane są treści publikowane przez Użytkowników;

„Kup teraz” przycisk / „Kup teraz” / „Kup” – oznacza przycisk wyświetlany na każdej stronie Przedmiotu, umożliwiający Kupującym wyrażenie chęci rozpoczęcia składania zamówienia Przedmiotu w Witrynie i skorzystania z Ochrony Kupującego za opłatą;

Ochrona Kupującego – oznacza usługę Ochrony Kupującego świadczoną przez VINTED za opłatą (uiszczaną przez Kupujących) na rzecz Kupujących za każdy zakup dokonany za pomocą przycisku „Kup teraz” w Witrynie. Więcej szczegółowych informacji dotyczących Ochrony Kupujących znajduje się w punkcie 5;

Odwiedzający – oznacza każdą osobę, która odwiedza Witrynę, ale nie utworzyła Konta;

Regulamin – oznacza umowę wiążącą VINTED i Użytkownika, zgodnie z definicją zawartą w paragrafie na wstępie powyżej;

Okres Zgłaszania Sporu – ma znaczenie nadane w punkcie 5.5.1;

Złożenie Zamówienia/ Składanie Zamówienia – oznacza proces zakupu udostępniony dla Kupujących w celu nabycia Przedmiotów w Witrynie. Proces Złożenia Zamówienia: (i) rozpoczyna się po kliknięciu przez Kupującego przycisku „Kup teraz”, (ii) wymaga od Kupującego wybrania metody płatności i określenia adresu dostawy, oraz (iii) kończy się po kliknięciu przez Kupującego przycisku „Zapłać teraz” na stronie Składania Zamówienia;

Polityka Prywatności – oznacza dokument określający sposób, w jaki VINTED gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe;

Portfel Vinted – oznacza usługę finansową świadczoną przez Dostawcę Usług Płatniczych, która umożliwia Użytkownikom tworzenie portfeli wirtualnych w Witrynie. Portfel Vinted umożliwia Użytkownikom otrzymywanie środków za sprzedane przedmioty w Witrynie, przechowywanie tych środków, wypłatę środków na konto bankowe Użytkownika, zakup Usług Dodatkowych lub zakup Przedmiotów od innych Użytkowników w Witrynie;

Przedmioty – oznaczają towary, które Użytkownik umieścił w odpowiednim Katalogu Witryny, w celu ich sprzedaży;

Rachunek Escrow – oznacza rachunek zastrzeżony prowadzony przez Dostawcę Usług Płatniczych, na którym do czasu zakończenia Transakcji zatrzymywana jest Cena Całkowita z tytułu płatności, zgodnie z definicją zawartą w punkcie 6.2;

Reguły katalogu Vinted – oznaczają zasady funkcjonowania Katalogu, w tym zasady dotyczące tego, jakie Przedmioty Użytkownicy mogą oferować w Witrynie. Aktualne Reguły katalogu są dostępne tutaj;

Sprzedający – oznacza każdego Użytkownika, który umieścił jeden lub więcej Przedmiotów w odpowiednim Katalogu Witryny. Na potrzeby świadczenia usług płatniczych Sprzedający to osoba, która dokonała co najmniej jednej Transakcji sprzedaży Towaru;

Sprzedawcy Profesjonalni  – oznacza osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą, oferujące towary/przedmioty w ramach swojej działalności gospodarczej, w tym wszelkie osoby sprzedające towary/przedmioty w celach handlowych;

Transakcja – oznacza każdą transakcję dokonaną za pomocą przycisku „Kup teraz” pomiędzy Użytkownikami, w trakcie której dochodzi do zawarcia umowy kupna danego Przedmiotu pomiędzy Użytkownikami;

Treść – ma znaczenie nadane w punkcie 10.1;

Usługi – oznaczają wszystkie usługi, w tym Usługi Hostingowe, usługi Ochrony Kupującego i Usługi Dodatkowe świadczone w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności przy korzystaniu z Witryny;

Usługi Dodatkowe – oznaczają odpłatne usługi dodatkowe świadczone przez VINTED i publikowane w Witrynie (takie jak Podbicie oraz Sugerowane Oferty), które świadczone są za dodatkową opłatą i które mogą być przedmiotem warunków dodatkowych;

Usługi Hostingowe – oznaczają usługi hostingowe oferowane przez VINTED na lub za pośrednictwem Witryny, które umożliwiają Użytkownikom wystawianie Przedmiotów w Katalogu, wyszukiwanie i przeglądanie ofert sprzedaży w Witrynie oraz komunikację prywatną i/lub publiczną, w szczególności poprzez korzystanie z Forum;

Usługa Przeliczenia Waluty  –  oznacza usługę krzyżowego przeliczenia waluty w ramach Transakcji dokonanych w Witrynie za pomocą przycisku "Kup teraz", umożliwiającą Kupującemu zapłatę ceny Przedmiotu, opłaty za wysyłkę, opłatę za Ochronę Kupującego oraz/lub wszelkich mających zastosowanie podatków w walucie lokalnej Kupującego,  w sytuacji gdy waluta ta różni się od lokalnej waluty Sprzedającego. Lokalną walutą Użytkownika jest oficjalna waluta obowiązująca w kraju Użytkownika, określona na podstawie lokalizacji Użytkownika ("Lokalna waluta Użytkownika"). Usługa Przeliczania Waluty jest świadczona przez Dostawcę Usług Płatniczych;

Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która utworzyła konto w Witrynie i zaakceptowała niniejszy Regulamin;

Warunki Dodatkowe – oznaczają dodatkowe warunki zgodnie ze znaczeniem nadanym w punkcie 2.6 poniżej;

Wiadomości prywatne – oznaczają komunikację poprzez wymianę prywatnych wiadomości pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem systemu wiadomości w Witrynie, do którego dostęp mają jedynie zainteresowani Użytkownicy;

Witryna – oznacza stronę internetową VINTED, jak również aplikacje mobilne VINTED i wszelkie inne środki dostępu do platformy VINTED. „Witryna” obejmuje Usługi oraz wszelkie treści, narzędzia, cechy i funkcjonalności oferowane na platformie lub za jej pośrednictwem;

Zintegrowany System Płatności – oznacza system płatności online za Przedmioty udostępnione dla Kupującego w Witrynie. Usługi te świadczone są przez Dostawcę Usług Płatniczych;

Zintegrowana Usługa Wysyłki (Przedpłacone etykiety) – oznacza opcję transportu i dostawy Przedmiotów zakupionych za pomocą Witryny, w przypadku gdy usługi transportu i dostawy są świadczone przez jednego z dostawców usług wysyłki oferowanych do wyboru przez VINTED, a Sprzedający korzysta z etykiet przedpłaconej wysyłki wygenerowanych w Witrynie.

2 WPROWADZENIE

2.1 Witamy w Witrynie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Regułami katalogu Vinted oraz Regulaminem obowiązującym na Forum. Określają one zasady i warunki, na jakich możesz korzystać z Witryny. Jeśli zgadzasz się z Regulaminem, będziesz mógł korzystać z naszej Witryny jako Użytkownik, a także będziesz miał możliwość działania jako Kupujący i Sprzedający Przedmiotów w Witrynie. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny. 

2.2 Usługi. VINTED oferuje Usługi Hostingowe działając jako pośrednik pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi. VINTED oferuje również, za opłatą, usługę Ochrony Kupującego mającą zastosowanie do wszystkich Transakcji dokonanych przy użyciu przycisku „Kup teraz”, a także Usługi Dodatkowe. VINTED ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone przez siebie Usługi, w granicach swoich zobowiązań i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. VINTED nie jest stroną żadnych Transakcji pomiędzy Użytkownikami. VINTED nie kupuje ani nie sprzedaje Przedmiotów przedstawionych w Witrynie.

2.3 Podmioty które nie mogą korzystać z Witryny:

a) Osoby niepełnoletnie. Witryna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun (osoba dorosła) może utworzyć konto i zaakceptować niniejszy Regulamin w imieniu takiej osoby. Czyniąc to osoba ta bierze pełną odpowiedzialność za korzystanie z Witryny przez osobę niepełnoletnią i przyjmuje do wiadomości, że Witryna jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat;

b) Sprzedawcy Profesjonalni. Sprzedawcy Profesjonalni nie są uprawnieni do korzystania z Witryny. Nie należy korzystać z Witryny w celach komercyjnych.

2.4 Odwiedzający. Jeśli jesteś Odwiedzającym Witrynę, możesz wyszukiwać i przeglądać Przedmioty w Katalogu, czytać Forum i inne Treści dostarczone przez Użytkowników, a także Aktualności i inne informacje publikowane w Witrynie. Nie będziesz jednak uważany za Użytkownika i nie będziesz mógł korzystać z Usług. Niniejszy Regulamin może jednak mieć dla Ciebie wartość informacyjną.

2.5 Zakładanie Konta. Aby kupować lub sprzedawać Przedmioty w Witrynie oraz korzystać z Usług, należy najpierw zarejestrować się w Witrynie i utworzyć Konto Użytkownika. Rejestrując się w Witrynie, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji. Należy aktualizować informacje o swoim Koncie, aby były one zawsze aktualne i kompletne. W procesie rejestracji Użytkownicy będą proszeni o podanie (bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym lub, jeśli użytkownik wyrazi takie życzenie, poprzez udostępnienie swojego profilu Facebook, Google lub Apple ID) adresu e-mail, nazwy użytkownika (pseudonimu używanego w Witrynie) oraz hasła, które umożliwią Witrynie identyfikację Użytkownika przy każdym dostępie do Witryny. VINTED wykorzystuje podane dane do celów i w sposób opisany w Polityce prywatności. W celu ochrony Konta Użytkownika oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa innych Użytkowników, VINTED może weryfikować informacje zawarte na Koncie Użytkownika lub poprosić Użytkownika o udzielenie odpowiedzi na odpowiednie pytania, zwrócić się o dostarczenie pewnych informacji lub udzielenie wsparcia przy procedurach weryfikacyjnych („Procedury Bezpieczeństwa”). Procedury Bezpieczeństwa mają na celu potwierdzenie, że osoba uzyskującą dostęp do i/lub przeprowadzającą transakcje z Konta Użytkownika jest do tego uprawniona. Procedury te będą proporcjonalne do zamierzonych celów w zakresie bezpieczeństwa. W ramach Procedur Bezpieczeństwa VINTED może zweryfikować numer telefonu Użytkownika, adres e-mail, kartę kredytową Użytkownika, kartę debetową lub inną metodę płatności, lub rachunek bankowy.

2.6 Warunki Dodatkowe. Akceptując niniejszy Regulamin, akceptujesz również  Reguły katalogu Vinted oraz Regulamin obowiązujący na Forum („Warunki Dodatkowe”), które stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu. Warunki Dodatkowe są udostępniane Użytkownikowi w formacie umożliwiającym ich powielanie i pobieranie na stronach internetowych, do których prowadzą zawarte odnośniki. Akceptując niniejszy Regulamin, potwierdzasz, że będziesz korzystać z Witryny na zasadach przewidzianych w Warunkach Dodatkowych. Każde naruszenie Warunków Dodatkowych stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. W przypadku wszelkich rozbieżności między postanowieniami Warunków Dodatkowych a postanowieniami Regulaminu, niniejszy Regulamin będzie uważane za zawierający warunki szczególne, które będą miały pierwszeństwo w zakresie rozbieżności.

2.7 Zasady i warunki osób trzecich. Niektóre funkcje Witryny wykorzystują narzędzia i usługi świadczone przez osoby trzecie, które mogą podlegać odrębnym warunkom i zasadom. Na przykład, aby korzystać ze Zintegrowanej Usługi Płatności, Użytkownik musi wyrazić zgodę na zasady i warunki Dostawcy Usług Płatniczych (więcej informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy są proszeni o potwierdzenie zasad i warunków Dostawcy Usług Płatniczych, znajduje się w punkcie 7.1). Jeśli narzędzia i usługi osób trzecich podlegają odrębnym warunkom, w ramach Witryny udostępniony będzie link do odpowiednich warunków. Takie odrębne warunki zostaną udostępnione Użytkownikowi w formacie umożliwiającym ich powielanie i przechowywanie w ramach odpowiednich usług stron trzecich i muszą zostać osobno zaakceptowane, jeśli Użytkownik chce korzystać z danych usług oferowanych przez strony trzecie.

2.8 Zmiany w Regulaminie. Z zastrzeżeniem punktu 2.9 poniżej, wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą wymagały uprzedniej zgody Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w ciągu 15 dni od daty powiadomienia o zmianach, VINTED zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości korzystania przez Użytkownika z Witryny do czasu zaakceptowania zaktualizowanego Regulaminu.

2.9 Jednostronne zmiany w Regulaminie. VINTED może jednostronnie zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów w celu:

a) dostosowania Regulaminu do obowiązujących lub przyjmowanych przepisów ustawowych lub wykonawczych, które (i) regulują produkty lub usługi oferowane przez VINTED na podstawie niniejszego Regulaminu, (ii) mają wpływ na wykonywanie niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim pozostaje on niezgodny z tymi przepisami oraz z zastrzeżeniem, że nie dojdzie w ten sposób do zmiany postanowień niewiążących konsumenta w myśl art. 385(1) § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

b) dostosowania Regulaminu do wszelkich orzeczeń sądowych, decyzji organów ochrony konsumentów lub innych właściwych organów, dotyczących VINTED, o ile w ich wyniku stała się konieczna zmiana Regulaminu w zakresie w jakim pozostaje on niezgodne z tymi orzeczeniami i decyzjami oraz z zastrzeżeniem, że nie dojdzie w ten sposób do zmiany postanowień niewiążących konsumenta w myśl art. 385(1) § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

c) zapobiegania nadużyciom, szkodom lub ze względów bezpieczeństwa;

d) odzwierciedlenia zmian w Usługach VINTED zgodnie z Punktem 2.11;

e) odzwierciedlania zmian i rozwoju w sposobie prowadzenia działalności przez VINTED; 

f) odzwierciedlania zmian warunków rynkowych lub standardowych praktyk branżowych;

g) wprowadzanie zmian redakcyjnych do niniejszego Regulaminu (na przykład w celu poprawienia błędów gramatycznych lub ortograficznych), o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany treści lub znaczenia niniejszego Regulaminu.

Jeśli VINTED dokona jakąkolwiek ze zmian określonych powyżej, VINTED poinformuje Użytkowników o dokonanych zmianach na 15 dni przed datą ich wejścia w życie zmian, chyba że:

a) VINTED jest prawnie zobowiązany do wprowadzenia zmian niezwłocznie lub w krótszym terminie;

b) zmiany są dokonywane zgodnie z punktem 2.9(g) powyżej, w którym to przypadku wejdą one w życie natychmiast.

Począwszy od daty wejścia w życie zmian, Użytkownik może nadal korzystać z Usług VINTED zgodnie ze zmienionym Regulaminem. Zmiany nie będą stosowane z mocą wsteczną i nie będą miały wpływu na żadne wcześniejsze Transakcje dokonane w Witrynie. Zmiany te nie będą prowadzić do pogorszenia jakości ani zmiany charakterystyki Usług świadczonych na rzecz Użytkownika w zamian za cenę, którą Użytkownik już zapłacił VINTED. Zmiany nie mogą również prowadzić do zwiększenia już uiszczonych opłat tytułem usług Ochrony Kupującego mających zastosowanie do poprzednich Transakcji.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z proponowanymi zmianami, może w dowolnym momencie nieodpłatnie zakończyć swoją relację z VINTED. W takim przypadku VINTED będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania w odniesieniu do wszelkich trwających Transakcji, które zostały już złożone przez Użytkownika w Witrynie.

2.10 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu opublikowane w Witrynie będą miały natychmiastowe zastosowanie do tych Użytkowników, którzy ukończą proces rejestracji online po opublikowaniu takich zmian w Witrynie.

2.11 VINTED może dodawać nowe Usługi, cechy i funkcjonalności do Usług, bez pogarszania jakości lub wprowadzania zmian na niekorzyść Użytkownika w stosunku do cech (i) Usług świadczonych Użytkownikowi w zamian za cenę, którą Użytkownik już zapłacił VINTED, (ii) Usług Hostingowych oferowanych Użytkownikowi w odniesieniu do Ofert oraz Treści, które Użytkownik już zamieścił w Witrynie.

3 WYSTAWIANIE PRZEDMIOTÓW W WITRYNIE

3.1 Dozwolone Przedmioty. W ramach Witryny dopuszczalne jest wystawianie Przedmiotów spełniających wszystkie poniższe warunki:

3.1.1 Przedmioty muszą należeć do jednej z kategorii wymienionych w Regułach katalogu Vinted;

3.1.2 Sprzedający musi być podmiotem uprawnionym do przeniesienia własności Przedmiotów;

3.1.3 Sprzedający nie może oferować do odsprzedaży przedmiotów zakupionych hurtowo ani przedmiotów sprzedawanych jako produkty dropshippingowe o niskiej wartości odsprzedaży;

3.1.4 Sprzedaż, posiadanie lub korzystanie z takich Przedmiotów nie może naruszać praw osób trzecich, musi być zgodne z prawami własności intelektualnej i nie może naruszać żadnego prawa lub regulacji lokalnych, krajowych lub międzynarodowych. Przedmioty muszą być produktami bezpiecznymi i nie mogą stanowić towarów podrobionych;

3.1.5 Przedmiot musi spełniać powszechnie stosowane na rynku, w zależności od charakteru Transakcji, wymagania dla tego typu Przedmiotów, chyba że pomiędzy Kupującym a Sprzedającym istnieje odmienne uzgodnienie;

3.1.6 Przedmioty muszą pozostawać w zgodzie z listą produktów oraz usług zabronionych i ograniczonych Dostawcy Usług Płatniczych (jeżeli lista będzie mieć zastosowanie, hiperłącze do niej zostanie udostępnione tutaj).

3.2 Dodawanie Oferty. Sprzedający wystawiając Przedmiot w Katalogu, musi zachować wszelkie wymogi wskazane w Regułach katalogu Vinted. Sprzedający musi wypełnić kwestionariusz tj. dokonać wyboru kategorii, która najdokładniej przedstawia Przedmiot, oraz załączyć co najmniej jedno (lub więcej, jeśli jest to wymagane, w zależności od Przedmiotu) dobrej jakości zdjęcie ukazujące Przedmiot. Sprzedający nie mogą posługiwać się zdjęciami znalezionych w Internecie i/lub zdjęciami innych, podobnych towarów. Opis i zdjęcia Przedmiotu muszą odzwierciedlać rzeczywistą jakość i wygląd zewnętrzny Przedmiotu, a także wskazywać na wszelkie wady, usterki dotyczące Przedmiotu oraz wprowadzone w nim zmiany.

3.3 Oferta sprzedaży. Umieszczenie przez Sprzedającego danego Przedmiotu w Katalogu, po jego opublikowaniu w Witrynie, stanowi ofertę sprzedaży tego Przedmiotu przez Sprzedającego, która może zostać przyjęta przez Kupującego.

3.4 Modyfikacja Oferty. Sprzedający, który wystawił Przedmiot, może go wycofać lub zmienić cenę w każdym czasie przed zawarciem umowy z Użytkownikiem w celu sprzedaży danego Przedmiotu.

3.5 Opis głównych parametrów decydujących o rankingu. Oferty prezentowane w domyślnych wynikach wyszukiwania Katalogu Kupującego są porządkowane według „trafności” z uwzględnieniem następujących głównych kryteriów:

 • zgodność z kwerendą wyszukiwania (w tym z językiem zapytania);
 • preferencje Konta Kupującego (kategorie, rozmiary);
 • dane dotyczące sposobu przeglądania przez Kupującego w przeszłości (rozmiary, zakres cenowy, stan, marki ofert, którymi Kupujący był zainteresowany);
 • data dodania Przedmiotu.

Celem głównych parametrów określających ranking jest zapewnienie Kupującym najlepszych wyników wyszukiwania. Dzięki tym parametrom VINTED zapewnia, że oferty prezentowane wyżej w rankingu w najwyższym stopniu odpowiadają oczekiwaniom Użytkownika w zakresie wyszukiwania.

3.6 Ranking domyślny. Podczas wyszukiwania Przedmiotu przez Kupującego oferty są domyślnie porządkowane według „trafności”. W Katalogu Kupujący może również wybrać porządkowanie ofert według ceny lub daty. Jeśli Kupujący wybierze porządkowanie według ceny i daty, preferencje wskazane na jego Koncie będą nadal uwzględniane przy klasyfikacji ofert.

3.7 Usługi Dodatkowe. Sprzedający może zdecydować się na wykupienie Usług Dodatkowych, takich jak usługi mające na celu poprawę widoczności Przedmiotów w Serwisie. Informacje dotyczące Usług Dodatkowych, w szczególności ich charakterystyka, zostaną udostępnione w ramach specjalnych, poświęconych tym usługom wpisów na stronie Centrum Pomocy. Dodatkowe warunki dotyczące Usług Dodatkowych (jeśli takowe będą mieć zastosowanie) będą musiały podlegać odrębnej akceptacji przez Użytkownika.

3.7.1 Lista Usług Dodatkowych. VINTED oferuje następujące usługi dodatkowe:

3.7.1.1 Podbijanie wystawionych Przedmiotów. Użytkownicy mogą zwiększyć widoczność danego Przedmiotu na stronie głównej i w wynikach wyszukiwania w Katalogu poprzez wykupienie „Podbicia”. VINTED dostarczy Użytkownikowi statystyki dotyczące liczby Użytkowników, którzy zobaczyli i kliknęli na podbite Przedmioty. 

Podbicie można wykupić na różne okresy (np. jeden lub kilka dni), a naliczona opłata będzie się różnić w zależności od wybranego okresu i ceny Przedmiotu. Podbicie ma zastosowanie przez dany okres lub do momentu sprzedaży Przedmiotu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Podbicie jest usługą jednorazową i nie można go przenosić z jednego Przedmiotu na inny ani między Użytkownikami. Cena usługi Podbicia nie podlega zwrotowi jeśli podbity Przedmiot zostanie usunięty, ponieważ nie spełniał Regulaminu lub Reguł katalogu Vinted.

Więcej informacji na temat Podbicia można znaleźć w Centrum Pomocy.

3.7.1.2 Sugerowane Oferty. Przedmioty wystawione w Witrynie mogą być promowane w wyróżnionej sekcji na stronie głównej i w wynikach wyszukiwania Katalogu innych Użytkowników w oparciu o ustawienia preferencji Użytkowników, filtry wyszukiwania oraz przedmioty z największą liczbą polubień. VINTED dostarczy Użytkownikowi cotygodniowe statystyki dotyczące liczby Użytkowników, którzy zobaczyli i kliknęli na promowane przedmioty.

Dla aktywacji usługi Sugerowane Oferty Użytkownik musi mieć co najmniej 5 widocznych ogłoszeń w swojej szafie Vinted. Ogłoszenia, które zostaną wyróżnione w Sugerowanych Ofertach, są dobierane automatycznie – nie ma możliwości ręcznego wybrania przedmiotów. Sugerowane Oferty to automatyczna usługa jednorazowego użytku. Usługa ta nie może być przenoszona pomiędzy Użytkownikami. 

Jeżeli jeden lub więcej Przedmiotów wystawionych przez Użytkownika zostanie usuniętych, ze względu na brak spełnienia wymogów Regulaminu lub Reguł katalogu Vinted, co spowoduje, że w szafie Użytkownika będzie mniej niż pięć Przedmiotów, usługa Sugerowane Oferty zostanie zakończa, a cena tej usługi nie będzie podlegać zwrotowi na rzecz Użytkownika. Cena usługi Sugerowane Oferty usługi nie będzie podlegać zwrotowi na rzecz Użytkownika także w przypadku gdy Użytkownik zostanie zablokowany z powodu naruszenia Regulaminu lub Reguł katalogu Vinted, w związku z czym wszystkie Przedmioty Użytkownika zostaną usunięte z Katalogu Witryny.

Więcej informacji na temat usługi Sugerowane Oferty można znaleźć w Centrum Pomocy.

3.7.2 Płatność za Usługi Dodatkowe. Czas trwania usług Podbicia oraz usług Sugerowane Oferty wraz z obowiązującymi opłatami zostanie przedstawiony Użytkownikowi przed dokonaniem płatności. Aby zapłacić za Usługi Dodatkowe, Użytkownik musi podać informacje o swojej karcie kredytowej lub debetowej albo dane niezbędne do innej metody płatności, która jest dostępna w Witrynie. Jeżeli Użytkownik poda w Witrynie dane karty kredytowej lub debetowej albo innej metody płatności, co do której zachodzi podejrzenie, że należy do osoby trzeciej, Użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowego dowodu, że karta kredytowa lub debetowa albo inna metoda płatności rzeczywiście należy do Użytkownika. Płatności za Usługi Dodatkowe są przetwarzane przez Dostawcę Usług Płatniczych. Korzystanie przez Użytkownika z usług przetwarzania płatności świadczonych przez Dostawcę Usług Płatniczych będzie podlegało zasadom i warunkom Dostawcy Usług Płatniczych (więcej informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy są proszeni o potwierdzenie zasad i warunków Dostawcy Usług Płatniczych, znajduje się w punkcie 7.1). Potwierdzenie dokonania zakupu zostanie wysłane na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. Przy zakupie Usług Dodatkowych Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że VINTED rozpocznie oferowanie tych Usług Dodatkowych niezwłocznie po dokonaniu płatności, w związku z czym Użytkownicy wyraźnie zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do tych Usług Dodatkowych.

3.8 Usuwanie Treści. VINTED, po otrzymaniu należytego powiadomienia zgodnie z punktem 10.4 poniżej lub powiadomienia od właściwych organów, niezwłocznie usunie wszelkie Treści niezgodne z prawem. VINTED może również korzystać ze zautomatyzowanego oprogramowania i algorytmów w celu wykrycia i automatycznego usunięcia z Witryny, bez uprzedzenia, wszelkich Przedmiotów lub Treści, które:

 • są w sposób oczywisty niezgodne z prawem lub obowiązującymi przepisami (np. Przedmioty podrobione);
 • naruszają dobre obyczaje lub bezpieczeństwo publiczne;
 • są wystawione lub zamieszczone przez Sprzedającego w ramach profesjonalnej działalności handlowej, z naruszeniem Reguł katalogu Vinted; lub
 • w inny sposób naruszają Regulamin, Reguły katalogu Vinted lub Regulamin obowiązujący na Forum. 

Użytkownik może odwołać się od decyzji VINTED w sposób opisany w Punkcie 12.6 poniżej.

Ewentualne korzystanie przez VINTED z zautomatyzowanego oprogramowania nie może być interpretowane jako zobowiązanie się VINTED do monitorowania czy aktywnego śledzenia działań niezgodnych z prawem oraz Treści publikowanych w Witrynie. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, korzystanie przez VINTED z zautomatyzowanego oprogramowania nie powoduje powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie VINTED.

3.9 Tryb wakacyjny. Użytkownicy mogą zastosować do swojego Konta tryb „Wakacyjny”. Gdy Użytkownik ustawi na swoim Koncie tryb wakacyjny, Przedmioty oferowane do sprzedaży przez takiego Użytkownika będą ukryte przed innymi Użytkownikami.

4 KUPOWANIE PRZEDMIOTÓW W WITRYNIE

4.1 Kupujący mogą kupować Przedmioty w Witrynie za pomocą przycisku „Kup teraz”. Ochrona Kupującego VINTED ma zastosowanie za opłatą (dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 5) do każdej Transakcji dokonanej przy użyciu przycisku „Kup teraz”. Po zakończeniu procesu Złożenia Zamówienia, Kupujący stanie się stroną dwóch odrębnych umów:

4.1.1 Umowa między Kupującym a Sprzedającym. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający przyjmują do wiadomości, że Złożenie zamówienia przez Kupującego tworzy prawnie wiążącą umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w oparciu o (i) opis i zdjęcia Przedmiotu, (ii) warunki uzgodnione pomiędzy Kupującym a Sprzedającym oraz (iii) odpowiednie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Przedmiot, a Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności Przedmiotu. W celu uniknięcia wątpliwości, VINTED nie jest stroną tej umowy. Prawa konsumenta wynikające z europejskiego prawa ochrony konsumenta nie mają do tej umowy zastosowania.

4.1.2 Umowa pomiędzy VINTED a Kupującym o świadczenie usługi Ochrony Kupującego. Usługa Ochrony Kupującego jest dodawana odpłatnie do każdego zakupu dokonanego za pomocą przycisku „Kup teraz” w Witrynie. Kupujący zezwala VINTED na rozpoczęcie świadczenia usługi Ochrony Kupującego niezwłocznie, po zrealizowaniu przez Kupującego zamówienia i zawarciu Transakcji ze Sprzedającym.

4.2 Zakupy dokonywane bez użycia przycisku „Kup teraz” dokonywane są na wyłączne ryzyko Użytkowników. VINTED nie będzie oferować żadnych usług objętych Ochroną Kupującego w odniesieniu do takich transakcji. W zakresie dozwolonym przez prawo, VINTED nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z zakupami dokonywanymi poza Witryną. Dla bezpieczeństwa Użytkownika i zawieranych przez niego transakcji rekomendujemy dokonywanie Transakcji za pomocą przycisku „Kup teraz” i nie dokonywania transakcji poza Witryną.

4.3 System Śledzenia Przesyłki. VINTED udostępnia system śledzenia online odzwierciedlający wyłącznie informacje dostarczone przez dostawców usług wysyłki paczki.

5 OCHRONA KUPUJĄCEGO

5.1 W ramach Ochrony Kupującego Kupujący korzysta z:

5.1.1 Polityki zwrotów VINTED, która umożliwia Kupującemu żądanie zwrotu pieniędzy za Przedmioty utracone, uszkodzone lub Przedmioty Znacznie Różniące się od Opisu. Więcej informacji na temat polityki zwrotów znajduje się w punkcie 5.5;

5.1.2 Wsparcia udzielanego przez Dział Obsługi Klienta VINTED, który może pomóc przy (i) wszelkich sprawach dotyczących Transakcji, korzystając z dostępu do danych Transakcji oraz udzielając Użytkownikom pomocy w związku z Transakcją, oraz (ii) sprawach dotyczących wysyłki, korzystając z dostępu do statusu wysyłki i danych śledzenia przesyłki oraz zapewniając kontakt z dostawcami zintegrowanych usług wysyłki Przedmiotu. Więcej informacji na temat wsparcia klienta znajduje się w punkcie 5.5;

5.1.3 Bezpieczne płatności za pomocą Zintegrowanego Systemu Płatności oraz ochrona Ceny Całkowitej, dzięki którym wszystkie płatności dokonane za pomocą Zintegrowanego Systemu Płatności są przechowywane na rachunku zastrzeżonym do momentu zakończenia Transakcji. Więcej informacji na temat bezpiecznych płatności oraz Zintegrowanego Systemu Płatności znajduje się w punkcie 6.

5.2 Korzyści związane z Ochroną Kupującego są oferowane w pakiecie i nie są oferowane jako odrębne usługi.

5.3 Opłata za Ochronę Kupującego. Kupujący zostanie poinformowany o łącznej kwocie Opłaty za Ochronę Kupującego, mającej zastosowanie do Transakcji, przed dokonaniem płatności. Więcej informacji na temat sposobu obliczania Opłaty za Ochronę Kupującego znajduje się na tej stronie.

5.4 Brak ubezpieczenia. Ochrona Kupującego nie jest ubezpieczeniem ani usługą ochrony prawnej. Ochrona Kupującego jest usługą oferowaną przez VINTED. Nie zastępuje praw ani gwarancji prawnych Kupującego, które mogą być wykonywane obok i niezależnie od Ochrony Kupującego.

5.5 Procedura Otrzymywania Zwrotu w ramach Ochrony Kupującego. Ochrona Kupującego obejmuje prawo Kupującego do otrzymania zwrotu pieniędzy, jeżeli Przedmiot zostanie utracony lub uszkodzony podczas wysyłki lub Przedmiot ten Znacznie Różni się od Opisu, pod warunkiem realizacji poniższej procedury:

5.5.1 Okres Zgłaszania Sporu. Kupujący musi zgłosić problem VINTED, klikając przycisk „Mam problem” w oknie Wiadomości Prywatnych i zakończyć procedurę zgłaszania problemu w terminie dwóch (2) dni od momentu, w którym Kupujący został powiadomiony przez VINTED:

(i) że przedmiot powinien zostać mu dostarczony; lub

(ii) że przesyłka prawdopodobnie została zagubiona;

(taki dwudniowy termin nazywany jest „Okresem Zgłaszania Sporu”). Spowoduje to wstrzymanie Transakcji oraz zatrzymanie Ceny całkowitej na rachunku zastrzeżonym do momentu rozwiązania problemu. Jeżeli Kupujący nie zgłosi problemu w Okresie Zgłaszania Sporu, Transakcja zostanie zakończona. W takim przypadku cena zakupu Przedmiotu oraz opłata za wysyłkę (jedynie, jeśli skorzystano z opcji innej niż Zintegrowana Usługa Wysyłki (etykiety przedpłacone)) znajdujące się na rachunku zastrzeżonym zostaną wydane Sprzedającemu.

5.5.2 Przedmioty Utracone lub Uszkodzone w transporcie. Jeżeli Kupujący nie otrzyma Przedmiotu lub jeżeli Przedmiot został uszkodzony w transporcie, Kupujący musi poinformować o tym VINTED w Okresie Zgłaszania Sporu. Wraz z potwierdzeniem, że Przedmiot został utracony lub uszkodzony w transporcie, Kupujący otrzyma zwrot Ceny Całkowitej zakupu na VINTED. W razie sporów w kwestii utraty lub uszkodzeń Przedmiotu spowodowanych w trakcie transportu, za prawidłowe zostaną uznane informacje podane przez dostawcę usług wysyłki, chyba że Użytkownik dostarczy VINTED w odpowiednim czasie dowody świadczące przeciw temu bądź do momentu dostarczenia takich dowodów.

5.5.3 Przedmiot Znacznie Różniący się od Opisu. Przedmioty muszą zgadzać się z opisem i zdjęciami przedstawionymi przez Sprzedającego w ofercie Przedmiotu. Przedmiot otrzymany przez Kupującego, który nie zgadza się opisem i zdjęciami przedstawionymi przez Sprzedającego, zostanie uznany za “Znacznie Różniący się od Opisu”. Obejmuje to następujące różnice pomiędzy Przedmiotem otrzymanym a opisem/zdjęciami przedmiotu: niewłaściwy rozmiar, zły kolor, Przedmiot podrobiony, poważne uszkodzenia Przedmiotu (plamy, zapachy, dziury), zły stan, nieprawidłowe lub brakujące przedmioty w zestawach. Jednakże, Przedmiot nie zostanie uznany za Znacznie Różniący się od Opisu, jeżeli Przedmiot nie pasuje (przy czym rozmiar został poprawnie określony w ofercie) lub różnice pomiędzy Przedmiotem otrzymanym a opisem Przedmiotu i zdjęciami sprowadzają się do drobnych i pomijalnych różnic, które nie wpływają na sposób korzystania z Przedmiotu i jego prezentację zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami Kupującego opartymi na opisie i zdjęciach Przedmiotu. Jeżeli Kupujący uważa, że otrzymany przez niego Przedmiot jest Znacznie Różniący się od Opisu, Kupujący musi zgłosić problem VINTED w Okresie Zgłaszania Sporu i musi przestrzegać procedury podanej w punkcie: 

5.5.3.1 Jeśli Sprzedający zdecyduje się wydać zwrot Kupującemu, Transakcja zostanie anulowana, a Kupujący otrzyma zwrot Ceny Całkowitej.

5.5.3.2 Jeśli Sprzedający zażąda zwrotu Przedmiotu poprzez realizację procedury zgłoszenia zwrotu, Kupujący będzie musiał wybrać metodę wysyłki zwrotnej i odesłać Przedmiot do Sprzedającego w ciągu 5 dni. Kupujący musi zapłacić za zwrot Przedmiotu, chyba że inaczej uzgodniono ze Sprzedającym. Jeśli Kupujący wybierze zwrot Przedmiotu przy użyciu etykiety zintegrowanej usługi wysyłki zwrotnej zakupionej w VINTED, Kupujący musi użyć automatycznie wygenerowanej przedpłaconej etykiety wysyłkowej, aby zwrócić Przedmiot. Od momentu powiadomienia Sprzedającego przez VINTED, że przesyłka powinna zostać dostarczona lub prawdopodobnie została zagubiona, Sprzedający będzie miał dwa (2) dni na potwierdzenie, że wszystko jest w porządku z Przedmiotem lub na zgłoszenie problemu:

a) Jeśli Sprzedający zgłosi problem dotyczący zwróconego Przedmiotu poprzez kontakt z działem obsługi klienta, dział obsługi klienta VINTED zbada sprawę i podejmie ostateczną decyzję.

b) Jeśli Sprzedający potwierdzi, że wszystko jest w porządku z Przedmiotem lub jeśli Sprzedający nie podejmie działań w ciągu 2 (dwóch) dni od momentu powiadomienia Sprzedającego przez VINTED, że przesyłka powinna była zostać dostarczona lub prawdopodobnie została zagubiona, Transakcja zostanie anulowana, a Kupujący otrzyma zwrot Ceny Całkowitej. 

5.5.3.3 a) Jeżeli którykolwiek z Użytkowników zgłosi problem do działu obsługi klienta VINTED lub jeżeli Sprzedający nie podejmie żadnego z działań określonych w pkt 5.5.3.1 i 5.5.3.2 w ciągu 14 dni od zgłoszenia problemu przez Kupującego, problem zostanie rozwiązany przez dział obsługi klienta VINTED. Dział obsługi klienta VINTED ustali, czy Przedmiot Znacznie Różni się od Opisu poprzez ocenę informacji / dowodów dostarczonych przez Kupującego i Sprzedającego oraz może zażądać dodatkowych informacji od Użytkowników. 

b) Jeśli VINTED ustali, że Przedmiot Znacznie Różni się od Opisu, Sprzedający będzie miał 2 (dwa) dni na podjęcie działań opisanych w punkcie 5.5.3.1 lub 5.5.3.2 powyżej. Jeśli Sprzedający nie podejmie żadnego z tych działań w ciągu 2 (dwóch) dni, Transakcja zostanie anulowana, a Kupujący otrzyma zwrot Ceny Całkowitej. Jeśli VINTED stwierdzi, że Przedmiot nie Różni się Znacznie od Opisu, Transakcja zostanie zrealizowana, a cena zakupu Przedmiotu, a także opłata za wysyłkę (tylko jeśli zastosowano opcję wysyłki inną niż Wysyłka Zintegrowana (przedpłacone etykiety wysyłkowe)) zostanie wydana Sprzedającemu.

5.5.3.4 W przypadkach, gdy Transakcja zostanie anulowana bez zwrotu Przedmiotu na powyższych zasadach, Użytkownicy mogą kontynuować bezpośrednią komunikację w sprawie zwrotu Przedmiotu, a VINTED nie będzie już pośredniczyć ani udzielać dalszej pomocy.

5.5.3.5 Przedmiot Podrobiony. W szczególnym przypadku, gdy Kupujący twierdzi, że Przedmiot jest podrobiony, VINTED poprosi zarówno Kupującego jak i Sprzedającego, by przedstawili informacje na poparcie swoich stanowisk w terminie 24 godzin od przesłania przez VINTED wezwania do przedstawienia informacji. Jeżeli VINTED wskaże taką potrzebę, może poprosić o dodatkowe informacje zarówno od Kupującego, jak i/lub Sprzedającego. VINTED podejmuje ostateczną decyzję indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie wszystkich dostępnych mu informacji, a Kupujący oraz Sprzedający, zobowiązują się respektować poniższe decyzje podjęte przez VINTED:

a) Jeżeli nie ma powodów, by kwestionować autentyczność Przedmiotu, Transakcja zostaje zakończona, cena zakupu Przedmiotu, a także opłata za wysyłkę (jedynie, gdy skorzystano z opcji wysyłki innej niż Zintegrowana Usługa Wysyłki (przedpłacone etykiety wysyłkowe)) zostaną wydane na rzecz Sprzedającego.

b) Jeżeli nie ma dostatecznych informacji pozwalających VINTED ustalić, czy Przedmiot jest podrobiony, Kupujący i Sprzedający zostaną powiadomieni, że sprawa jest niejednoznaczna, Kupujący zostanie poproszony o zwrócenie Przedmiotu Sprzedającemu. Zastosowanie będzie miała procedura opisana w punkcie 5.5.3.3 b) oraz 5.5.3.4 powyżej.

c) Jeżeli istnieją mocne, obiektywne i konkretne oznaki, że otrzymany Przedmiot jest podrobiony, Transakcja zostanie anulowana a Kupujący będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy bez wysyłania Przedmiotu z powrotem do Sprzedającego.

5.5.4 Brak Możliwości Zwrotu. Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony Kupującego, a cena zakupu Przedmiotu, a także opłata za wysyłkę (tylko w przypadku, gdy zastosowano opcję wysyłki inną niż Wysyłka zintegrowana (przedpłacone etykiety wysyłkowe)) zostanie wydana Sprzedającemu, jeśli:

(i) zgodnie z procedurą opisaną powyżej w punkcie 5.5.3 VINTED stwierdzi, że Przedmiot nie jest Znacznie Różniący się od Opisu;

(ii) Kupujący nie zgłosi problemu VINTED w Okresie Zgłaszania Sporu w sposób opisany powyżej w punkcie 5.5.1;

(iii) Przedmiot został uszkodzony, wyprany, wykorzystany, przetestowany lub zmodyfikowany w jakikolwiek sposób przez Kupującego; lub

(iv) Kupujący już potwierdził, że Przedmiot spełnia jego oczekiwania, wciskając przycisk „Wszystko jest Ok” w sekcji Wiadomości Prywatnych Kupującego ze Sprzedającym;

(v) Kupujący nie dostarczył wystarczającego dowodu w terminie wymaganym przez dział obsługi klienta VINTED, że przedmiot został uszkodzony w transporcie (wystarczający dowód uznany za wymagany przez danego dostawcę usług wysyłkowych w jego Regulaminie).

5.6 Zwrot Przedmiotu w Zestawie. Jeżeli Przedmiot, który ma zostać zwrócony, został zakupiony od Sprzedającego w tym samym czasie, co inne Przedmioty (jako część „Zestawu”), Kupujący musi zwrócić wszystkie Przedmioty należące do Zestawu i otrzyma zwrot pieniędzy za wszystkie Przedmioty w Zestawie.

5.7 Uznanie roli VINTED w zakresie procedury zwrotów w ramach Ochrony Kupującego. Użytkownicy zgadzają się przestrzegać procedury zwrotów w ramach Ochrony Kupującego i współpracować z VINTED w celu umożliwienia VINTED podejmowania decyzji w wszelkich sprawach związanych z Ochroną Kupującego na podstawie obiektywnych kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownicy sami dojdą do porozumienia już po zgłoszeniu sprawy do VINTED, Użytkownicy zobowiązani sią poinformować Dział Obsługi Klienta VINTED o rozwiązaniu problemu.

5.8 Użytkownicy mogą skorzystać z procedury reklamacyjnej dotyczącej decyzji VINTED zgodnie z punktem 15.

6 PŁACENIE ZA PRZEDMIOTY

6.1 Bezpieczne płatności za pomocą Zintegrowanego Systemu Płatności. VINTED zawiera umowę z Dostawcą Usług Płatniczych na przetwarzanie płatności dokonywanych z użyciem Zintegrowanego Systemu Płatności oraz na przechowywanie informacji dotyczących kart kredytowych, kart debetowych i wszelkich innych metod płatności oferowanych w Witrynie. W celu skorzystania z Zintegrowanego Systemu Płatności Użytkownik zawrze umowę bezpośrednio z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptuje jego warunki i zasady. Użytkownicy zostaną poproszeni o potwierdzenie tego podczas tworzenia swoich e-portfeli (Portfel Vinted) (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 7.1).

Zapłata Ceny Całkowitej może zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej lub debetowej lub jakiejkolwiek innej metody płatności, która może być od czasu do czasu wprowadzana do Witryny. Jeżeli Użytkownik podaje w Witrynie kartę kredytową lub debetową lub inną metodę płatności, co do których zachodzi podejrzenie, że należą do osoby trzeciej, Użytkownik może zostać wezwany do przedstawienie dodatkowego dowodu, że karta kredytowa lub debetowa lub inna metoda płatności należy do Użytkownika (to samo stosuje się do płatności za Usługi Dodatkowe zgodnie z Punktem 3.7.2). Jeżeli Użytkownik ma dostępne środki w e-portfelu (Portfel Vinted), środki te zostaną automatycznie pobrane w celu dokonania zakupu w Witrynie od innego Użytkownika. Jeżeli Kupujący nie ma w swoim e-portfelu (Portfel Vinted) środków wystarczających na pokrycie pełnej należnej kwoty, Kupujący może pokryć brakującą część, płacąc za pomocą innych dostępnych metod płatności.

Cena Całkowita jest przechowywana na rachunku zastrzeżonym obsługiwanym przez Dostawcę Usług Płatniczych. Wraz z rozpoczęciem Transakcji, Dostawca Usług Płatniczych pobiera środki od Kupującego na rzecz Sprzedającego i przechowuje te środki na rachunku zastrzeżonym do ich wypłaty. VINTED pomaga Użytkownikom w korzystaniu z usług świadczonych przez Dostawcę Usług Płatniczych i służy Użytkownikom bezpośrednią pomocą. Aby uniknąć wątpliwości, VINTED nie oferuje Użytkownikom żadnych usług przetwarzania płatności. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przekazanie właściwych informacji dotyczących kart kredytowych, kart debetowych oraz wszelkich innych metod płatności oferowanych w Witrynie. VINTED niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność za informacje przekazane przez Użytkowników w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

W przypadku korzystania z Usługi Przeliczania Waluty, cena Przedmiotu, opłaty za wysyłkę, opłata za Ochronę Kupującego oraz/lub wszelkie należne podatki, wyświetlane w Witrynie i podczas Składania Zamówienia zawierają już mający zastosowanie kurs przeliczenia walut i opłatę za przeliczenie. Opłata za przeliczenie waluty stosowana przez Dostawcę Usług Płatniczych wynosi 1,2% lub 3% ceny Przedmiotu, opłat za wysyłkę, opłaty za Ochronę Kupującego oraz/lub wszelkich należnych podatków, w zależności od waluty będącej przedmiotem przewalutowania (więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Centrum Pomocy).

6.2 Zakończenie Transakcji. Cena Całkowita zapłacona przez Kupującego będzie przechowywana przez Dostawcę Usług Płatniczych na rachunku zastrzeżonym, dopóki Transakcja nie zostanie zakończona. Transakcje zostaje zakończona:

(i) kiedy Kupujący kliknął „Wszystko jest ok” w Okresie Zgłaszania Sporu; lub

(ii) automatycznie po upływie Okresu Zgłaszania Sporu, jeżeli Kupujący nie przekazał problemu za pomocą procedury „Mam problem” w Okresie Zgłaszania Sporu; lub

(iii) po rozwiązaniu problemu, który został zgłoszony w Okresie Zgłaszania Sporu.

Wraz z zakończeniem Transakcji cena zakupu Przedmiotu, a także opłata za wysyłkę (tylko w przypadku, gdy zastosowano opcję wysyłki inną niż Wysyłka Zintegrowana (przedpłacone etykiety wysyłkowe)), zostaną natychmiast przekazane przez Dostawcę Usług Płatniczych do e-portfela (Portfel Vinted) Sprzedającego. Użytkownik ma również możliwość przelania przy pomocy Dostawcy Usług Płatniczych swoich środków zgromadzonych w e-portfelu (Portfel Vinted) na swój osobisty rachunek bankowy bez dodatkowych opłat. Jednakże, przy pierwszej wypłacie Użytkownik musi podać dane konta bankowego; więcej informacji na temat funkcji e-portfela (Portfel Vinted) można znaleźć punkcie 7.

6.3 Ograniczenia w Korzystaniu z Zintegrowanego Systemu Płatności:

6.3.1 Zakaz Korzystania przez Osoby Trzecie. Prawo do korzystania z Zintegrowanego Systemu Płatności przysługuje wyłącznie w przypadku sprzedaży we własnym imieniu. Użytkownik nie odsprzedaje, wynajmuje lub w jakikolwiek inny sposób nie zezwala osobom trzecim korzystać z Zintegrowanego Systemu Płatności w celu umożliwienia im otrzymania zapłaty za świadczone przez nich usługi.

6.3.2 Wyłącznie Dozwolone Przedmioty. Zintegrowany System Płatności służy wyłącznie przeprowadzaniu Transakcji dotyczących Przedmiotów w Witrynie i żadnych innych produktów lub usług. 

6.4 Waluta; Podatki. Wszystkie ceny są wyrażone w lokalnej walucie Użytkownika, w tym obowiązujący podatek VAT.

7 E-PORTFEL (PORTFEL VINTED)

7.1 Zakładanie E-portfela (Portfel Vinted). E-portfel (Portfel Vinted) jest usługą płatniczą oferowaną przez Dostawcę Usług Płatniczych. Wraz z utworzeniem e-portfela (Portfel Vinted), Użytkownik zawrze umowę bezpośrednio z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptuje zasady i warunki Dostawcy Usług Płatniczych. Użytkownicy będą proszeni o potwierdzenie tego faktu w trakcie tworzenia e-portfela (Portfel Vinted). Na potrzeby pierwszej Transakcji sprzedaży, Sprzedający zostanie poproszony o założenie e-portfela (Portfel Vinted) poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu i numeru telefonu (jeżeli to koniecznie). Jeżeli Sprzedający nie zrobi tego w terminie pięciu (5) dni, Transakcja sprzedaży zostanie anulowana. Sprzedający może utworzyć e-portfel z własnej inicjatywy przed dokonaniem pierwszej Transakcji sprzedaży, przechodząc do ustawień konta (wybierz „Portfel”, następnie naciśnij „Aktywuj Portfel”) i podając wymagane dane. 

7.2 Weryfikacja KYC. Po utworzeniu e-portfela (Portfel Vinted), gdy zostaną osiągnięte odpowiednie progi finansowe, Użytkownicy będą podlegać procedurom regulacyjnym stosowanym przez Dostawcę Usług Płatniczych, takim jak sprawdzanie tożsamości i inne wymogi procedury „Know Your Customer” – "Poznaj swojego klienta" (KYC). Progi finansowe są ustalane przez Dostawcę Usług Płatniczych i zależą od wartości transakcji dokonywanych przez Użytkownika (informacje o progach finansowych są dostępne tutaj). Ponadto Dostawca Usług Płatniczych może również przeprowadzić kontrolę KYC w stosunku do Użytkownika który nie osiągnął ustalonych progów, jeśli podejrzewa, że Użytkownik ten angażuje się w potencjalnie oszukańcze lub podejrzane zachowania. W celu sprawdzenia tożsamości Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji (takich jak kopia paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy lub wyciągu z konta bankowego) zgodnie ze wskazaniami Dostawcy Usług Płatniczych (dodatkowe informacje są dostępne tutaj). Jeśli Użytkownik nie dostarczy dokumentów wymaganych przez Dostawcę Usług Płatniczych, e-portfel Użytkownika (Portfel Vinted) może zostać zawieszony, a Użytkownik nie będzie mógł wypłacić środków do czasu potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Dostawca Usług Płatniczych może również zawiesić możliwość dokonywania przez Użytkownika transakcji z jego e-portfela (Portfel Vinted). W przypadku gdy Użytkownik dopuścił się działań niezgodnych z prawem, np. przesłał fałszywy dokument lub podjął jakiekolwiek inne bezprawne działania, o których mowa w punkcie 12.3, a Dostawca Usług Płatniczych uznał takiego Użytkownika za oszusta, Użytkownik nie będzie mógł ponownie poddać się procedurze KYC i nie będzie mógł wypłacić środków ani uzyskać do nich dostępu (więcej informacji tutaj).

7.3 Przelew środków z e-portfela (Portfel Vinted). Użytkownicy mogą dokonywać przelewów środków z e-portfela (Portfel Vinted) na swoje rachunki bankowe, które to przelewy zostaną wykonane przez Dostawcę Usług Płatniczych. W celu uruchomienia tej opcji, Użytkownik najpierw musi przejść do ustawień Konta Użytkownika i dodać numer swojego rachunku bakowego, imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy. Użytkownik może dokonać wypłaty na rachunek bankowy w złotych polskich otwarty w banku w Polsce. Wypłaty na rachunki bankowe w innych walutach i/lub poza granicami Polski nie są dostępne. Jeżeli Użytkownik osiągnie progi KYC, o których mowa powyżej w punkcie 7.2, lub jeżeli Dostawca Usług Płatniczych podejrzewa, że Użytkownik angażuje się w potencjalnie podejrzaną lub oszukańczą działalność, Użytkownik nie będzie mógł dokonać przelewu środków, dopóki nie przejdzie odpowiednich weryfikacji KYC.

8 WYSYŁKA PRZEDMIOTÓW I ODSZKODOWANIE DLA SPRZEDAJĄCEGO

8.1 Opcje Wysyłki. VINTED nie oferuje usług przesyłki. Opcje wysyłki, które mogą być dostępne, są opisane tutaj. VINTED może w każdej chwili dodać, zawiesić lub usunąć dostawców usług wysyłki z listy opcji dostępnych dla Użytkowników. Sprzedający i Kupujący mogą uzyskać dostęp do warunków dostawców usług wysyłki w odniesieniu do Kupujących tutaj i w odniesieniu do Sprzedających tutaj. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się i zaakceptowanie zasad i warunków dostawcy usług wysyłki. Kupujący wybiera opcję wysyłki podczas składania zamówienia, a Sprzedający musi użyć opcji wysyłki wybranej przez Kupującego; w przeciwnym razie Transakcja zostanie anulowana.

8.1.1 Wysyłka zintegrowana (przedpłacone etykiety wysyłkowe). W przypadku opcji Wysyłka zintegrowana (przedpłacone etykiety wysyłkowe) Sprzedający musi użyć automatycznie wygenerowanej przedpłaconej etykiety wysyłkowej, aby wysłać Przedmiot; w przeciwnym razie Transakcja zostanie anulowana. Po potwierdzeniu, że Przedmiot został utracony lub uszkodzony w transporcie, Sprzedający otrzyma odszkodowanie w VINTED. Limity odszkodowań dla Sprzedających można znaleźć tutaj. VINTED przeprowadzi Sprzedającego przez proces wnioskowania o odszkodowanie i poinformuje o konieczności jakichkolwiek działań lub dostarczenia informacji, a także poda odpowiednie terminy. W przypadku sporu dotyczącego utraty lub uszkodzenia Przedmiotu podczas transportu, informacje dostarczone przez dostawcę wysyłki będą uważane za dokładne, chyba że Użytkownik dostarczy VINTED w odpowiednim czasie dowody świadczące przeciw temu bądź do momentu dostarczenia takich dowodów.

Wysyłka Zintegrowana (przedpłacone etykiety) jest dostępna na tych terytoriach.

8.1.2 W przypadku innych opcji wysyłki, które mogą być dostępne, Sprzedający może być uprawniony do odszkodowania za utracony lub uszkodzony Przedmiot do limitu odszkodowania określonego przez danego dostawcę usług wysyłki zgodnie z warunkami tego usługodawcy. Odszkodowanie Sprzedającego będzie ponoszone i obsługiwane bezpośrednio przez dostawcę usług wysyłki, a Sprzedający musi przestrzegać procedur dostawcy usług wysyłki.

8.2 Uiszczenie Opłat za Wysyłkę. Opłaty za wysyłkę są uiszczane przez Kupującego wraz z ceną Przedmiotu i opłatą za Ochronę Kupującego. Stosowne opłaty za wysyłkę zostaną wyraźnie wskazane Kupującemu przed dokonaniem zakupu. Mogą różnić się w zależności od zamówienia ze względu na czynniki takie jak rozmiar paczki, trasa wysyłki, dostawca usług wysyłki i ewentualne zniżki.

8.3 Zobowiązanie do Wysyłki. Wraz z zapłatą Ceny Całkowitej przez Kupującego VINTED informuje Sprzedającego, że musi wysłać przedmiot do Kupującego w terminie pięciu (5) dni roboczych. Jeżeli Kupujący nie wysyła Przedmiotu w tym terminie, VINTED może anulować Transakcję i polecić Dostawcy Usług Płatniczych zwolnienie Ceny Całkowitej przechowywanej na rachunku zastrzeżonym na rzecz Kupującego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe opakowanie Przedmiotów.

9 INTERAKCJE I WIADOMOŚCI W WITRYNIE

9.1 Wiadomości Prywatne

Wymiana Wiadomości Prywatnych pomiędzy Użytkownikami ma na celu jedynie wymianę informacji dotyczących Przedmiotów w Katalogu. Jeżeli Użytkownik wysyła Wiadomości Prywatne do innego Użytkownika, musi upewnić się, że nie wysyła:

 1. wiadomości lub informacji zawierających reklamy (chyba, że jest to dozwolone przez Regulamin Forum);
 2. spamu lub treści rozprzestrzeniającej wirusy lub robaki;
 3. masowych wiadomości mailingowych jakiegokolwiek innego rodzaju (gdy wiadomość jest wysyłana do więcej niż pięciu Użytkowników lub gdy ta sama wiadomość jest kopiowana i wysyłana do Użytkowników, którzy nie prosili o jej otrzymanie);
 4. wiadomości zawierających teksty sprzeczne z dobrymi standardami moralnymi i bezpieczeństwem publicznym, wiadomości nieodpowiednie, obraźliwe lub zniesławiające lub w inny sposób uznane za niezgodne z niniejszym Regulaminem i interesami Użytkowników;
 5. wiadomości o charakterze niezgodnym z prawem lub w inny sposób próbujących wyrządzić krzywdę innym Użytkownikom i/lub Witrynie;
 6. wiadomości, które mogą zostać uznane za jakiegokolwiek rodzaju nękanie.

VINTED może używać automatycznego oprogramowania i algorytmów, aby umożliwić wykrycie w Wiadomościach Prywatnych wszelkich treści sprzecznych z dobrymi standardami moralnymi i bezpieczeństwem publicznym, lub takich, które wskazują na oszukańcze zachowanie. W przypadku wykrycia przez automatyczne oprogramowanie takich treści w Wiadomości Prywatnej, bez uszczerbku dla innych środków dostępnych VINTED, (i) Wiadomość Prywatna i Użytkownik mogą zostać zablokowani i/lub Wiadomość Prywatna może zostać ukryta przed Użytkownikiem, do którego została wysłana oraz (ii) Użytkowni będący nadawcą takiej Wiadomości Prywatnej może otrzymać ostrzeżenie przypominające Użytkownikowi o jego obowiązku przestrzegania niniejszego Regulaminu wraz z informacją o tym, że VINTED może podjąć dalsze kroki opisane poniżej w punkcie 12, takie jak zawieszenie Konta Użytkownika w razie dalszych naruszeń. Używanie przez VINTED takiego automatycznego oprogramowania nie będzie interpretowane jako zobowiązanie do monitorowania albo obowiązek aktywnego poszukiwanie niezgodnych z prawem działań i/lub treści w Witrynie oraz, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, nie powoduje powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności VINTED. 

9.2 Wymiana opinii między Użytkownikami 

Po zakończeniu Transakcji Kupujący i Sprzedający mogą publikować w Witrynie komentarze na swój temat. Użytkownikom oraz VINTED nie należy się wynagrodzenie w zamian za ich komentarze online.

Opinie Użytkownika na temat innego Użytkownika muszą być zawsze uczciwe i szczere. Kłamstwa i zniewagi są zabronione.

VINTED nie przegląda komentarzy przed ich opublikowaniem przez Użytkowników.

Jeśli jakakolwiek komentarz opublikowany w Witrynie jest niewłaściwa lub stanowi nadużycie lub jest w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Użytkownicy mogą zgłosić komentarz do VINTED zgodnie z procedurą zgłoszeniową opisaną poniżej w punkcie 10.5. Na żądanie Użytkownika, VINTED usunie komentarz zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Ponadto VINTED może zablokować konto każdego Użytkownika, który przekazuje komentarz niezgodny z niniejszym Regulaminem na zasadach określonych w punkcie 12.1. Wyłącznie Użytkownicy mogą pisać i zamieszczać komentarze w Witrynie.

9.3 Forum

Przed rozpoczęciem korzystania z Forum każdy Użytkownik i Odwiedzający musi zapoznać się z Regulaminem Forum.

Korzystając z Forum, Użytkownicy muszą przestrzegać Regulaminu Forum. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wiadomości, które zamieszczają na Forum. Użytkownicy nie powinni udostępniać na Forum żadnych poufnych lub prywatnych informacji. VINTED nie ponosi odpowiedzialności za Treści na Forum (ani za to, jak Użytkownicy i Odwiedzający wykorzystują takie Treści). VINTED nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy tożsamość Użytkownika, który zamieścił wiadomość lub temat na Forum, zostanie podana do publicznej wiadomości, jeżeli takie ujawnienie zostało spowodowane przez (i) działania innego Użytkownika lub (ii) osoby trzeciej, o których VINTED nie posiadał wiedzy. 

10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Wszyscy Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zamieszczają w Witrynie oraz za Przedmioty oferowane, sprzedawane lub przekazywane przez siebie innym Użytkownikom. Nie ograniczając powyższego, Użytkownicy uznają i akceptują, że ponoszą pełną odpowiedzialność za wystawienie Przedmiotu w Katalogu, a także za jego opis, zdjęcia i filmy, za wszelkie informacje zamieszczone w Witrynie i deklaracje składane Kupującym oraz innym Użytkownikom oraz za dokładność pozostałych podanych informacji (w tym Wiadomości Prywatnych, opinii i Wpisów na Forum) (zwane dalej „Treściami”). Ponadto Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Transakcje zawierane z innymi Użytkownikami i spory, które mogą z nich wyniknąć z wyjątkiem sporów spowodowanych niewywiązywaniem się przez VINTED z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

10.2 Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i uregulowań, które ich obowiązują podczas korzystania z Witryny. Użytkownicy muszą w szczególności powstrzymać się od (i) naruszania praw osób trzecich, (ii) naruszania praw własności intelektualnej lub wystawiania podrabianych Przedmiotów, (iii) oferowanie Przedmiotów niezgodnych z prawem lub uregulowaniami; (iv) podżegania do wykroczeń lub przestępstw, dyskryminacji, nienawiści lub przemocy ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość, (v) przekazywania nieprawidłowych informacji lub informacji poufnych, (vi) zniesławiających komentarzy, (vii) dopuszczania się działań, które mogą narazić nieletnich na niebezpieczeństwo, (viii) publikowania danych osobowych innych osób lub naruszania prawa do prywatności lub (ix) przywłaszczania sobie cudzej tożsamości lub (x) przesyłania lub wprowadzania w inny sposób wszelkich nielegalnych, fałszywych lub niedokładnych Treści. Użytkownicy muszą działać i używać Witryny w dobrej wierze.

10.3 VINTED działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi. W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik lub Odwiedzający zgłosi VINTED jakikolwiek niewłaściwe zachowanie innego Użytkownika lub Odwiedzającego, VINTED może zapewnić pomoc poszkodowanej stronie. VINTED podejmie się również współpracy z lokalnymi władzami, jeżeli zajdzie taka konieczność. W przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega punktu 11 lub w inny sposób narusza niniejszy Regulamin, Użytkownik uznaje i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wynikające z tego bezpośrednio i pośrednio straty osób trzecich lub VINTED, w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo. W związku z tym Użytkownik uznaje i akceptuje, że VINTED w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo oraz z zastrzeżeniem przypadków naruszenia niniejszego Regulaminu, VINTED w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione przez Odwiedzających lub Użytkowników i/lub osoby trzecie. W szczególności lecz niewyłącznie, VINTED nie ponosi odpowiedzialności za: (i) działania lub zaniechania Użytkowników, (ii) stosowność, prawidłowość, kompletność i/lub zgodność z prawem wszelkich Treści; lub (iii) bezpieczeństwo, jakość i ilość Przedmiotów, które Użytkownicy sprzedają lub kupują za pośrednictwem Witryny, ani ich zgodność z podanym opisem; (iv) wszelkie problemy dotyczące Transakcji, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie określonych w ramach Ochrony Kupującego.

10.4 VINTED nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie Treści. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że VINTED, jako dostawca usług hostingowych, nie ma umownego obowiązku przeprowadzania jakiejkolwiek weryfikacji Treści i Przedmiotów wystawianych w Katalogu oraz, w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo, w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty poniesione przez Odwiedzających lub Użytkowników i/lub osoby trzecie w związku z tymi Treściami i Przedmiotami. Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi, VINTED usunie z Witryny wszelkie niezgodne z prawem Treści, które zostały mu należycie zgłoszone w sposób wystarczająco szczegółowy i jasny. Jeżeli VINTED wykryje Treści lub Przedmiot, które naruszają lub prawdopodobnie mogą naruszać, obowiązujące przepisy prawa i/lub Regulamin, VINTED podejmie działania skierowane przeciwko Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami punktów 3.8 i 12. 

10.5 Jeśli Użytkownik lub Odwiedzający wykryje Treści, aprobujące zbrodnie przeciwko ludzkości, nawołujące do nienawiści rasowej i/lub przemocy, związane z pornografią dziecięcą lub wszelkie inne treści niezgodne z prawem, VINTED musi zostać o tym niezwłocznie poinformowany przez:

 1. zastosowanie procedury zgłoszenia opisanej tutaj;
 2. skontaktowanie się z VINTED za pomocą formularza kontaktowego;
 3. wysyłanie wiadomości e-mail na adres legal@vinted.pl;
 4. lub wysyłanie listu z dokładnym opisem faktów mających znaczenie dla sprawy na adres: VINTED UAB, Svitrigailos g.13, LT-03228 Wilno, Litwa.

W przypadku zgłoszenia takich treści, VINTED zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia, bez powiadomienia, konta Użytkownika (w tym wszelkich Transakcji w toku) i usunięcia Treści zgodnie z punktem 12. 

10.6 Jeżeli Użytkownik uważa, że jakakolwiek Treść może naruszać niniejszy Regulamin i/lub jego prawa i/lub prawa osób trzecich (np. podrabianie, znieważanie, naruszanie prawa do prywatności, problemy z bezpieczeństwem produktu), Użytkownik może powiadomić o tym VINTED przez:

 1. zastosowanie procedury zgłoszenia opisanej tutaj;
 2. skontaktowanie się z VINTED za pomocą formularza kontaktowego;
 3. wysyłanie wiadomości e-mail na adres legal@vinted.pl;
 4. lub wysyłanie listu z dokładnym opisem faktów mających znaczenie dla sprawy na adres: VINTED UAB, Svitrigailos g. 13, LT-03228 Wilno, Litwa.

10.7 Podmioty, którym przysługują prawa własności intelektualnej, składają powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej, wypełniając formularz dostępny tutaj.

10.8 Jeżeli względem Przedmiotu zachodzi problem z bezpieczeństwem produktu, Użytkownikom zaleca się, by przestali korzystać z Przedmiotu.

10.9 VINTED nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania podatkowe lub obowiązki sprawozdawcze, które mogą wyniknąć dla Użytkowników z powodu ich aktywności w Witrynie. Na potrzeby Transakcji zawieranych za pośrednictwem Witryny, Użytkownicy osobiście ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatkowe obowiązki sprawozdawcze, jeżeli takie powstałyby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.10 Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i uregulowaniami, VINTED podejmuje wszelkie stosowne środki w celu ochrony bezpieczeństwa danych dostarczonych przez Użytkowników oraz w celu zapobieżenia sytuacji, w której Usługi VINTED naruszałyby dane i oprogramowanie przechowywane na komputerach, tabletach lub smartfonach Użytkowników. Niemniej, nawet w przypadku podjęcia przez VINTED stosownych środków zgodnych z wymogami prawnymi, systemy VINTED mogą nadal zostać narażone przez nieprzewidywalne zdarzenia takie jak cyberataki lub naruszenia bezpieczeństwa dotyczące transmisji danych lub wpływające na ilość i szybkość transmisji danych. W tych warunkach, stanowczo zalecamy Użytkownikom, by podjęli wszelkie stosowne środki w celu ochrony swoich danych i/lub oprogramowania, w szczególności przed zainfekowaniem jakimikolwiek wirusami obecnymi w Internecie.

11 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

11.1 Podczas świadczenia Usług, VINTED podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikom możliwość bezpiecznego korzystania z Witryny. Korzystanie w sposób bezpieczny i niezawodny stanowi integralną i istotną część wszystkich Usług. Zachowanie bezpieczeństwa zależy jednak w dużej mierze od Użytkowników i ich zachowań. Dlatego podczas korzystania z Witryny Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w tym m.in. zasad opisanych w niniejszym punkcie 11 oraz w punktach 12.2 i 12.3 poniżej.

11.2 Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać następujących zasad, a Odwiedzający powinni ich przestrzegać:

 • rejestrując się w Witrynie, podać prawdziwe informacje o sobie (w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail);
 • zarejestrować się w Witrynie tylko raz i nie tworzyć więcej niż jednego Konta, chyba że osoba trzecia uzyskała dostęp do Konta Użytkownika, i to wyłącznie po poinformowaniu VINTED o dostępie uzyskanym przez osobę trzecią oraz po zablokowaniu poprzedniego Konta przez VINTED;
 • nie korzystać z Witryny i/lub Usług w celu podejmowania bezprawnych lub oszukańczych działań lub transakcji;
 • podczas korzystania z Witryny, podawać obiektywne, prawidłowe, wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat sprzedawanych Przedmiotów;
 • zapewnić, że proponowana cena sprzedaży Przedmiotów, a także inne informacje ich dotyczące, są prawidłowe;
 • nie kopiować żadnych treści lub informacji pojawiających się w Witrynie i/lub zamieszczanych przez VINTED lub innego Użytkownika Witryny;
 • nie wykorzystywać treści lub informacji pojawiających się w Witrynie w celach sprzecznych z prawem.

11.3 Użytkownicy zobowiązują się, że nie będą, a Odwiedzający nie będą, podczas korzystania z Witryny: 

 • udostępniać, publikować lub w jakikolwiek inny sposób posługiwać się mylącymi lub nieprawidłowymi informacjami i/lub danymi;
 • zachęcać do nabywania wszelkich towarów, których sprzedaż lub posiadanie są zabronione lub ograniczone;
 • wykorzystywać (w szczególności udostępniać i/lub publikować) zdjęć (i) do których danemu Użytkownikowi nie przysługują prawa własności intelektualnej (ogólnie są to zdjęcia znalezione w Internecie), lub (ii) które zawierają linki do innych stron internetowych;
 • nie wykorzystywać (w szczególności udostępniać i/lub publikować) zdjęć, (i) na których widoczne są inne niż dany Użytkownik osoby, chyba że osoby te wyraziły zgodę na publikację tych zdjęć; lub (ii) które są lub mogą być uznane za sprzeczne z dobrymi standardami moralnymi i/lub bezpieczeństwem publicznym (np. zdjęcia erotyczne, pornograficzne, przedstawiające brutalne treści);
 • publikować Treści pochwalających, promujących, zachęcających lub podżegających do terroryzmu, rasizmu, rewizjonizmu, ksenofobii, homofobii, seksizmu, mowy nienawiści, dyskryminacji, handlu ludźmi, przestępczości zorganizowanej, nielegalnych organizacji, samookaleczania, samobójstwa, tortur, okrucieństwa wobec zwierząt, usprawiedliwiania zbrodni wojennych, wykorzystywania seksualnego dzieci i/lub dorosłych, sekt;
 • oferować, sprzedawać, kupować i/lub przenosić Przedmioty z naruszeniem praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim takich jak znaki towarowe i/lub inne oznaczenia w zakresie w jakim są chronione przez właściwe przepisy (takie jak na przykład oznaczenia firm w niektórych jurysdykcjach), prawa do wzorów użytkowych i/lub prawa autorskie;
 • naruszać praw własności i/lub praw osobistych osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej);
 • naruszać obowiązujących przepisów prawa i/lub uregulowań;
 • działać sprzecznie z bezpieczeństwem publicznym i/lub dobrymi standardami moralnymi;
 • używać (w szczególności udostępniać i/lub publikować) programów i/lub plików komputerowych, które zawierają wirusy lub które mogą (i) zakłócić normalne funkcjonowanie Witryny i/lub Usług, (ii) zainfekować komputery Użytkowników i doprowadzić tym samym do straty dla Użytkownika lub jego majątku lub (iii) uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Witryny, Usług lub jego komputera; 
 • oferować i/lub udostępniać i/lub w inny sposób promować linków do innych witryn i/lub firm, które oferują usługi podobne do usług oferowanych w Witrynie;
 • oferować, udostępniać lub w inny sposób promować linków do innych witryn lub firm, które oferują usługi podobne do usług oferowanych w Witrynie, ani do witryn lub firm, których treści lub działalność są sprzeczne z prawem lub z polityką treści VINTED;
 • kopania w danych, działań typu screen scraping czy crawl wobec jakiejkolwiek części Witryny;
 • rozkładać, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Witryny;
 • adaptować, kopiować, zmieniać, edytować, rozpowszechniać lub komercjalizować jakichkolwiek zawartości Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony VINTED.

11.4 Użytkownicy zobowiązują się, że nie będą, a Odwiedzający nie będą, gromadzić, przechowywać jednocześnie, przekazywać osobom trzecim, upubliczniać, publikować ani ujawniać danych Użytkowników Witryny lub danych dotyczących działań Użytkowników Witryny, w tym Transakcji, ich liczby, rodzaju, ceny, itp., jeśli informacje te staną się dostępne w sposób niezgodny z prawem lub w wyniku niezgodnego z prawem działania lub zaniechania. 

Użytkownicy zobowiązują się, a Odwiedzający nie będą: gromadzić, przechowywać, przekazywać osobom trzecim, upubliczniać, publikować ani ujawniać informacji pojawiających się w Witrynie, jeżeli może to mieć wpływ na prawa innych Użytkowników, w tym m.in. praw własności intelektualnej lub praw do ochrony prywatności. Ograniczenie to nie dotyczy funkcji „udostępnij”, która stanowi część Witryny i oferuje Użytkownikom możliwość udostępniania na Kontach VINTED w Serwisach Społecznościowych i na ich własnych kontach w serwisach społecznościowych publicznych informacji dostępnych w Witrynie oraz wysyłania takich informacji sobie lub innym za pomocą poczty elektronicznej.

11.5 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i hasła i nie ujawniania swoich danych logowania lub hasła osobom trzecim (z wyjątkiem osób, które zostały upoważnione przez Użytkownika do korzystania z jego danych logowania i hasła). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność (wobec VINTED i innych) za wszelką aktywność w ramach Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wie lub podejrzewa, że jakakolwiek nieupoważniona osoba trzecia zna hasło Użytkownika lub ma dostęp do jego Konta, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić o tym VINTED za pomocą formularza kontaktowego.

11.6 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania wszelkich informacji zawartych w Witrynie, które nie są już aktualne lub dokładne, w szczególności informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Witrynie i informacji na Koncie Użytkownika, a także informacji dotyczących Przedmiotów wystawionych w Katalogu.

11.7 Korzystając z Witryny, Użytkownik oświadcza, że:

 • (i) jest osobą fizyczną w wieku 18 lat lub starszą (w przeciwnym razie rodzic (rodzice) lub opiekun prawny muszą zarejestrować się w jego miejsce i nadzorować korzystanie z Witryny przez osobę niepełnoletnią), (ii) korzysta ze wszystkich Usług Witryny w celu zaspokojenia swoich potrzeb osobistych bez związku z wszelką działalnością profesjonalną, (iii) oraz że posiada pełną zdolność i wszelkie prawa do przeprowadzania Transakcji w Witrynie;
 • rozumie, że zgodnie z Regulaminem i właściwymi przepisami prawnymi ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z umowy zawiązanej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zgodnie z postanowieniami punktu 4.1.1 Regulaminu;
 • rozumie, że zamawiając Przedmiot, zobowiązuje się do zakupu tego Przedmiotu oraz że niewykonanie tej Transakcji może wiązać się z obowiązkiem pokrycia przez niego strat poniesionych przez Sprzedającego;
 • rozumie, że zobowiązany jest opłacić na rzecz VINTED opłatę za Ochronę Kupującego przy każdej Transakcji zawiązanej przy użyciu przycisku „Kup teraz”;
 • rozumie, że jeżeli zdecydują się zakupić Usługi Dodatkowe, zobowiązany jest opłacić taką usługę na rzecz VINTED;
 • rozumie, że w przypadku korzystania z Usługi Przeliczania Waluty, cena Przedmiotu, opłaty za wysyłkę, opłata za Ochronę Kupującego oraz /lub wszelkie obowiązujące podatki wyświetlane w Witrynie i przy Składaniu Zamówienia zawierają już odpowiedni kurs wymiany walut i opłatę za przeliczenie.

12 PRAWO VINTED DO OGRANICZANIA I BLOKOWANIA KONT

12.1 Ograniczenia i Blokada Konta Użytkownika. W celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla Użytkowników korzystających z Witryny, VINTED może podjąć następujące działania, w tym za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania i/lub algorytmów:

 • Ograniczyć Konto Użytkownika. Użytkownicy, których konta zostały Ograniczone i) nie mogą korzystać lub tracą dostęp do niektórych funkcji Witryny, takich jak m.in. możliwość wystawiania Przedmiotów, przeprowadzania Transakcji, dokonywania przelewu środków zgromadzonych w ich e-portfelu VINTED (Portfel Vinted) lub wysyłania Wiadomości Prywatnych do wszelkich innych Użytkowników, przeglądania  Przedmiotów oferowanych przez wszelkich innych Użytkowników lub ii) będą doświadczać ograniczonej widoczności ich Przedmiotów na stronach wyników wyszukiwania; i/lub
 • Przejściowo lub na stałe zablokować Konto Użytkownika. Użytkownicy, których konta zostały zablokowane tracą dostęp do Witryny. W stosownych przypadkach będą mogli zakończyć wszelkie Transakcje w toku i dokonać przelewu środków zgromadzonych w e-portfelu VINTED (Portfel Vinted) na swój rachunek bankowy pod warunkiem, że Użytkownik przeszedł odpowiednie procedury KYC (jeżeli jest to konieczne). Jeżeli jednak Konto Użytkownika zostało zablokowane z powodu zagrożenia Konta lub na podstawie decyzji Dostawcy Usług Płatniczych uznającej Użytkowników za dopuszczających się działań oszukańczych bądź w celu ochrony interesów i praw innych Użytkowników platformy, tacy Użytkownicy mogą nie być w stanie, zgodnie z obowiązującym prawem, dłużej dokonywać przelewów środków zgromadzonych w ich e-portfelu VINTED (Portfel Vinted) na swoje rachunki bankowe. Jeżeli VINTED zablokuje Konto Użytkownika, może uniemożliwić temu Użytkownikowi ponowną rejestrację w Witrynie.

VINTED zobowiązuje się podejmować środki w postaci ograniczeń i blokad, które i) uwzględniają uzasadnione interesy Użytkowników w odniesieniu do takich środków, ii) są proporcjonalne do okoliczności i, w szczególności, charakteru naruszenia (naruszeń), których dopuścił się Użytkownik. Naruszenia, których dopuścił się Użytkownik, będą prowadziły do przejściowej blokady i/lub ograniczenia jego Konta, chyba że i) Użytkownik, którego Konto zostało już tymczasowo zablokowane i/lub ograniczone, nie zaprzestanie dalszego nieprawidłowego zachowania bądź ii) naruszenia te są poważne lub powtarzają się, co doprowadzi do stałej blokady Konta Użytkownika. 

12.2 Blokada z powiadomieniem. VINTED może ograniczyć i/lub zablokować Konto Użytkownika po poinformowaniu go na piśmie z zachowaniem rozsądnego okresu powiadomienia, jeżeli ten Użytkownik:

 • Łamie Regulamin, Reguły katalogu Vinted oraz Regulamin obowiązujący na Forum; 
 • Podaje lub publikuje, rejestrując się w Witrynie lub używając Witryny, nieprawidłowe, mylne, nieaktualne i/lub niekompletne informacje w myśl Regulaminu, lub nie aktualizuje takich informacji; 
 • Umyślnie i celowo znieważa inne osoby;
 • Nadużywa funkcji dostępnych w Witrynie lub używa ich w złej wierze, na przykład nadużywa możliwości zgłaszania Treści lub odwoływania się od decyzji VINTED w przedmiocie ograniczenia korzystania z Witryny, blokad kont lub usunięcia treści; lub
 • Oferuje i sprzedaje Przedmioty w ramach działalności profesjonalnej z naruszeniem Reguł katalogu Vinted.

12.3 Natychmiastowa Blokada. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, VINTED może ograniczyć i/lub zablokować Konto Użytkownika z natychmiastowym skutkiem bez uprzedniego powiadomienia lub ostrzeżenia w następujących przypadkach:

 • Zgłoszenie Konta Użytkownika przez Dostawcę Usług Płatniczych. Dostawca Usług Płatniczych może zgłosić VINTED każde Konto Użytkownika, jeżeli Dostawca Usług Płatniczych ma poważne podstawy do podejrzeń, że korzystając z usług płatniczych oferowanych przez Dostawcę Usług Płatniczych, ten Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawne i/lub zasady i warunki Dostawcy Usług Płatniczych oraz/lub nadużył Witryny (w szczególności poprzez sprzedaż sprzeczną z prawem w Witrynie, pranie brudnych pieniędzy, oszustwo, kradzież tożsamości, posługiwanie się fałszywymi dokumentami);
 • Spór Dotyczący Płatności dokonanej przy pomocy Dostawcy Usług Płatniczych wszczęty przez Użytkownika. Jeżeli jakikolwiek Użytkownik wszczyna procedurę rozwiązywania sporów w związku z Transakcją dokonaną przy pomocy zewnętrznego Dostawcy Usług Płatniczych i występują obiektywne i uzasadnione powody, by uważać, w tym kontekście, że Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawne, niniejszy Regulamin oraz/lub nadużył Witryny, VINTED może natychmiast ograniczyć i/lub zablokować Konto Użytkownika (w tym zawiesić i/lub anulować wszelkie Transakcje w toku);
 • Naruszenie Obowiązujących Przepisów Prawnych, Bezpieczeństwa Publicznego lub Bezpieczeństwa Użytkownika. Korzystanie przez Użytkownika z Usług lub Treści zamieszczane przez Użytkownika w sposób oczywisty naruszający przepisy prawne, uregulowania lub zasady bezpieczeństwa publicznego lub prawdopodobnie mogący mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, bezpieczeństwa, uzasadnionych interesów ekonomicznych VINTED, innych Użytkowników lub osób trzecich. Na przykład:
   • Użytkownik zamieścił w Witrynie Treści aprobujące zbrodnie przeciwko ludzkości, podżegające do nienawiści i/lub przemocy na tle rasowym lub dotyczące pornografii dziecięcej;
   • Użytkownik przywłaszcza sobie tożsamość innego Użytkownika lub osoby;
   • Istnieją spójne i obiektywne powody, aby podejrzewać, że Użytkownik popełnił lub popełnia jakiegokolwiek rodzaju oszustwo, lub że Użytkownik nadużywa platformy w jakikolwiek sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Użytkowników lub bezpieczeństwu platformy na przykład, logując się z podejrzanego adresu IP, oszukując innych Użytkowników lub wysyłając do nich spam. VINTED zobowiązuje się do starannego prowadzenia dochodzeń w sprawie oszustw oraz niezwłocznego i rzetelnego rozpatrywania wszelkich wniosków składanych przez podejrzanego Użytkownika.
 • Obowiązek Regulacyjny lub Nadrzędna Przyczyna Prawna. W przypadku, gdy zachowanie okresu powiadomienia naruszałoby jakiekolwiek mające zastosowanie przepisy prawne, uregulowania lub zalecenia organu ścigania lub w inny sposób narażałoby na poniesienie odpowiedzialność VINTED lub podmioty stowarzyszone; 
 • Ryzyko związane z Bezpieczeństwem IT. Istnieje ryzyko dla bezpieczeństwa i technicznego działania systemu IT VINTED;
 • Powtarzające się lub Poważne Naruszenia. W przypadku, gdy Użytkownik wielokrotnie dopuścił się naruszenie Regulaminu, Reguł katalogu Vinted oraz Regulaminu obowiązującego na Forum. 

12.4 Powiadomienia. W przypadkach opisanych powyżej w punktach od 12.1 do 12.3. VINTED powiadomi Użytkownika na piśmie, podając powody ograniczenia lub blokady jego Konta, chyba że takie powiadomienie:

 • Naruszałoby jakiekolwiek mające zastosowanie przepisy prawne, uregulowania lub zalecenia organu ścigania lub w inny sposób narażałoby VINTED lub podmioty stowarzyszone na odpowiedzialność;
 • Zakłócałoby dochodzenie w sprawie oszustwa; lub
 • Ułatwiałoby kontynuowanie lub powtarzanie oszustw, naruszeń przepisów prawa lub poważnych naruszeń Regulaminu i/lub zasad i warunków Dostawcy Usług Płatniczych.

12.5 VINTED może przeprowadzić dochodzenie w sprawie naruszenia niniejszego Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi takimi jak przepisy dotyczące ochrony danych osobowych poinformować właściwe instytucje i organy.

12.6 Odwołanie. W przypadku, gdy VINTED wykorzystuje swoje uprawnienia określone w powyższych punktach 12 oraz 3.8, Użytkownik może odwołać się od decyzji VINTED za pomocą formularza kontaktowego.

13 PRAWA I OBOWIĄZKI VINTED

13.1 VINTED może w każdym czasie, w celu uczynienia Witryny bardziej przyjaznej Użytkownikom, zreorganizować Katalog, powierzchnie reklamowe lub inne informacje o Przedmiotach z zastrzeżeniem, że nie zmieni to Treści przekazanych przez Użytkownika. Takie zmiany nie będą prowadziły do niekorzystnych sytuacji dla Sprzedających i nie będą ograniczały zobowiązań VINTED wynikających z niniejszego Regulaminu.

13.2 VINTED może w każdym czasie publikować Aktualności lub inne komunikaty dotyczące krótko- i długoterminowych ofert w Witrynie, konkursów, kampanii, gier lub promocji bądź w inny sposób udostępniać specjalne, ograniczone czasowo lub wyłączne oferty niektórym lub wszystkim Użytkownikom, które są zgodne z przepisami krajowymi (łącznie – „Promocje”). Mogą mieć zastosowanie specjalne warunki. Niektóre cechy lub funkcje Witryny mogą być czasowo zmienione lub wyłączone podczas Promocji lub w związku z nią. VINTED zastrzega sobie prawo do przerwania jakiejkolwiek Promocji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Promocje mogą podlegać pewnym wymogom kwalifikacyjnym określonym przez VINTED. Informacje dotyczące Promocji mogą być udostępniane w Witrynie z chwilą uruchomienia takiej Promocji i w przypadku, gdy tworzą wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a VINTED, Użytkownik będzie miał możliwość odrębnego zaakceptowania tych warunków udostępnionych w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i odtwarzanie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a specjalnymi warunkami publikowanymi w Witrynie względem Promocji, te ostatnie uznaje się za postanowienia szczególne, obowiązujące względem Promocji i w związku z tym za mające pierwszeństwo wyłącznie w odniesieniu do kontekstu Promocji.

13.3 VINTED może w każdym czasie zakończyć lub zawiesić lub powierzyć obsługiwanie Witryny osobom trzecim, pod warunkiem powiadomienia Użytkowników Witryny, z zachowaniem okresu trzydziestu (30) dni powiadomienia.

13.4 Gwarancja Zgodności. Użytkownicy przynależący do państw członkowskich Unii Europejskiej korzystają z gwarancji zgodności obejmującej usługi cyfrowe oferowane przez VINTED. W ramach tej gwarancji, VINTED ponosi odpowiedzialność za jakikolwiek brak zgodności, istniejący w momencie dostawy, jeżeli zostanie on wykryty przez Użytkownika w terminie dwóch (2) lat od jednorazowego dostarczenia usługi cyfrowej, oraz wszelkie niezgodności, które wystąpią lub ujawnią się w okresie, w którym usługa cyfrowa ma być stale dostarczana przez VINTED. Przepisy krajowe Użytkownika mogą przewidywać dłuższe gwarancje. W celu złożenia wniosku Użytkownik może skontaktować się z VINTED w sposób opisany poniżej w punkcie 15.

14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1 Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://www.vinted.pl/privacy-policy opisuje Dane Osobowe Użytkownika gromadzone przez VINTED oraz cel, dla którego VINTED przetwarza takie dane. Polityka Prywatności i wszelkie jej części nie są klauzulami umownymi i nie stanowią części Regulaminu.

14.2 Zasadniczo jesteś zobowiązany dostarczyć VINTED prawidłowe dane. Kiedy dotyczące Ciebie dane ulegają zmianie (np., twój adres lub nazwisko) jesteś zobowiązany bez zbędnej zwłoki poinformować o tych zmianach poprzez uaktualnienie informacji zamieszczonych na Twoim koncie.

14.3 Jeżeli przetwarzasz dane osobowe w sposób niezależny i odrębny od VINTED, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych).

15 WŁAŚCIWOŚĆ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I WYPOWIEDZENIE

15.1 Regulamin podlega prawu krajowemu Użytkownika. Możesz złożyć pozew do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub pobytu.

15.2 W przypadku braku porozumienia pomiędzy VINTED a Użytkownikiem, VINTED zachęca Użytkowników, aby w każdej sprawie najpierw skontaktowali się z VINTED w celu znalezienia polubownego rozwiązania. Użytkownik może:

 1. Po pierwsze, skierować pisemną reklamację do Działu Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Użytkownik i VINTED dołożą wszelkich starań, próbując załatwić reklamację Użytkownika w sposób polubowny.
 3. Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana lub Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany jej rezultatem, Użytkownik i VINTED mogą skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów takich jak mediacja konsumencka. VINTED nie jest zobowiązany do korzystania z takich metod rozwiązywania sporów z Użytkownikami. Spory pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi nie podlegają mediacji konsumenckiej. Użytkownik może korzystać z następujących opcji w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów:
 • Polska: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów. Rejestr jest dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 • Słowacja: w kontekście sporów transgranicznych Użytkownicy są uprawnieni do skontaktowania się z Europejskim Centrum Konsumenckim (w języku słowackim: Európske spotrebiteľské centrum), które może udzielić im dalszej pomocy, w tym informacji o adresie pocztowym, adresie elektronicznym lub numerze telefonu podmiotu właściwego do rozstrzygania sporów. W przypadku Republiki Słowackiej, właściwym Europejskim Centrum Konsumenckim jest Europejskie Centrum Konsumenckie Słowacja (w języku słowackim: Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike), z którym można się skontaktować pod adresem: https://esc-sr.sk/.
 • Republika Czeska: jeśli umowa jest wykonywana w Republice Czeskiej, a Tobie przysługuje status konsumenta, masz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich przez Czeską Inspekcję Handlową, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, lub inny podmiot upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Szczegółowe informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich przed Czeską Inspekcją Handlową, w tym możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępne są na stronie internetowej https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Mając na uwadze, że VINTED nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami, Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że regulacja dotycząca pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich nie ma zastosowania do stosunków pomiędzy Użytkownikami. Procedura zgodna z niniejszym artykułem może być stosowana wyłącznie w relacjach pomiędzy Vinted a Użytkownikiem.
 • Litwa: pozasądowe rozstrzyganie sporów może odbywać się przy pomocy Litewskiego Państwowego Urządu Ochrony Praw Konsumentów, Vilniaus str. 25, Vilnius LT-01402, Litwa, https://www.vvtat.lt/.
 • Węgry: jeżeli przysługuje Ci status konsumenta, a Twoje miejsce zamieszkania lub pobytu jest na terytorium Węgier, masz prawo wszcząć postępowanie przed jakimkolwiek organem arbitrażowym prowadzonym przez Izbę Handlową i Przemysłową danego komitatu (stolicy) w celu rozstrzygnięcia sporu z VINTED. Dane kontaktowe organów arbitrażowych możesz znaleźć, np. na stronie internetowej: www.bekeltetes.hu.
 • Szwecja: Krajowa Rada Sporów Konsumenckich (ARN), Skrytka pocztowa 174, 101 23 Sztokholm (https://arn.se/).
 • Komisja Europejska stworzyła platformę rozstrzygania sporów w celu gromadzenia ewentualnych skarg konsumentów w związku z dokonanym zakupem przez Internet oraz przekazywania ich właściwym krajowym organom ds. rozstrzygania sporów. Platforma ta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.3 Użytkownik może zakończyć swoją relację z VINTED w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, ale będzie musiał wypełnić wszystkie swoje zobowiązania wynikające z Transakcji zawartych przez Użytkownika przed zakończeniem swojej relacji z VINTED. Użytkownik może zakończyć swoją relację z VINTED, usuwając swoje konto lub wysyłając wiadomość e-mail na adres legal@vinted.pl.

15.4 VINTED i spółki należące do Grupy VINTED oraz ich licencjodawcy posiadają wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Witryny, w szczególności jej systemu (algorytmy umożliwiające działanie Katalogu, jego przenoszenie, itp.), układu i projektu Witryny i oprogramowania wykorzystywanego przez i na potrzeby Witryny, znaków towarowych i nazw domen wykorzystywanych przez i na potrzeby Witryny.

15.5 Umieszczanie informacji lub danych, w szczególności zdjęć w Witrynie, a także innych „Treści” zdefiniowanych w punkcie 10.1 powyżej, oznacza, że Użytkownicy Witryny lub Usług niniejszym udzielają VINTED oraz każdej spółce należącej do Grupy VINTED, bez wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na korzystanie z Treści na całym świecie, która będzie obowiązywać przez okres obowiązywania właściwych praw, jeżeli takowe istnieją (i ich ewentualnych rozszerzeń).Taka licencja obejmuje prawo do korzystania, kopiowania, reprodukowania, wyświetlania i dostosowywania Treści. VINTED może wykorzystywać taką Treść na wszelkich znanych lub nieznanych dotychczas nośnikach, w szczególności w telewizji, na papierze, w Internecie (w ramach banerów i artykułów, umieszczać je na innych stronach internetowych) oraz w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, itp.), w celach operacyjnych, komercyjnych, reklamowych oraz dla celów wewnętrznych Grupy VINTED, co Użytkownik akceptuje. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treść i potwierdzają, że posiadają wszelkie do niej prawa. 

Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na korzystanie z tej licencji w celach reklamowych w ustawieniach swojego Konta.

15.6 Wszystkie powiadomienia, prośby i inne informacje pomiędzy Użytkownikiem a VINTED będą wysyłane w sposób określony w Regulaminie poprzez formularz kontaktowy pojawiający się w Witrynie i/lub przez/do Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji w Witrynie.

15.7 Regulamin nie skutkują powstaniem partnerstwa (bez względu na jego formę prawną) pomiędzy VINTED a Użytkownikami, stosunku pracy, stosunku pomiędzy agentem handlowym a jego klientem ani stosunku franczyzowego.

15.8 VINTED może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na VINTED. Takie przeniesienie zwalnia VINTED ze wszystkich zobowiązań jako Operatora Witryny, w szczególności na przyszłość w stosunku do Użytkowników i Odwiedzających. W przypadku przeniesienia przez VINTED i/lub cesji tych praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, VINTED poinformuje Użytkowników o takim przeniesieniu i/lub cesji z 15-dniowym wyprzedzeniem, a Użytkownik ma prawo do natychmiastowego zakończenia relacji z VINTED i zamknięcia swojego konta w VINTED. Użytkownicy nie mogą przenosić lub scedować niektórych lub wszystkich swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

15.9 Użytkownik może w każdym czasie zgłosić zastrzeżenia dotyczące dostępu, korzystania lub działania Witryny lub Usług poprzez zgłoszenie. Zgłoszenia należy wysyłać do VINTED za pomocą formularza znajdującego się w Witrynie lub listownie do VINTED UAB, na adres Svitrigailos g. 13, LT-03228 Wilno, Litwa. W przypadku jakichkolwiek kwestii prawnych, prosimy o kontakt pod następującym adresem: legal@vinted.pl.

15.10 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub jakakolwiek jego część zostaną uznane przez właściwy organ w jakimkolwiek zakresie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienia we wskazanym zakresie zostaną oddzielone od pozostałych postanowień, które pozostają ważne i wykonalne w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

15.11 Niniejszy Regulamin i wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym Regulaminie stanowią całość umowy pomiędzy VINTED i Tobą i zastępują oraz wygaszają wszystkie wcześniejsze, odnoszące się do jej przedmiotu porozumienia, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i uzgodnienia pomiędzy VINTED a Tobą, zarówno dokonane na piśmie jak i ustne. VINTED i Użytkownik potwierdzają, że akceptując niniejszy Regulamin nie opierali swojej decyzji na jakichkolwiek oświadczeniach, zapewnieniach lub gwarancjach (złożonych nieświadomie lub przez zaniedbanie), które nie podlegałby określaniu w niniejszym Regulaminie lub innym wymienionych w nich dokumentach. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, ani VINTED, ani Tobie nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nieumyślnej lub wynikającej z zaniedbania błędnej interpretacji w oparciu o jakiekolwiek oświadczenie zawarte w niniejszym Regulaminie lub jakichkolwiek wymienionych w nim dokumentach.