Podsumowanie zmian w "Regulaminie świadczenia usług przez Vinted"

Od 5 lipca 2019 roku Vinted.pl będzie obsługiwane przez innego operatora rodziny Vinted: Vinted UAB. Tym samym Vinted UAB zastąpi dotyczasowego operatora platformy Vinted Sp. z.o.o.. Aby nadal korzystać z platformy, wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zaakceptowania nowego Regulaminu Świadczenia Usług przez Vinted.

Zmiana operatora nie wpłynie w żaden sposób na jakość usług, oferowanych przez Vinted. Jak tylko zaakceptujesz nowy Regulamin Świadczenia Usług przez Vinted, będziesz mógł ponownie korzystać z naszej platformy i być częścią społeczności Vinted. .

Dotychczasową wersję Regulaminu Świadczenia Usług przez Vinted, która obowiązuje do 5 lipca możesz znaleźć tutaj.

Podsumowanie zmian w "Regulaminie świadczenia usług przez Vinted"

Od 5 lipca 2019 roku Vinted.pl będzie obsługiwane przez innego operatora rodziny Vinted: Vinted UAB. Tym samym Vinted UAB zastąpi dotyczasowego operatora platformy Vinted Sp. z.o.o.. Aby nadal korzystać z platformy, wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zaakceptowania nowego Regulaminu Świadczenia Usług przez Vinted.

Zmiana operatora nie wpłynie w żaden sposób na jakość usług, oferowanych przez Vinted. Jak tylko zaakceptujesz nowy Regulamin Świadczenia Usług przez Vinted, będziesz mógł ponownie korzystać z naszej platformy i być częścią społeczności Vinted. .

Dotychczasową wersję Regulaminu Świadczenia Usług przez Vinted, która obowiązuje do 5 lipca możesz znaleźć tutaj.

Regulamin Vinted

Data ostatniej aktualizacji: 5 lipca 2019 r.

Niniejsza Witryna prowadzona jest przez spółkę Vinted, UAB (zarejestrowaną pod numerem 302767152) z siedzibą przy Zirmunu st. 70-701, LT-09124 Wilno, Litwa, będącą spółką Grupy Vinted (dalej „Vinted”, „my” lub „nasz”). Nasz numer VAT: LT 10 00 06 91 89 14.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA I INTERPRETACJA WARUNKÓW

1.1. Każdy Użytkownik witryny www.vinted.pl i/lub aplikacji mobilnych Vinted dostępnych na urządzenia iOS i Android (dalej każde „Witryna”) zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poniższych Warunków bez względu na to, czy dokonał rejestracji, czy korzysta z Witryny bez rejestracji (dalej „Użytkownik”). W przypadku braku akceptacji niniejszych Warunków nie należy wchodzić na Witrynę ani jej przeglądać.

1.2. Niniejsze Warunki użytkowania odwołują się do poniższych Warunków dodatkowych oraz je obejmują; a Warunki dodatkowe również mają zastosowanie do korzystania z niniejszej Witryny:

1.2.1. Nasza Polityka prywatności— określa warunki, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, które pozyskujemy o Użytkowniku lub które Użytkownik nam dostarcza. Korzystając z niniejszej Witryny, wyrażają Państwo zgodę na tego rodzaju przetwarzanie danych oraz gwarantują Państwo, że wszystkie dane dostarczone przez Państwa są prawidłowe.

1.2.2. Nasza Polityka dotycząca plików cookie — zawiera informacje dotyczące plików cookie w naszej Witrynie.

1.2.3. Nasze Zasady korzystania z Katalogu i Zasady korzystania z Forum, — dotyczą korzystania przez Państwa z niniejszej Witryny, włączając wszelkie treści, jakie umieszczają Państwo w Witrynie; wszelkie treści, na których umieszczenie Państwu zezwolimy oraz Państwa wszelkie kontakty z innymi użytkownikami Witryny.

1.2.4. Cennik — zawiera wykaz dodatkowych płatnych usług oraz określa obowiązujące ceny i dodatkowe warunki korzystania z każdej z takich usług.

1.3. Użytkownicy niezarejestrowani mogą przeglądać i korzystać tylko z części funkcji dostępnych w Witrynie. Użytkownicy niezarejestrowani zawsze zobowiązani są do przestrzegania niniejszych Warunków w zakresie, w jakim mogą korzystać z niniejszej Witryny. Dla zachowania przejrzystości termin „Użytkownik” stosowany w niniejszych Warunkach obejmuje również niezarejestrowanych użytkowników Witryny.

1.4. Wszelkie zapytania dotyczące wsparcia można kierować do naszego zespołu, klikając tutaj: Kontakt. Wszelkie zapytania dotyczące kwestii prawnych można kierować na adres legal@vinted.pl. Na zapytania będziemy odpowiadać w rozsądnym terminie z uwzględnieniem naszego obciążenia pracą.

1.5. W przypadku, gdy dowolny warunek określony w niniejszych Warunkach zostanie w całości lub części uznany przez dowolny właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, taki warunek w odnośnym zakresie zostanie oddzielony od pozostałych warunków, które zachowają moc prawną i pozostaną wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1. Vinted prowadzi serwis online, za pośrednictwem którego osoby mogą kupować, sprzedawać, wymieniać i oddawać przedmioty oraz komunikować się ze sobą publicznie i prywatnie (dalej „Usługi”). Od czasu do czasu Vinted może też udostępniać Użytkownikom określone usługi dodatkowe, zgodnie z brzmieniem punktu 5 niniejszych Warunków, podlegające opłatom wyszczególnionym w Cenniku stale aktualizowanym przez Vinted.

2.2. Użytkownicy mogą umieszczać w odpowiednim Katalogu swoje przedmioty, które chcą sprzedać, wymienić lub oddać, zgodnie z Zasadami korzystania z Katalogu Witryny; publikować posty na Forum Witryny zgodnie z Zasadami korzystania z Forum oraz wysyłać prywatne wiadomości.

2.3. Nasza Witryna jest serwisem online, za pośrednictwem którego można kupować, sprzedawać, wymieniać i oddawać przedmioty. Nie jesteśmy stroną żadnej transakcji między sprzedającym a kupującym ani między dwiema osobami które zgadzają się wymienić lub oddać swoje przedmioty. Nie kupujemy, nie sprzedajemy, nie wymieniamy żadnych przedmiotów widocznych w naszej Witrynie ani nie dążymy do ich kupna, sprzedaży, wymiany czy oddania. W Witrynie znajdują się treści stron trzecich. Nie weryfikujemy ani przedmiotów wystawianych w Witrynie, ani stron, z którymi Użytkownik może prowadzić transakcje za jej pośrednictwem. Vinted nie ma obowiązku angażowania się w spory między sprzedającymi a kupującymi ani stronami transakcji wymiany czy oddania przedmiotu. Użytkownik odpowiada za weryfikację stron, z którymi prowadzi transakcje.

2.4. W celu skorzystania z Usług muszą Państwo dokonać rejestracji, wypełniając formularz dostępny po kliknięciu „Dołącz do nas” lub poprzez rejestrację w akceptowalnej usłudze strony trzeciej (np. Facebook lub Google).

2.5. Rejestrując się w Witrynie, Użytkownik musi podać swoją nazwę użytkownika (pseudonim), adres e-mail oraz hasło (bezpośrednio lub za pośrednictwem profilu Facebook lub Google), w celu umożliwienia Witrynie identyfikację Użytkownika za każdym razem, kiedy korzysta z Witryny. Nawet jeśli podczas rejestracji w Witrynie Użytkownik podał swoje nazwisko i imię, inni Użytkownicy zobaczą jedynie nazwę użytkownika (pseudonim) Użytkownika, która może różnić się od jego nazwiska i imienia. Dla celów bezpieczeństwa, Vinted może żądać udzielenia określonych potwierdzeń w związku z Pańswa kontem. Takie potwierdzenia, mogą polegać, między innymi, na połączeniu Państwa konta Facebook, Google lub konta innej strony trzeciej; potwierdzeniu Państwa numeru telefonu; podaniu dowodu posiadania karty; podaniu unikalnego kodu pin lub innych potwierdzeniach, które Vinted może dobrowolnie wprowadzić. Wszelkie dane gromadzone w rezultacie takiego potwierdzenia będą przetwarzane na podstawie naszej Polityki prywatności, która jest częścią umowy pomiędzy użytkownikiem a Vinted.

2.6. Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18. roku życia. W przypadku, gdy mają Państwo mniej niż 18 lat, rejestracji w Państwa imieniu musi dokonać pełnoletni rodzic lub opiekun. Państwa rodzic lub opiekun odpowiada za stałe nadzorowanie sposobu, w jaki korzystają Państwo z Usług oraz zapewnienie, że przestrzegają Państwo niniejszych Warunków. Vinted ma prawo pociągnąć rodzica lub opiekuna do pełnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez takiego Państwa niniejszych Warunków.

2.7. Sprzedawcy prowadzący działalność gospodarczą nie mogą korzystać z Witryny. Sprzedawcy prowadzący działalność gospodarczą podlegają określonym wymogom prawnym, które nie obowiązują sprzedających nieprowadzących takiej działalności. Korzystając z Witryny, zapewniają Państwo, że nie są sprzedawcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

2.8. Wszelkie modyfikacje, przetwarzanie, powielanie lub inne formy korzystania z treści, szaty graficznej lub bazy danych Witryny przez strony trzecie bez uzyskania pisemnego zezwolenia Vinted lub z naruszeniem niniejszych Warunków stanowią naruszenie praw autorskich i innych praw oraz stanowią podstawę do pociągnięcia takiej strony trzeciej do odpowiedzialności na mocy obowiązujących przepisów prawa.

3. PRAWA, OBOWIĄZKI, OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

3.1. Użytkownik zobowiązuje się:

3.1.1. Mieć zarejestrowane wyłącznie jedno konto w Witrynie. Vinted nie zezwala na posiadanie wielu kont w swojej Witrynie. W przypadku uzasadnionego podejrzenia Vinted, że Użytkownik utworzył więcej niż jedno konto w Witrynie (korzysta z więcej niż jednego konta w Witrynie), Vinted ma prawo zablokować lub usunąć dowolne z takich kont.

3.1.2. Nie korzystać z Witryny do celów prowadzenia nielegalnych działań, transakcji lub dokonywania oszustw.

3.1.3. Podczas korzystania z Witryny podawać obiektywne, zgodne z prawdą, wyczerpujące i kompletne informacje dotyczące sprzedawanych/wymienianych/oddawanych przedmiotów (informacje muszą odpowiednio opisywać sprzedawane/wymieniane/oddawane przedmioty).

3.1.4. Zapewnić, że cena i pozostałe informacje dotyczące sprzedawanych/wymienianych/oddawanych przedmiotów mają uzasadnienie ekonomiczne. Oprócz zapłacenia przez kupującego ceny końcowej sprzedający ma prawo wymagać od niego zwrotu uzasadnionych kosztów transportu (np. opłaty pocztowej).

3.1.5. Nie kopiować ani w inny sposób nie wykorzystywać informacji z Witryny umieszczonych w niej przez Vinted lub innego Użytkownika.

3.1.6. Nie oferować zakupu przedmiotów, które zostały wyprodukowane z naruszeniem praw własności intelektualnej właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych.

3.1.7. Nie naruszać praw majątkowych ani niemajątkowych stron trzecich (włączając prawa własności intelektualnej).

3.1.8. Zabezpieczyć Vinted przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, kosztami lub wydatkami z tytułu dowolnych roszczeń strony trzeciej wynikających z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usług, korzystania z naruszeniem niniejszych Warunków lub w związku z nimi.

3.1.9. Zapewnić, że wszystkie informacje i dane przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny, włączając dane elektroniczne, tj. pliki, programy komputerowe, wiadomości e-mail, zdjęcia, opisy produktów itd.:

3.1.9.1. Są prawdziwe i prawidłowe;

3.1.9.2. Nie przedstawiają oferty zakupu przedmiotów, które są zakazane ani sprzedaży przedmiotów podlegających ograniczeniom;

3.1.9.3. Nie naruszają praw autorów lub innych prawowitych właścicieli zdjęć przedmiotów wystawianych w Witrynie Vinted (zazwyczaj dotyczy to zdjęć ogólnie dostępnych w Internecie) — należy upewnić się, że zdjęcia nie zawierają żadnych linków do innych witryn/platform;

3.1.9.4.Zdjęcia nie zawierają danych osób, poza danymi samego Użytkownika, jeżeli nie uzyskano wcześniej zgody takich osób na publikację zdjęć w Vinted;

3.1.9.5. nie naruszają wymogów obowiązujących przepisów prawa (włączając prawa z zakresu ochrony konsumentów, własności intelektualnej lub prawa konkurencji oraz zasady dotyczące przywozu/wywozu);

3.1.9.6. nie są sprzeczne z zasadami porządku publicznego ani dobrymi obyczajami;

3.1.9.7. nie zawierają wirusów ani innych programów lub plików komputerowych, które mogą zakłócać normalne działanie Witryny, zostać umieszczone na komputerze Użytkownika i wyrządzić szkody Użytkownikowi lub w jego mieniu, uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Witryny, dokonywać transakcji lub zakłócać Użytkownikowi w korzystaniu z komputeralub platformy Vinted;

3.1.9.8. nie przedstawiają oferty zakupu przedmiotów z linkami do innych witryn, które świadczą usługi podobne do Vinted.

3.1.10. Nie rozpowszechniać, nie gromadzić, nie przesyłać na nośniki pamięci, nie udostępniać publicznie ani nie publikować danych Użytkownika Witryny ani danych na temat działań Użytkownika w Witrynie, w tym transakcji, cen i innych informacji dotyczących Użytkownika i sposobu jego korzystania z Witryny.

3.1.11. Nie żądać od Vinted naprawienia szkody z tytułu dowolnych transakcji, działań Użytkownika w Witrynie lub zachowań Użytkowników podczas realizacji transakcji.

3.1.12. Nie wysyłać prywatnych wiadomości zawierających:

3.1.12.1. Informacje promocyjne lub reklamowe;

3.1.12.2. Treści obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami porządku publicznego;

3.1.12.3. Treści niezgodne z prawem;

3.1.12.4. spam;

3.1.12.5. treści, które w inny sposób są niezgodne z niniejszymi Warunkami.

3.1.13. Przechowywać swój login i hasło w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu strony trzecie z wyjątkiem osób upoważnionych przez Użytkownika do jego reprezentowania w Witrynie.

3.1.14. Niezwłocznie aktualizować przesłane do Witryny informacje na temat Użytkownika, które stały się niedokładne po zmianie danych Użytkownika (w szczególności danych podawanych podczas rejestracji w Witrynie) lub informacje dotyczące przedmiotów sprzedawanych/wymienianych/oddawanych.

3.1.15. Niezwłocznie zmienić hasło potrzebne do korzystania z Witryny, jeżeli zostanie ujawnione stronom trzecim.

3.1.16. W odniesieniu do metod płatności Vinted — uiszczać na rzecz Vinted opłaty z tytułu zakupionych dodatkowo płatnych usług w sposób odpowiedni i terminowy według stawek wskazanych w Cenniku i w momencie zakupu usługi.

3.2. Korzystając z Witryny, Użytkownik potwierdza, że:

3.2.1. rozumie, że wyłączna odpowiedzialność za prawidłowość informacji podawanych w Witrynie oraz ich zgodność z przepisami polskiego prawa spoczywa na osobie podającej takie informacje;

3.2.2. Ma odpowiednią zdolność do czynności prawnych, tj. jest osobą pełnoletnią, której zdolność do czynności prawnych nie została ograniczona przez postanowienie sądowe oraz która dysponuje wszelkimi prawami i uprawnieniami do zawierania i realizacji transakcji oferowanych w Witrynie;

3.2.3 nie będzie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do żadnej funkcji ani żadnego konta w Witrynie;

3.2.4. Nie będzie powielać, modyfikować ani w inny sposób naruszać praw własności intelektualnej Vinted do Witryny;

3.2.5. nie będzie wykorzystywać informacji z innych witryn internetowych; nie będzie wykorzystywać danych kontaktowych stron trzecich;

3.2.6. nie będzie wykorzystywać informacji poufnych innych osób bez uzyskania ich wyraźnej zgody;

3.2.7. będzie odpowiednio wykonywać swoje obowiązki określone w niniejszych Warunkach;

3.2.8. rozumie, że Transakcje sprzedaży prowadzone są przez Użytkowników w sposób niezależny, bez udziału i pośrednictwa Vinted oraz że Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność z tytułu realizacji takich Transakcji i konsekwencji niewywiązania się ze swoich zobowiązań na mocy zawartych Transakcji;

3.2.9. rozumie, że Usługi płatne oferowane przez Vinted są płatne według stawek wskazanych w Cenniku.

3.2.10. rozumie, że na Użytkowniku może spoczywać obowiązek zapłaty podatku związanego z Transakcją na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. podatek dochodowy, VAT itd.);

3.2.11. rozumie i akceptuje fakt, że w przypadku, gdy strony trzecie wejdą w posiadanie nazwy użytkownika i hasła niezbędnych do korzystania z Witryny, takie strony trzecie mogą podejmować zobowiązania, które stają się wiążące dla Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się przyjąć takie zobowiązania i z nich wywiązać, natomiast Vinted nie ma obowiązku weryfikacji tożsamości Użytkownika poza sprawdzeniem jego Nazwy Użytkownika i Hasła;

3.2.12. rozumie i przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie swoich Nazw Użytkownika i Hasła niezbędnych do dostępu do Witryny w tajemnicy oraz zobowiązuje się nie ujawniać ich stronom trzecim. W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie informację, że jego dane są wykorzystywane przez strony trzecie, Użytkownik jest zobowiązany możliwie najszybciej powiadomić Vinted i zmienić swoje hasło do logowania na konto w Witrynie;

3.2.13. rozumie i akceptuje fakt, że Vinted będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika i nimi zarządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityka prywatności.

3.3. Użytkownik ma prawo informować Vinted o wszelkich naruszeniach, do których jego zdaniem dochodzi w Witrynie.

3.4. Użytkownik ma prawo żądać na piśmie usunięcia swojego profilu z Witryny. Vinted zobowiązana jest spełnić takie żądanie w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

4. PRAWA, OBOWIĄZKI, OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ VINTED

4.1. Prawa Vinted:

4.1.1. Vinted zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu korzystania z Witryny z podaniem warunków takiego ograniczenia (tj. częściowy lub całkowity zakaz korzystania z Witryny); nałożenia innego rodzaju kary (np. w formie ostrzeżenia) lub pozbawienia Użytkownika dostępu do Witryny ze skutkiem natychmiastowym, włączając usunięcie Konta Użytkownika, które zostało zarejestrowane w Witrynie, oraz zakazania Użytkownikowi ponownej rejestracji w Witrynie w przypadku, gdy Użytkownik:

4.1.1.1. dokonuje naruszeń niniejszych Warunków lub nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań na mocy niniejszych Warunków, Polityki prywatności lub dowolnych innych warunków Witryny;

4.1.1.2. podczas rejestracji lub korzystania z Witryny podał nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd informacje;

4.1.1.3. prowadzi transakcje sprzedaży, które z uwagi na charakter, częstotliwość lub inne cechy są porównywalne do działań komercyjnych;

4.1.1.4. celowo i świadomie rozpowszechnia w Witrynie nieprawdziwe lub nieprawidłowe informacje, obraża inne osoby lub zachowuje się w sposób niewłaściwy;

4.1.1.5. narusza warunki korzystania z Witryny, usuwając dane swojego konta, opinie innych Użytkowników dotyczące swojego konta lub usuwając swoje konto i otwierając nowe, lub w podobny sposób przekazuje nieprawdziwe informacje na temat swojego konta w celu naruszenia warunków korzystania z Witryny;

4.1.1.6. podszywa się pod innych Użytkowników lub zachowuje się w sposób niezgodny z prawem;

4.1.1.7. łączy się z Witryną z adresu IP lub komputera, które zostały zablokowane z powodu naruszeń;

4.1.1.8. otrzymał co najmniej trzy ostrzeżenia od Vinted lub doszło do innych sytuacji, po których Vinted podjęła decyzję o ograniczeniu lub usunięciu Konta Użytkownika w celu ochrony Witryny i jej Użytkowników.

4.1.2. Vinted ma prawo (ale nie obowiązek) obserwować w dowolnym momencie działania Użytkownika w Witrynie. Vinted ma prawo prowadzić dochodzenie w sprawie naruszenia Warunków oraz podjąć uzasadnione kroki w celu zakończenia naruszeń Warunków przez Użytkowników, usunięcia ich skutków i zapobieżenia kolejnym.

4.1.3. Vinted ma prawo w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu zawiadomienia od innych Użytkowników usunąć z Witryny sprzedawane/wymieniane/oddawane przedmioty lub inne informacje Użytkownika, a także ceny za takie przedmioty w przypadku, gdy naruszają one Warunki lub postanowienia, lub są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami porządku publicznego. Takie działania zostaną podjęte po uprzednim powiadomieniu lub ostrzeżeniu Użytkownika.

4.1.4. Vinted ma prawo według swojego uznania i w dowolnym momencie przeformułować informacje w Witrynie dotyczące sprzedawanych/wymienianych/oddawanych przedmiotów lub oferowanych cen, nie zmieniając danych Użytkownika, w celu usprawnienia korzystania z Witryny.

4.1.5. Vinted ma prawo — ale nie obowiązek — chronić Użytkowników przed nieuczciwymi zachowaniami w Witrynie oraz zapobiegać naruszeniom praw własności intelektualnej. Vinted ma prawo — ale nie obowiązek — weryfikacji, czy przedmioty umieszczane przez Użytkowników w katalogach Witryny nie naruszają praw własności intelektualnej. W przypadku podejrzenia, otrzymania istotnych informacji lub roszczenia Vinted ma prawo wymagać od Użytkownika potwierdzenia, że wszystkie umieszczone przez niego w katalogach Witryny informacje na temat przedmiotu lub informacje dodane później do opisu przedmiotu są prawidłowe, włączając m.in. dowód oryginalnego pochodzenia sprzedawanych/wymienianych/oddawanych przedmiotów markowych.

4.1.6. Vinted jest uprawniona do wynagrodzenia z tytułu oferowanych usług płatnych zgodnie z Cennikiem usług płatnych według cen takich usług obowiązujących w momencie ich zamówienia. Po otrzymaniu płatności Vinted prześle Użytkownikowi fakturę w formie elektronicznej. Użytkownik również potwierdza powyższe i akceptuje fakt, że faktury będą przesyłane w formie elektronicznej.

4.1.7. Vinted ma prawo przesyłać Użytkownikom informacje handlowe i inne pod warunkiem, że Użytkownik podczas rejestracji lub później — ale przed ich faktycznym otrzymaniem — wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji na temat ofert Vinted. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Brak takiej zgody nie uniemożliwia korzystania z Witryny. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, zmieniając ustawienia swojego konta.

4.1.8. Vinted ma prawo jednostronnie zakończyć, zawiesić lub przenieść na strony trzecie prawa do prowadzenia Witryny, informując Użytkowników Witryny o takim zakończeniu, zawieszeniu lub przeniesieniu.

4.2. Po zaobserwowaniu dokonanego lub dokonywanego przez Użytkownika naruszenia Warunków lub przepisów prawa, lub otrzymaniu informacji o takim naruszeniu Vinted, jako administrator Witryny, ma prawo usunąć treści zamieszczone przez Użytkownika, które naruszają Warunki lub przepisy prawa, przeprowadzić z własnej inicjatywy dochodzenia oraz nałożyć odpowiednią karę (zgodnie z brzmieniem punktu 4.1. niniejszych Warunków). Vinted nie ma jednak obowiązku rozstrzygania/udziału w rozwiązaniu sporu między Użytkownikami.

4.3. Vinted potwierdza, że prawa do Witryny i wszystkich jej treści (baz danych) są własnością Vinted lub Vinted wykonuje prawa przyznane przez strony trzecie zgodnie z prawem.

4.4. Vinted nie ponosi odpowiedzialności za informacje ani kwestie w nich poruszane publikowane przez Użytkowników w Witrynie.

4.5. Vinted nie ponosi odpowiedzialności za jakość, liczbę, zgodność z opisem ani kompletność przedmiotów sprzedawanych lub kupowanych za pośrednictwem Witryny lub innych usług Vinted.

4.6. Vinted nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność ani zgodność z wymogami prawnymi informacji zamieszczanych przez Użytkowników w Witrynie.

4.7. Vinted nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe ani niezgodne z prawem zachowania Użytkowników.

4.8. Vinted nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód materialnych i niematerialnych odniesionych przez Użytkownika, inne osoby fizyczne lub prawne, które w sposób pośredni lub bezpośredni wynikają z informacji zamieszczonych na kontach Użytkownika, w jego komentarzach lub które zostały zamieszczone na innych platformach Witryny.

4.9. Vinted nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszeń praw autorskich wynikających z zamieszczenia przez Użytkownika zdjęć mających reklamować i promować sprzedawane/wymieniane/oddawane przez niego przedmioty w Witrynie.

4.10. Vinted nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika, niezależnie, czy do takiego naruszenia przepisów prawa już doszło, czy aktualnie dochodzi.

4.11. Vinted nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Witryny lub baz danych Witryny, ani za straty poniesione przez Użytkownika, inne osoby fizyczne lub prawne, wynikające z przyczyn lub trudności technicznych lub innych zdarzeń, gdy Użytkownik nie może korzystać z Witryny (przerwanie połączenia z Internetem, awaria sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego lub innego itp.).

4.12. Vinted nie odpowiada za znaki towarowe wykorzystywane w Witrynie przez Użytkowników (jeżeli ma to zastosowanie) oraz nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej lub innych obowiązujących przepisów prawa w przypadku, gdy Użytkownicy dopuszczą się takich naruszeń.

5. USŁUGI PŁATNE I PŁATNOŚCI ZA TAKIE USŁUGI

5.1. Chociaż rejestracja, sprzedawanie/wymiana/oddawanie przedmiotów oraz wiele innych usług Vinted na platformie Vinted oferowanych jest Użytkownikom bezpłatnie, Vinted może również według własnego uznania oferować Użytkownikom dodatkowe usługi płatne („Usługi płatne”).

5.2. Wykaz Usług płatnych oraz ceny takich usług są wyszczególnione w stale aktualizowanym Cenniku. Wszystkie ceny podane są w złotówkach (PLN).

5.3. Vinted ma prawo jednostronnie aktualizować ceny Usług płatnych wyszczególnionych w Cenniku, pod warunkiem, że Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach zgodnie z brzmieniem punktu 7 poniżej.

5.4. Użytkownik otrzyma informację z wyraźnym wskazaniem ceny końcowej zamawianej Usługi płatnej oferowanej przez Vinted przed zatwierdzeniem zamówienia takiej usługi.

5.5. Użytkownicy mają prawo zamawiać Usługi płatne oferowane przez Vinted zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz na mocy innych warunków mających zastosowanie do Usług płatnych, jeżeli obowiązują.

5.6. Kupujący zobowiązani są uiścić na rzecz Vinted płatność za Usługi płatne wskazane w Cenniku. Płatności należy dokonywać kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem usług płatniczych w Witrynie. Korzystamy z zewnętrznego usługodawcy w zakresie przetwarzania płatności od Użytkowników oraz przechowywania danych ich kart kredytowych lub debetowych lub podobnych informacji. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

5.7. Aby zapobiec potencjalnym stratom ponoszonym przez Vinted, Vinted ma prawo zablokować Użytkownika, jeżeli ma wystarczające podstawy, by twierdzić, że Użytkownik dokonał zakupu Usług płatnych, płacąc skradzioną kartą kredytową/debetową, lub użył karty kredytowej/debetowej bez pozwolenia jej właściciela.

6. ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

6.1. Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków, publikując zmienioną wersję na tej stronie. Ma to zastosowanie w następujących przypadkach:

6.1.1. w celu odzwierciedlenia zmian lub oczekiwanych zmian w odnośnych przepisach prawa i wymogach regulacyjnych;

6.1.2. w celu uwzględnienia orzeczenia sądu, organu regulacyjnego lub podobnego organu mającego odpowiednie uprawnienia;

6.1.3. w celu zapewnienia większej klarowności i rzetelności niniejszych Warunków;

6.1.4. w celu odzwierciedlenia zmian i ulepszeń w sposobie prowadzenia naszej działalności;

6.1.5. w celu skorygowania błędów, które możemy wykryć w późniejszym terminie;

6.1.6. w celu odzwierciedlenia zmian w warunkach rynkowych lub standardowych praktykach branżowych.

6.2. Vinted będzie informować Użytkowników o niewielkich zmianach w niniejszych Warunkach (np. wprowadzenie nowych usług), publikując takie powiadomienie w Witrynie.

6.3. Vinted powiadomi Użytkowników o zmianach w niniejszych Warunkach 7 dni przed wprowadzeniem takich zmian, wysyłając do zarejestrowanych Użytkowników wiadomości e-mail i zamieszczając w Witrynie odpowiedni baner.

6.4 W przypadku zmiany niniejszych Warunków Użytkownik ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wyprzedzenia, przesyłając do Vinted formularz kontaktowy dostępny tutaj: Kontakt.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Niniejsze Warunki podlegają polskim przepisom prawa.

7.2 Wszelkie spory pomiędzy Vinted a Użytkownikiem są rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku, gdy strony nie rozwiążą sporu w drodze negocjacji, spór zostaje poddany do rozstrzygnięcia przez polski sąd zgodnie z procedurą określoną w prawie polskim.

7.3 Niniejsze Warunki wchodzą w życie w dniu ich publikacji w Witrynie.