„Vinted“ – Polityka Ochrony Danych Osobowych

Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-03

 

1. Postanowienia ogólne

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy platform internetowych Vinted.fr, Vinted.es, Vinted.pt, Vinted.nl, Vinted.be, Vinted.lu, Vinted.lt, Vinted.cz, Vinted.pl, Vinted.co.uk, Vinted.com, Vinted.de, Kleiderkreisel.de, Kleiderkreisel.at, Mamikreisel.de, Mamikreisel.at (zwanych dalej „Strony internetowej”) oraz powiązanej z nimi aplikacji (zwaną dalej „Aplikacją”). Operatorem platform internetowych Vinted.fr, Vinted.es, Vinted.pt, Vinted.nl, Vinted.be, Vinted.lu, Vinted.lt, Vinted.cz, Vinted.pl, Vinted.de oraz Vinted.co.uk jest Vinted UAB, Švitrigailos st. 13, LT-03228 Vilnius, Litwa; operatorem platform internetowych Kleiderkreisel.de, Kleiderkreisel.at, Mamikreisel.de, Mamikreisel.at jest Kleiderkreisel GmbH, Wallstraße 65, 10179 Berlin, Niemcy oraz operatorem platforma internernetowa Vinted.com jest Vinted Inc., Delaware, C/o AG Accounting 735 Geary St. #303 San Francisco, CA 94109
(w niniejszym dokumencie określane jako „Operator” lub „Vinted” oraz przez przymiotniki i zaimki w pierwszej osobie liczby mnogiej). O ile nie zostanie to określone w specjalnych częściach, niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Platform Vinted. Więcej informacji na temat kontaktu z Vinted można znaleźć w końcowej części Polityki prywatności w punkcie 7.

Prywatność naszych użytkowników traktujemy wyjątkowo poważnie. Wszystkie dane są gromadzone, przechowywane i używane przez Vinted zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej nr 2016/679 („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Usługi oferowane przez Vinted za pomocą strony internetowej i/lub aplikacji (wspólnie określanych jako „Platforma”) mogą być dostępne wyłącznie dzięki gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, usuwaniu i/lub innym formom korzystania („gromadzenie i wykorzystanie”) z konkretnych danych dotyczących użytkowników. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanych i możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, adres lub adres e-mail.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje dane, jakie Vinted gromadzi na temat użytkowników, oraz cel, w jakim je gromadzi i wykorzystuje podczas korzystania przez nich z usług oferowanych na Platformie Vinted. Niniejsza Polityka prywatności zawiera również istotne informacje dotyczące ochrony danych, a w szczególności ustawowych praw użytkownika.

Niektóre usługi na Platformie Vinted są oferowane przez dostawców zewnętrznych. Przy korzystaniu z usług tego typu, zasady dotyczące ochrony danych stosowane przez dostawców zewnętrznych będą obowiązywać dodatkowo do niniejszej polityki ochrony danych. Przed korzystaniem z usług tego typu, dostawcy zewnętrzni mogą wymagać od użytkownika udzielenia zezwolenia zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych.

Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, Vinted ma obowiązek poinformować użytkowników o przetwarzaniu danych, co czyni w ramach niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności ani żadna jej część nie ma charakteru klauzul umownych i nie wchodzi w skład Ogólnych warunków świadczenia usług („OW”) jako umowy zawartej z zarejestrowanymi użytkownikami. Na mocy obowiązujących przepisów ochrony danych, Vinted może przetwarzać dane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). Odniesienia do Ogólnych warunków świadczenia usług muszą być zawsze rozumiane jako informacja o przetwarzaniu danych (art. 13 i 14 RODO), a nigdy jako klauzule wchodzące w skład Ogólnych warunków (OW). Korzystając z Platformy i naszych usług, użytkownik zawiera prawnie obowiązującą umowę z Vinted, której warunki zostały opisane w Ogólnych warunkach świadczenia usług.

 

2. W jakim celu i w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkowników

 

2.1. W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z Platformy, umożliwienia nam świadczenia naszych usług i realizacji Ogólnych warunków (OW)

 

Gromadzimy dane osobowe użytkowników i wykorzystujemy je, aby umożliwić im korzystanie z naszej Platformy, świadczyć nasze usługi i realizować umowę (OW) zawartą z użytkownikiem, a w szczególności w celu realizacji transakcji handlowych przy pomocy Platformy, używania elektronicznego systemu płatności oraz możliwości pozostawiania opinii oraz komunikowania się z innymi członkami. Aby możliwe było korzystanie z tych usług, konieczne jest posiadanie konta Vinted. W tym celu użytkownik musi dokonać rejestracji jako członek na stronie internetowej lub w aplikacji.

Większość danych osobowych konieczna jest w celu realizacji zawartej z nim umowy (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe. Część danych osobowych konieczna jest do spełnienia prawnych wymogów Vinted w odniesieniu do członków Platformy. Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, spełnienie wymogów prawnych i świadczenie usług nie będą możliwe.

Dane te są również wykorzystywane w celu doskonalenia Platformy, aby poprawić doświadczenie naszych członków (patrz 2.2.12).

Vinted gromadzi dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z Platformy, świadczenia naszych usług i realizacji umowy (OW) z użytkownikami oraz przechowuje je tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.1. W celu umożliwienia rejestracji na Platformie

Przy rejestracji jako członek Platformy, użytkownik musi podać następujące dane osobowe w celu realizacji procedury rejestracji i dostępu do konta Vinted:

 1. Nazwa użytkownika (konieczna przy rejestracji bez konta Facebook lub Google);
 2. Adres e-mail;
 3. Potwierdzenie, że użytkownik ukończył 18 lat;
 4. W razie rejestracji na Platformie Vinted.pl – imię i nazwisko;
 5. Hasło (konieczne przy rejestracji bez konta Facebook lub Google).

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik, lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (OW) (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Ustalamy również lokalizację użytkownika w momencie rejestracji, aby wyświetlić ją w profilu. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoją lokalizację (państwo, miasto lub region), bądź ukryć miasto lub region przed innymi użytkownikami w „Moich ustawieniach” konta Vinted.

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.2. W celu poświadczenia autentyczności użytkownika w serwisie Google i Facebook

W razie rejestracji przy użyciu konta w serwisie Google Ireland Ltd. (Irlandia), Google LLC (USA) („Google”) lub Facebook Ireland Ltd. (Irlandia), Facebook, Inc. (USA) („Facebook”) lub późniejszej decyzji o połączeniu konta Google i/lub Facebook z kontem Vinted, użytkownik zostanie przekierowany ze strony lub aplikacji Vinted do serwisu Facebook lub Google w celu wprowadzenia danych logowania w koncie Facebook lub Google.

Po wprowadzeniu danych logowania w serwisie Google, Vinted otrzyma od tego serwisu następujące dane z konta użytkownika (użytkownik może nie wyrazić zgody na udzielenie niektórych danych):

 1. Zdjęcie profilowe;
 2. Imię i nazwisko;
 3. Identyfikator konta Google;
 4. Adres e-mail;
 5. Język.

Po wprowadzeniu danych logowania w serwisie Facebook, Vinted otrzyma od tego serwisu następujące dane z konta użytkownika (użytkownik może nie wyrazić zgody na udzielenie adresu e-mail i/lub daty urodzenia):

 1. Zdjęcie profilowe;
 2. Imię i nazwisko;
 3. Płeć;
 4. Adres e-mail;
 5. Data urodzenia.

Dane uzyskane z serwisów Facebook lub Google zostaną użyte w celu zarejestrowania konta użytkownika Vinted. Oznacza to, że użyjemy nazwy użytkownika konta Facebook lub Google jako nazwy użytkownika konta Vinted, przez co stanie się ona widoczna dla innych osób odwiedzających stronę oraz użytkowników aplikacji. Inne dane uzyskane z serwisów Facebook lub Google nie będą widoczne dla innych użytkowników Platformy.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć połączenie z kontem Facebook lub Google. W tym celu należy skorzystać z „Moich ustawień” konta Vinted. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji bez połączenia z kontem Facebook lub Google, mogą tego dokonać w późniejszym terminie.

Podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.3. W celu umożliwienia użytkownikowi dodania informacji w swoim profilu

Jeżeli użytkownik zadecyduje o dodaniu danych profilowych do swojego konta utworzonego na Platformie, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane, których użytkownik udziela za swoją zgodą:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Płeć;
 3. Data urodzenia;
 4. Zdjęcie profilowe;
 5. Czy został włączony Tryb Wakacyjny;
 6. Ulubione przedmioty;
 7. Informacje, które użytkownik podaje w polu „O mnie”.

Zdjęcie profilowe, informacje o włączeniu Trybu Wakacyjnego oraz informacje udzielone w polu „O mnie” będą widoczne dla innych osób odwiedzających Platformę, ale pozostałe dane wprowadzone przez użytkownika nie będą widoczne.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.4. W celu udzielenia innym członkom odpowiednich informacji na temat aktywności użytkownika na Platformie

W odniesieniu do zarejestrowanych członków Platformy gromadzimy, przetwarzamy i udostępniamy publicznie na Platformie następujące informacje, w celu udzielenia innym członkom odpowiednich informacji:

 1. Data ostatniego logowania;
 2. Fakt weryfikacji;
 3. Liczba osób obserwujących użytkownika i ich nazwy;
 4. Liczba osób obserwowanych przez użytkownika i ich nazwy;
 5.  

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zapewnieniem naszym członkom dostępu do istotnych informacji ich temat (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.5. W celu umożliwienia wystawiania przedmiotów użytkownika

Gdy użytkownik wystawia przedmioty na Platformie, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu utworzenia i opublikowania ogłoszenia na Platformie (lista wymaganych informacji różni się w zależności od kategorii wybranejgo przedmiotu):

 1. Nazwa przedmiotu;
 2. Opis przedmiotu;
 3. Kategoria przedmiotu;
 4. Marka przedmiotu;
 5. Stan przedmiotu;
 6. Rozmiar przedmiotu;
 7. Kolor przedmiotu;
 8. Materiał, z którego wykonany jest przedmiot;
 9. Zdjęcia przedmiotu;
 10. ISBN (jeżeli dotyczy sprzedaży lub wymiany książek);
 11. Informacja o tym, czy przedmiot jest uniseksowy;
 12. Cena;
 13. Zniżka;
 14. Informacja o tym, czy użytkownik jest zainteresowany wymianą;
 15. Informacja o tym, czy przedmiot jest oznaczony jako zarezerwowany;
 16. Opcje dostawy.

Jeżeli przedmioty są wystawiane w Polsce, oprócz innych wyżej wymienionych danych, Vinted gromadzi i wykorzystuje również numer telefonu użytkownika.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez 18 miesięcy i 7 dni w razie braku aktywności. Zdjęcia są przechowywane przez 3 miesiące po usunięciu przedmiotu.

 

2.1.6. Włączenie powiadomień dla użytkownika

Po zarejestrowaniu użytkownika Platformy, udzielamy użytkownikom powiadomień dotyczących nowych osób obserwujących, ulubionych przedmiotów, aktywności na forum oraz innych istotnych wiadomości.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.7. W celu umożliwienia komunikowania się z innymi użytkownikami

Gdy użytkownik komunikuje się z innymi członkami Platformy, gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane:

 1. Imię osoby, z którą użytkownik się komunikuje;
 2. Wiadomości;
 3. Data i godzina wiadomości;
 4. Udostępnione zdjęcia;
 5. Urządzenie użytkownika;
 6. Informację o tym, czy druga osoba przeczytała wiadomość;
 7. Inne dane wysłane w wiadomościach.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.8. Umożliwienie publikowania opinii dla innych użytkowników Platformy

Gdy użytkownik udziela opinii dla innych użytkowników, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu opublikowania opinii na Platformie:

 1. Opinia;
 2. Ocena;
 3. Imię członka;
 4. Data i godzina opublikowania opinii;
 5. Odpowiedź na opinię.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie edytować lub usuwać opinie udzielone innym członkom.

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.9. Otrzymywanie opinii od innych członków

Gdy użytkownik otrzymuje opinie od innych członków, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu opublikowania opinii na Platformie:

 1. Opinia;
 2. Ocena;
 3. Imię członka;
 4. Data i godzina opublikowania opinii;
 5. Odpowiedź użytkownika na opinię.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy naszych członków oraz Vinted związane z rozwijaniem zaufania pomiędzy członkami Vinted (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.10. W celu umożliwienia publikowania wpisów na forum oraz dyskusji w ramach społeczności Vinted

Forum Vinted jest miejscem, w którym społeczność użytkowników serwisu może wymieniać wiadomości i wspierać się wzajemnie przez wymianę doświadczeń i wskazówek.  Możliwe jest tworzenie nowych tematów i publikowanie komentarzy na forum. Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane wysyłane przez użytkowników dobrowolnie na Platformie:

 1. Imię członka;
 2. Zdjęcie użytkownika;
 3. Tematy forum utworzone przez użytkownika;
 4. Wpisy na forum;
 5. Zdjęcia opublikowane we wpisie;
 6. Data i godzina opublikowania wpisu;
 7. Całkowita liczba wpisów na Platformie;
 8. Urządzenie użytkownika;
 9. Liczba polubień pod wpisem użytkownika;
 10. Liczba polubień użytkownika pod wpisami innych członków;
 11. Ulubione tematy forum.

Jeżeli użytkownik wybierze opcję anonimowego wpisu, jego imię/zdjęcie nie będzie widoczne dla innych. Tożsamość użytkownika będzie jednak znana zespołowi Vinted.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć własne tematy forum i wpisy.

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.11. W celu wysyłania do użytkownika ważnych powiadomień dotyczących Platformy

Po zarejestrowaniu się na Platformie, użytkownik będzie otrzymywać e-maile i wiadomości przez system komunikacyjny Platformy w celu udzielania ważnych powiadomień np. zmiany w OW lub Polityce prywatności.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich ich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Vinted (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.12. W celu przesyłania ofert przez system komunikacyjny Platformy

Po zarejestrowaniu się na Platformie, użytkownik będzie otrzymywać oferty związane z usługami Vinted przez system komunikacyjny Platformy („Oferty”).

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zapewnieniem ofert naszym członkom (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, art. 13 ust. 2 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), art. 69 ust. 2 litewskiej Ustawy o łączności elektronicznej).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.1.13. W celu zapewnienia obsługi klienta

Gdy użytkownik zgłosi zapytanie, prośbę lub skargę, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu zapewnienia obsługi klienta na wniosek zgłoszony na Platformie:

 1. Informacje profilowe;
 2. Informacje o korzystaniu z Platformy;
 3. Informacje o transakcji;
 4. Informacje o dostawie;
 5. Komunikacja;
 6. Wiek;
 7. Płeć;
 8. Adres IP;
 9. Informacje o sesji;
 10. Ogłoszenia dotyczące przedmiotów, zdjęcia i wideo;
 11. Zapytania;
 12. Inne informacje udzielone przez użytkownika.

Typ gromadzonych informacji zależy od charakteru zapytania.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

W celu zapewnienia odpowiedzi na zapytania, Vinted przekazuje dane użytkownika partnerom serwisowym, którzy świadczą obsługę klienta:

 1. Transcom Worldwide Italy SpA (Włochy) (użytkownicy Platform .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de lub .at);
 2. Transcom Worldwide Spain S.L.U (Hiszpania) (użytkownicy Platformy .es);
 3. Transcom Worldwide Poland sp. Z.o.o. (Polska) (użytkownicy Platform .pl lub .fr);
 4. UAB Transcom Worldwide Vilnius (Litwa) (użytkownicy Platform .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de lub .at);
 5. Transcom Worldwide Portugal, S.L.U (Portugalia) (użytkownicy Platform .fr lub .pt);
 6. Transcom Worldwide Albania SH.P.K. (Albania) (użytkownicy Platformy .fr);
 7. Transcom Worldwide Tunis Sarl (Tunezja) (użytkownicy Platform .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de lub .at);
 8. Phoneact S.A.R.L (Tunezja) (użytkownicy Platformy .fr);
 9. UAB „Planas chuliganas” (Litwa) (użytkownicy Platform .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de lub .at).

W przypadku korzystania z obsługi klienta na Platformach .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de lub .at dane użytkowników będą udostępniane pracownikom obsługi klienta poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W tym przypadku dane są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez 2 lata.

 

2.1.14. W celu rozwiązywania sporów związanych z zakupami pomiędzy członkami

Jeżeli w trakcie zakupu i/lub sprzedaży i/lub wymiany przedmiotów na Platformie pomiędzy użytkownikami dojdzie do sporu, Vinted zgromadzi i wykorzysta dane osobowe członków posiadane przez Vinted w celu rozwiązania sporu.

Podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z rozwiązywaniem sporów pomiędzy naszymi członkami oraz ochrona praw i interesów Vinted (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) oraz w uzasadnionych przypadkach wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Vinted (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez 1 rok od zakończenia sporu.

 

2.1.15. W celu tymczasowego zachowania usuniętego konta

Po usunięciu konta przez użytkownika Vinted dołoży wszelkich starań, aby konto nie było widoczne na Platformie i ograniczy korzystanie z danych użytkownika. Przed upływem 3 miesięcy możliwe będzie odtworzenie konta, jeżeli zostało ono pomyłkowo lub nielegalnie dezaktywowane, bądź gdy użytkownik zmieni zdanie i postanowi powrócić do Platformy oraz podjąć działania w razie nielegalnego uzyskania dostępu do konta przez osobę trzecią i usunięcia go bez zgody właściciela.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted i naszych użytkowników związane z przywróceniem konta w razie potrzeby (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) oraz w uzasadnionych przypadkach wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Vinted (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Dane osobowe przetwarzane w tym celu są przechowywane przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted. Po 3 miesiącach konto zostanie usunięte z naszej Platformy.

 

2.1.16. W celu przeniesienia konta Chicfy do Platformy Vinted

W przypadku gdy użytkownicy, którzy korzystali wcześniej z konta Chicfy, postanowią przenieść swój profil z serwisu Chicfy, którego operatorem jest Chicfy 

S.L. (Hiszpania), aby założyć konto w serwisie Vinted, jak wspomniano w części 2.1.1, Vinted otrzyma od Chicfy następujące dane:

 1. Adres E-mail;
 2. Fakt wyrażenia zgody;
 3. Data i godzina zgody;
 4. Tekst zgody.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez dwa lata od zakończenia łączenia profilu.

Po utworzeniu konta Vinted i wyrażeniu zgody, następujące dane osobowe zostaną przekazane z Chicfy do Vinted: obrazy ogłoszeń, tytuły ogłoszeń, opisy ogłoszeń, anonimowe oceny opinii oraz szczegółowe dane ocen.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Vinted gromadzi dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z Platformy, świadczenia naszych usług i realizacji umowy (OW) z użytkownikami oraz przechowuje je tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2. W celu doskonalenia doświadczeń użytkownika Platformy

 

Vinted gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu doskonalenia jego doświadczeń na Platformie poprzez umożliwienie personalizacji strony głównej oraz wyników wyszukiwania, zapewniając odpowiednie propozycje i zachowując wcześniejsze wyszukiwania, wysyłając powiadomienia i w inny sposób uatrakcyjniając korzystanie z Platformy.

Konkretne podstawy prawne gromadzenia i wykorzystania danych opisano w poniższych częściach.

Dane te są również wykorzystywane w celu doskonalenia Platformy, aby poprawić doświadczenie naszych członków (patrz 2.2.12).

 

2.2.1. W celu realizacji preferencji użytkownika w odniesieniu do strony głównej oraz wyników wyszukiwania

Jeżeli użytkownik personalizuje przedmioty prezentowane na Platformie (na stronie głównej, w katalogu i wynikach wyszukiwania), Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu prezentowania użytkownikowi aktualności spersonalizowanych zgodnie z jego preferencjami:

 1. Informacja o tym, czy użytkownik interesuje się przedmiotami dla kobiet, mężczyzn czy dzieci;
 2. Preferowane rozmiary przedmiotów;
 3. Preferowane marki przedmiotów.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.2. W celu personalizacji strony głównej i wyników wyszukiwania

Personalizujemy również przedmioty prezentowane na stronie głównej na podstawie oceny preferencji użytkownika zgodnie z poniższymi informacjami:

 1. Płeć;
 2. Wiek;
 3. Państwo;
 4. Język;
 5. Informacje o aktywności w przeglądarce na Platformie;
 6. Historia zakupów;
 7. Preferencje użytkownika.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted oraz naszych członków (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) związane z zapewnieniem wygody korzystania z naszej Platformy, dzięki personalizacji oraz umożliwieniu im wyświetlania ofert innych członków, które mogą być dla nich najbardziej interesujące.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.3. W celu priorytetowego traktowania przedmiotów w korzystnej cenie od renomowanych sprzedawców

W celu stwierdzenia, czy użytkownik jako sprzedawca oferuje przedmioty w korzystnej cenie, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane o użytkowniku, który sprzedaje przedmioty na Platformie:

 1. Liczba pozytywnych opinii;
 2. Informacja o tym, czy sprzedawca oferuje przedmioty w cenie niższej niż 60% podobnych przedmiotów sprzedawanych na Platformie (podobieństwo jest określane na podstawie kategorii przedmiotu, marki i stanu).

Wyniki służą do priorytetowego traktowania przedmiotów w korzystnej cenie od renomowanych sprzedawców przy wyświetlaniu ich nowym członkom, do zwiększenia widzialności przedmiotów wysyłanych przez członków wybierających ten sam język i/lub mieszkających w tym samym państwie lub regionie, przedmiotów wystawianych przez nowych członków, przedmiotów z co najmniej 3 polubieniami, przedmiotów dla dzieci z jednym lub więcej polubieniami, podbitych przedmiotów, wyświetlenia przedmiotów na Platformie, które mają większą szansę zainteresować danego użytkownika.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z priorytetowym traktowaniem przedmiotów w korzystnej cenie od renomowanych sprzedawców, w celu ułatwienia sprzedaży i zwiększenia satysfakcji użytkowników Platformy Vinted (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.4. W celu proponowania użytkownikom odpowiednich przedmiotów

Gdy użytkownik postanowi wystawić przedmiot na Platformie, Vinted gromadzi i wykorzystuje dane dostarczone w ogłoszeniu (patrz 2.1.5 powyżej), analizując je w celu oferowania członkom odwiedzającym ogłoszenia użytkownika inne odpowiednie przedmioty lub oferowania im przedmiotów użytkownika, które mogą być dla nich interesujące.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z doskonaleniem Platformy oraz zapewnieniem naszym członkom interesujących propozycji i wyników wyszukiwania (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.5. W celu doskonalenia wyników wyszukiwania na Platformie

Vinted gromadzi i wykorzystuje dane podane w ogłoszeniu (patrz 2.1.5 powyżej) na temat przedmiotów bez informacji dotyczących sprzedawców, w celu doskonalenia wyników wyszukiwania poprzez ocenę, w jakim stopniu określone przedmioty odpowiadają określonym słowom kluczowym wyszukiwania. W tym celu wykorzystujemy wyłącznie treści zawarte w ogłoszeniach bez odsyłacza do konkretnego sprzedawcy.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z doskonaleniem Platformy i zapewnieniem naszym członkom odpowiednich wyników wyszukiwania (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted korzysta z usług osób świadczących usługi analizy danych pracujących na własny rachunek.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.6. W celu zachowania ostatnio wyszukiwanych słów kluczowych

Zachowujemy ostatnio wyszukiwane słowa kluczowe w celu ułatwienia użytkownikom znalezienia wcześniej wyszukiwanych przedmiotów na Platformie. W celu zapewnienia informacji na temat ostatnio wystawionych przedmiotów na Platformie na podstawie słów kluczowych, których użytkownik poprzednio wyszukiwał, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane:

 1. Historia wyszukiwania (15 ostatnio wyszukiwanych słów kluczowych):
 2. Data i godzina opublikowania wpisu;
 3. Liczba nowo wystawionych przedmiotów.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy naszych członków oraz Vinted związane z doskonaleniem wyników wyszukiwania na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoją historię wyszukiwania.

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane tak długo, jak słowo kluczowe znajduje się na liście ostatnio wyszukiwanych 15 słów kluczowych, chyba że użytkownik usunie swoją historię wyszukiwania.

 

2.2.7. W celu zwrócenia uwagi na ogłoszenia użytkownika

Jeżeli użytkownik zamówi dodatkowe usługi, np. podbicie przedmiotu lub Sugerowane Oferty w celu zwiększenia widzialności swoich przedmiotów na Platformie, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane:

 1. Informacje profilowe;
 2. Dodatkowe zakupione usługi;
 3. Przedmioty, których dotyczą dodatkowe usługi;
 4. Czas trwania dodatkowych usług;
 5. Data i godzina zakupienia dodatkowych usług;
 6. Cena dodatkowych usług;
 7. Informacja o płatności;
 8. Faktury;
 9. Dane statystyczne przedmiotów w trakcie korzystania z dodatkowych usług.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (zamówienie dodatkowych funkcji w ramach OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.8. W celu zaproponowania ceny przy tworzeniu ogłoszenia

Gdy użytkownik postanowi wystawić przedmiot w ogłoszeniu na Platformie, nasze algorytmy analizują jego cenę łącznie z kategorią, marką i stanem. Informacje te zostaną użyte w celu przedstawienia użytkownikowi zdjęć i cen podobnych przedmiotów sprzedanych w ostatnich trzech miesiącach, aby ułatwić mu ustalenie ceny przedmiotu.

Jeżeli wybrana cena będzie wyższa od zakresu cenowego podobnych przedmiotów sprzedawanych na Platformie w ostatnich trzech miesiącach, Vinted udzieli użytkownikowi również wskazówek dotyczących zalecanego zakresu cenowego.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z udzieleniem naszym członkom pomocy w wybraniu odpowiedniej ceny swoich przedmiotów (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

W celu zapewnienia wyżej wymienionej funkcji, Vinted gromadzi i wykorzystuje zdjęcia i ceny przedmiotów sprzedanych w ostatnich 3 miesiącach. 

Gdy użytkownik wystawia przedmioty, Vinted gromadzi i wykorzystuje informacje służące do analizy przedmiotów przez czas trwania procesu wystawiania przedmiotu. Po sprzedaniu przedmiotu, Vinted gromadzi i wykorzystuje powyższe dane przez 3 miesiące po sprzedaży przedmiotu.

 

2.2.9. W celu włączenia powiadomień o ulubionych przedmiotach użytkownika

Gdy użytkownik doda przedmiot innego użytkownika Platformy do ulubionych, Vinted poinformuje użytkownika o obniżce ceny tego przedmiotu lub o jego sprzedaży. W tym celu Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane:

 1. Nazwę ulubionego przedmiotu;
 2. Zdjęcie ulubionego przedmiotu;
 3. Sprzedawcę ulubionego przedmiotu;
 4. Cenę ulubionego przedmiotu;
 5. Informację o sprzedaży ulubionego przedmiotu;
 6. Informację o obniżonej cenie.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy naszych członków oraz Vinted związane z ułatwieniem sprzedaży na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.10. W celu powiadomienia sprzedawców o dodaniu ich przedmiotu do ulubionych

Gdy użytkownik doda przedmiot na Platformie do ulubionych, Vinted poinformuje o tym sprzedawcę.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy naszych członków oraz Vinted związane z ułatwieniem sprzedaży na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Możliwe jest wyłączenie powyższych powiadomień przez zalogowanie się na Platformie, otwarcie Ustawień prywatności i zmianę odpowiednich ustawień.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.11. W celu umożliwienia użytkownikowi obserwowania innych członków

Gdy obserwowany użytkownik wystawi nowy przedmiot na Platformie, powiadomimy o tym obserwującego go użytkownika.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Zgodę można wycofać, usuwając obserwowanie członka.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.12. W celu doskonalenia naszej Platformy

Vinted stara się o zapewnienie jak najlepszego działania Platformy. Podczas korzystania z Platformy Vinted gromadzi informacje na temat czynności wykonywanych na Platformie (kliknięcia przycisków, czas wizyt, odczytywane powiadomienia, inne informacje zależne od konkretnego przypadku biznesowego) oraz inne dane opisane w punktach 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 oraz 4 niniejszej Polityki Prywatności, w celu umożliwienia nam podejmowania decyzji o doskonaleniu Platformy i zapewnienia lepszych doświadczeń naszym członkom.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z utrzymaniem wydajności Platformy i jej doskonaleniem (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.2.13. W celu przeprowadzenia ankiet internetowych

Zawsze staramy się o doskonalenie doświadczeń użytkowników serwisu Vinted. W tym celu możemy zaprosić użytkowników do udziału w ankiecie i wykorzystać opinie zwrotne. W tym celu Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane:

 1. Identyfikator użytkownika;
 2. Płeć;
 3. Wiek;
 4. Obszar zamieszkania;
 5. Odpowiedzi na pytania (np. zadowolenie z Platformy, potrzeby z nią związane, problemy pojawiające się podczas korzystania z niej).

Podstawą prawną zaproszenia do udziału w ankiecie są nasze prawnie uzasadnione interesy związane z uzyskaniem opinii zwrotnych od naszych członków oraz wykorzystanie ich do doskonalenia Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, art. 13 ust. 2 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), art. 69 ust. 2 litewskiej Ustawy o łączności elektronicznej).

Jeżeli użytkownik wyrazi chęć udziału w ankiecie, powyższe dane będą przetwarzanie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Do przeprowadzania ankiet korzystamy z usług dostawcy Widgix Limited (Wielka Brytania).

Po 3 miesiącach odpowiedzi użytkownika zostaną zachowane w formacie anonimowym, co oznacza, że odpowiedzi nie będą już powiązane z konkretną osobą.

 

2.2.14. W celu przeprowadzania wywiadów w serwisie

Aby zrozumieć potrzeby użytkowników i doskonalić ich doświadczenia na Platformie, przeprowadzamy z nimi wywiady w serwisie. W tym celu Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane:

 1. Identyfikator użytkownika;
 2. Płeć;
 3. Wiek;
 4. Zainteresowania;
 5. Zapis wideo wywiadu;
 6. Inne dane wysłane przez użytkownika podczas wywiadu.

Podstawą prawną zaproszenia do udziału w wywiadzie w serwisie są nasze prawnie uzasadnione interesy związane z uzyskaniem opinii zwrotnych od naszych członków oraz wykorzystanie ich do doskonalenia Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Jeżeli użytkownik wyrazi chęć udziału w ankiecie, powyższe dane będą przetwarzanie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Po 3 miesiącach odpowiedzi użytkownika zostaną zachowane w formacie anonimowym, co oznacza, że odpowiedzi nie będą już powiązane z konkretną osobą.

 

2.2.15. W celu umożliwienia użytkownikom udostępnienia swojej drogi użytkownika

Stale doskonalimy naszą Platformę i poszukujemy sposobów na poprawę doświadczeń użytkowników serwisu Vinted. Jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, umożliwimy mu udostępnienie swojej drogi użytkownika na Platformie. W tym celu będziemy gromadzić i wykorzystywać następujące dane:

 1. Identyfikator użytkownika;
 2. Dane kontaktowe użytkownika;
 3. Data i godzina ankiety;
 4. Kategoria, do której użytkownik należy (np. nowy członek Platformy);
 5. Nagranie ekranu;
 6. Nagranie głosu użytkownika;
 7. Nagranie twarzy użytkownika;

Podstawą prawną zaproszenia do udziału w udostępnianiu drogi użytkownika są nasze prawnie uzasadnione interesy związane z uzyskaniem opinii zwrotnych od naszych członków oraz wykorzystanie ich do doskonalenia Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Jeżeli użytkownik wyrazi chęć udziału w ankiecie, powyższe dane będą przetwarzanie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Po 3 miesiącach odpowiedzi użytkownika zostaną zachowane w formacie anonimowym, co oznacza, że odpowiedzi nie będą już powiązane z konkretną osobą.

 

2.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa konta użytkownika i Platformy

 

Vinted stara się zapewnić zabezpieczenie kont naszych użytkowników i całej Platformy oraz ich ochronę przed atakami cyberprzestępców, nieautoryzowanym dostępem i innymi podobnymi zagrożeniami.

 

2.3.1. W celu śledzenia wizyt na Platformie ze względów bezpieczeństwa

Po połączeniu się użytkownika z witryną internetową lub aplikacją, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane (pliki dziennika), nawet gdy użytkownik nie jest zalogowany jako członek witryny:

 1. Adres IP urządzenia;
 2. Przeglądarka używana w urządzeniu;
 3. Treści i adresy URL, z którymi łączy się użytkownik;
 4. Data i godzina połączeń;

W razie uzyskania dostępu przez urządzenia mobilne, następujące pliki dziennika są również rejestrowane podczas korzystania z aplikacji Vinted:

 1. Model i producent urządzenia przenośnego;
 2. System operacyjny stosowany w urządzeniach przenośnych (iOS, Android).

Dane te wykorzystywane są w celach związanych z bezpieczeństwem, szczególnie w celu zapobiegania atakom cyberprzestępczym, w tym ataki typu „data scrap” i „odmowa usługi” oraz w celu zapobiegania używaniu nieuprawnionych programów.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z ochroną Platformy i jej zabezpieczeniem oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ich kont na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez 3 lata.

 

2.3.2. W celu ochrony użytkowników przed użyciem ujawnionego hasła

Gdy użytkownik dokona rejestracji przy użyciu hasła lub później postanowi je zmienić, Vinted porównuje hasło z danymi w bazie haseł, które zostały ujawnione w wyniku wcześniejszych przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych w innych platformach i serwisach. W celu włączenia tej funkcji, hasło użytkownika zostaje zaszyfrowane („hash”), po czym pierwsze 5 znaków zaszyfrowanego hasła zostaje użyte w serwisie „Have I Been Pwned” (https://haveibeenpwned.com/) w celu wyszukiwania w bazie wcześniej ujawnionych haseł.

Dzięki tej funkcji możemy chronić użytkownika konta, potwierdzając, że użyte hasło nie zostało w przeszłości ujawnione.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z ochroną Platformy i jej zabezpieczeniem oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ich kont na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje dane w tym celu wyłącznie przez czas konieczny do sprawdzenia hasła.

 

2.3.3. W celu weryfikacji konta w razie podejrzanych działań związanych z kontem

W razie wykrycia działań na koncie użytkownika, które Vinted uzna za podejrzane, poprosimy użytkownika o dokonanie podstawowej formy weryfikacji – przez potwierdzenie konta e-mail, Facebook lub Google. W celu przeprowadzenia podstawowej weryfikacji będziemy gromadzić i wykorzystywać następujące dane:

 1. Adres e-mail; lub
 2. Informacje otrzymane w trakcie potwierdzenia autentyczności przez konto Facebook lub Google (jak podano w punkcie 2.1.2 powyżej).

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z ochroną Platformy i jej zabezpieczeniem oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ich kont na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.3.4. W celu dokonania weryfikacji przy pomocy numeru telefonu oraz weryfikacji dwuetapowej

Jeżeli użytkownik postanowi o zastosowaniu dodatkowego poziomu zabezpieczeń w celu ochrony swojego konta i włączy weryfikację telefoniczną, Vinted skorzysta z podanego numeru telefonu w celu włączenia tej funkcji. Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z oferowaniem użytkownikom dodatkowych metod ochrony konta (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

W razie wykrycia podejrzanych działań w odniesieniu do konta możliwe może być również żądanie weryfikacji telefonu użytkownika. W tym przypadku weryfikacja jest obowiązkowa, a podstawą prawną gromadzenia danych osobowych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Podczas weryfikacji telefonu, Vinted gromadzi i wykorzystuje numer telefonu użytkownika w celu przeprowadzenia weryfikacji dwuetapowej.

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

W celu dokonania weryfikacji przy pomocy numery telefonu oraz weryfikacji dwuetapowej korzystamy z usług dostawcy Nexmo Inc. (USA), co umożliwia nam wysłanie wiadomości weryfikacyjnych lub wykonania połączeń telefonicznych w celu podyktowania kodu weryfikacyjnego, jeżeli użytkownik nie dokona weryfikacji telefonu w ciągu 5 minut. W tym przypadku dane użytkownika zostają udostępnione podmiotowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale dane są chronione przez usługodawcę przez zawarcie standardowych klauzul umownych UE, dotyczących przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.3.5. W celu kontroli bezpieczeństwa źródła płatności

W ramach procedur kontrolnych żądamy, aby nasi członkowie dokonali weryfikacji swojego źródła płatności. W celu dokonania kontroli bezpieczeństwa Vinted gromadzi i korzysta z następujących danych osobowych:

 1. Nazwa użytkownika;
 2. Podczas kontroli bezpieczeństwa karty kredytowej – informacje zawarte w zdjęciu karty kredytowej: imię i nazwisko, data ważności karty i cztery ostatnie cyfry numeru karty, inne informacje widoczne na przedniej stronie karty, jeżeli użytkownik ich nie zasłonił;
 3. Podczas kontroli bezpieczeństwa rachunku bankowego – informacje zawarte w zdjęciu lub zrzucie ekranu wyciągu z konta zawierającego listę ostatnich płatności: datę i opis ostatniej płatności Vinted, inne informacje o płatnościach, jeżeli użytkownik ich nie ukrył.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z ochroną Platformy i jej zabezpieczeniem oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ich kont na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez 4 lata od momentu dokonania kontroli.

 

2.3.6. W celu kontroli bezpieczeństwa konta PayPal

W ramach procedur kontrolnych żądamy, aby nasi członkowie dokonali weryfikacji własności swoich kont PayPal, jeżeli nie miały miejsce żadne płatności. W ramach tych procedur, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane:

 1. Nazwa użytkownika;
 2. Adres e-mail rejestracji;
 3. Informacje zawarte w zrzucie ekranu profilu PayPal: imię i nazwisko posiadacza konta, adres i inne widoczne dane.

W ramach procedur kontrolnych żądamy, aby nasi członkowie korzystający z PayPal dokonali weryfikacji swoich kont PayPal. W ramach tych procedur, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane:

 1. Nazwa użytkownika;
 2. Adres e-mail rejestracji;
 3. Informacje zawarte w zrzutach ekranu rozszerzonego wyciągu dotyczącego ostatniego zamówienia Vinted: data, kwota, imię i nazwisko posiadacza konta, adres przesyłki i inne widoczne dane.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z ochroną Platformy i jej zabezpieczeniem oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ich kont na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez 4 lata od momentu dokonania kontroli.

 

2.3.7. W celu upewnienia się, że ogłoszenia są zgodnie z naszą Polityką Autentyczności Przedmiotu 

W przypadku niektórych ogłoszeń, które są nam zgłaszane, zbieramy i wykorzystujemy poniższe dane, aby upewnić się, że te ogłoszenia są zgodne z naszą Polityką Autentyczności:

 1. Informacje udzielone w ogłoszeniu (patrz 2.1.5 powyżej);
 2. Informacje dotyczące autentyczności przedmiotu: zdjęcia przedstawiające np. paragon, certyfikat autentyczności, metkę, logo, wzór, szwy, oryginalne opakowanie, kod daty, kod autentyczności lub inne informacje mogące wykazać autentyczność przedmiotu.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z ochroną Platformy i jej członków przed ewentualnymi replikami (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Możemy udostępnić zdjęcia ogłoszenia i innych dowodów autentyczności bez danych osobowych użytkownika właścicielom marek w celu sprawdzenia wybranych przedmiotów.

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez 2 lata, jeśli pojawi się potrzeba rozwiązania sporu pomiędzy użytkownikami Vinted.

 

2.3.8. W celu zgłaszania wpisów o zamiarze samobójstwa

W wyjątkowych przypadkach, jeśli zauważymy na naszej Platformie wpisy o zamiarze samobójstwa, możemy zawiadomić o nich policję. W takich przypadkach będziemy gromadzić, wykorzystywać oraz ujawniać następujące dane w celu zawiadomienia o wpisach o zamiarze samobójstwa:

 1. Nazwa użytkownika;
 2. Adres E-mail:
 3. Imię i nazwisko;
 4. Adres IP i ostatnie logowania;
 5. Numer telefonu (jeżeli został zweryfikowany);
 6. Zrzut ekranu / link do wpisu na forum lub rozmowy, w których pojawia się zamiar samobójstwa.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest ochrona żywotnych interesów użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. d.  RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.4. W celu nadzorowania zgodności z ogólnymi warunkami umowy oraz ich egzekwowania

 

Vinted aktywnie nadzoruje zgodność z ogólnymi warunkami oraz egzekwuje je w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta użytkownika i Platformy.

 

2.4.1. W celu obliczenia rankingu zaufania

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i jej członków, Vinted podejmuje decyzje automatycznie i przyznaje każdemu członkowi pozycję w „rankingu zaufania” obliczoną na podstawie algorytmu oraz utrzymuje bazę danych osobowych członków wskazujących na działania nielegalne. Ranking zaufania wskazuje prawdopodobieństwo niewłaściwego użycia Platformy.

Nasz algorytm uwzględnia komentarze członka na forum, wiadomości do innych członków, przedmioty wystawiane na Platformie, transakcje, zgłoszenia dotyczące członka ze strony innych członków, profil i dane kontaktowe, naruszenie przez członka ogólnych warunków umowy (OW), adresy IP, identyfikatory przeglądarki oraz inne treści udostępniane nam przez członka.

Gdy ewaluacja członka osiągnie określone progi, korzystanie przez członka z platformy zostanie ograniczone lub zostanie on poproszony o weryfikację swojego numeru telefonu .

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zabezpieczeniem Platformy oraz jej użytkowników oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.4.2. W celu egzekwowania filtrowania spamu

W celu ochrony członków i Platformy, korzystamy z narzędzi filtrowania spamu. Narzędzia te stosują listę słów kluczowych, które są zazwyczaj kojarzone ze spamem. Jeżeli wiadomości użytkownika będą zawierać wyżej wymienione słowa kluczowe, zostaną zatrzymane przez wspomniane narzędzia, po czym zostaną poddane przeglądowi w celu przesłania do innych członków.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zabezpieczeniem Platformy oraz jej użytkowników oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.4.3. W celu moderowania aktywności użytkownika na Platformie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i jej członków regularnie moderujemy aktywność użytkowników na Platformie. Możemy sprawdzać ogłoszenia użytkownika automatycznie lub przyglądać się ogłoszeniom, komentarzom i wiadomościom danego użytkownika, jeśli zostaną zgłoszone przez innych użytkowników lub osoby trzecie.

Gdy członkowie komunikują się przy pomocy wiadomości prywatnych, po czym jeden z użytkowników prześle do Vinted zgłoszenie lub dokona eskalacji transakcji, będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje zawarte w wiadomościach w celu sprawdzenia potencjalnego naruszenia obowiązujących ogólnych warunków (OW).

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zabezpieczeniem Platformy oraz jej użytkowników oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.4.4. W celu wystosowania i egzekwowania ostrzeżeń

Jeżeli członek naruszy ogólne warunki (OW) umowy lub podejmie inne działania wymagające wystosowania ostrzeżenia, Vinted będzie gromadzić i wykorzystywać następujące dane w celu wystosowania i egzekwowania ostrzeżenia:

 1. Nazwa użytkownika;
 2. Typ ostrzeżenia otrzymanego przez członka;
 3. Data ostrzeżenia otrzymanego przez członka;

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zabezpieczeniem Platformy oraz jej użytkowników oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.4.5. W celu usunięcia lub ukrycia przedmiotów naruszających ogólne warunki (OW) umowy Vinted

Jeżeli wystawiane przedmioty stanowią naruszenie obowiązujących ogólnych warunków (OW) umowy, zostaną one usunięte lub ukryte. Vinted zachowuje jednak usunięte ogłoszenie jako dowód naruszenia warunków. W tym celu Vinted wykorzystuje dane osobowe zawarte w ogłoszeniu zgodnie z zapisami punktu 2.1.5.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zabezpieczeniem Platformy oraz jej użytkowników oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Usunięte ogłoszenia są przechowywane przez 30 dni od usunięcia.

 

2.4.6. W celu zawieszenia członków

Użytkownicy wysyłający zbyt wiele wiadomości w krótkim czasie mogą zostać zawieszeni na okres od 1 do 6 godzin. W tym celu Vinted gromadzi i wykorzystuje informacje o godzinie i czasie trwania zawieszenia.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zabezpieczeniem Platformy oraz jej użytkowników oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.4.7. W celu egzekwowania zakazu

Jeżeli użytkownik naruszy ogólne warunki (OW) umowy Vinted w sposób dający podstawę do zakazu korzystania z serwisu, Vinted gromadzi dane o powodzie, czasie i dane profilowe użytkownika.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zabezpieczeniem Platformy oraz jej użytkowników oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez 3 miesiące od momentu blokady.

 

2.4.8. W celu egzekwowania blokady IP

Jeżeli można podejrzewać, że adres IP użytkownika stanowi zagrożenie cyberaktakiem lub inne ryzyko dla bezpieczeństwa Platformy, Vinted będzie gromadzić i wykorzystywać dane adresu IP użytkownika w celu ochrony platformy przez zablokowanie adresu IP.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zabezpieczeniem Platformy oraz jej użytkowników oraz prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane przez 5 lat.

 

2.5. W celu umożliwienia płatności za przedmioty

 

Płatności na Platformie są realizowane przez usługodawcę serwisu płatności świadczącego usługi przetwarzania płatności i depozytu. Vinted nie oferuje płatności przez Platformę w niektórych swoich serwisach, co oznacza, że niniejsza część Polityki prywatności dotyczy jedynie określonych Platform Vinted. Ponadto, w różnych Platformach usługodawcami płatności są różni operatorzy, w wyniku czego różne części podane poniżej obowiązują w zależności od Platformy, z której korzysta użytkownik.

Większość danych osobowych konieczna jest w celu realizacji zawartej z nim umowy (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). Część danych osobowych konieczna jest do spełnienia prawnych wymogów usługodawców płatności w odniesieniu do członków Platformy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Jeżeli użytkownik nie udzieli swoich danych osobowych, Vinted i usługodawcy płatności nie będą w stanie spełnić wymogów prawnych i świadczenie usług nie będzie możliwe.

Dane te są również wykorzystywane w celu doskonalenia Platformy, aby poprawić doświadczenie naszych członków (patrz 2.2.12).

 

2.5.1. W celu umożliwienia dokonania zakupu i dodania karty bankowej do dokonywania płatności

Gdy użytkownik dodaje kartę bankową lub kupuje przedmiot albo naszą dodatkową usługę przy użyciu Platformy, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu umożliwienia dokonania płatności:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Sześć pierwszych i cztery ostatnie cyfry numeru karty płatniczej;
 3. Datę ważności.

Gdy użytkownik dodaje kartę bankową lub kupuje przedmiot albo naszą dodatkową usługę przy użyciu Platformy, odpowiedni dostawca usług płatności (patrz punkty 2.5.3, 2.5.4 oraz 2.5.5 poniżej) otrzymuje następujące dane:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Numer karty płatniczej;
 3. Data ważności;
 4. Kod bezpieczeństwa karty (CVV/CVC):

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (zgodność z OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

Jeśli wyrazisz zgodę, zapiszemy dane twojej karty płatniczej na potrzeby kolejnych płatności. Podstawą prawną dla takiego zbierania i wykorzystania danych jest twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz usunąć swoją kartę płatniczą w dowolnym momencie w ustawieniach płatności.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy jego konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.5.2. W celu umożliwienia dodania rachunku bankowego do wypłat

Uwaga: niniejsza część dotyczy wyłącznie Platform Vinted we Francji, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Niemczech, Austrii, Polsce i Ameryce.

Gdy użytkownik dodaje rachunek bankowy do wypłat, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu umożliwienia dokonania wypłat środków:

 1. Imię i nazwisko posiadacza rachunku;
 2. Numer rachunku;
 3.  

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (zgodność z OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.5.3. W celu umożliwienia płatności na Platformach Vinted .fr, .nl, .be, .lu, .es, .pt, .uk, .de, .at

Uwaga: niniejsza część dotyczy wyłącznie Platform Vinted we Francji, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Niemczech i Austrii.

Jeżeli użytkownik skorzysta z opcji płatności dla sprzedawcy przy pomocy karty kredytowej, PayPal lub jeżeli przyjmie płatność od kupującego przy pomocy jednej z tych metod, bądź skorzysta z innych usług na Platformie, za które dokonana zostanie płatność, transakcja zostanie przetworzona przez nasz system elektroniczny MANGOPAY (patrz OW), którego operatorem jest MANGOPAY S.A. (Luksemburg) („MANGOPAY”). W celu korzystania z MANGOPAY, użytkownik musi założyć elektroniczny portfel na Platformie (określany na Platformie jako „portfel”) oraz udzielić nam następujących informacji, które zostaną przekazane MANGOPAY:

 1. Nazwa;
 2. Imię;
 3. Nazwisko;
 4. Data urodzenia;
 5. Adres faktury;
 6. Numer telefonu;
 7. Adres e-mail.

Gdy użytkownik korzysta z elektronicznego systemu płatności MANGOPAY, MANGOPAY gromadzi informacje o płatności wymagane w zależności od wybranej metody płatności (np. karta kredytowa, PayPal, Google Pay). Płatności będą następnie realizowane przez MANGOPAY oraz dostawcę usług płatności wybranego przez użytkownika (np. PayPal, Google Pay). W tym zakresie obowiązywać będą przepisy ochrony danych MANGOPAY oraz odpowiedniego dostawcy usług płatności. Dalsze informacje dotyczące procedury płatności i dostawców usług płatności zawarto w art. 13 Ogólnych Warunków (OW) Vinted. 

Gdy użytkownik użyje do płatności karty kredytowej, Vinted będzie mieć dostęp wyłącznie do sześciu pierwszych i czterech ostatnich cyfr karty kredytowej. Informacje zostaną użyte przez Vinted wyłącznie w celu potwierdzenia płatności.

W celu ustawienia portfela i korzystania z elektronicznego systemu płatności MANGOPAY, Vinted i MANGOPAY występują jako współadministratorzy danych i wspólnie przyjmują na siebie odpowiedzialność za przetwarzanie danych.

W kontekście regulowanych usług świadczonych naszym członkom MANGOPAY, jako instytucja pieniądza elektronicznego, będzie gromadzić i wykorzystywać dane osobowe do następujących celów: otwarcie i zarządzanie portfelem; otrzymywanie i realizacja transakcji płatności; zarządzanie relacjami z klientem i roszczeniami; zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W tym kontekście, Vinted tylko częściowo określa metody gromadzenia i korzystania z danych użytkownika. W tym kontekście, Platforma może być uznana za kanał komunikacyjny z MANGOPAY API oraz stanowi jedynie punkt kontaktowy osoby, której dotyczą dane w gromadzeniu jej danych osobowych oraz obsługi klienta. 

Vinted korzysta z usług MANGOPAY w celu generowania na swojej stronie płatności pól wprowadzania, w celu gromadzenia danych płatności. Cel przetwarzania jest ustalony przez Vinted jako podmiot udostępniający Platformę oraz stronę płatności. MANGOPAY ustala jednak pola wprowadzania i komunikuje się z dostawcą usług płatności wybranym przez MANGOPAY. 

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych użytkowników przez MANGOPAY można uzyskać w polityce prywatności MANGOPAY dostępnej pod adresem: www.mangopay.com/privacy/

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (zgodność z OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). 

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

Dane transakcji są przechowywane przez 13 miesięcy od dnia transakcji.

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Vinted i MANGOPAY dotycząca wspólnych obowiązków (art. 26 ust. 2, zdanie 2 RODO)

Pragniemy poinformować użytkowników o zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy Vinted i MANGOPAY jako współadministratorów zgodnie z art. 26 ust. 1, zdanie 1 RODO. Wspólne administrowanie danych przez Vinted i MANGOPAY ograniczone jest do gromadzenia i ujawniania danych podmiotowi MANGOPAY przez przekazanie i obejmuje przetwarzanie danych w celu otwarcia portfela. 

Ponieważ występuje dwóch administratorów, pragniemy wyjaśnić zakres obowiązków poszczególnych podmiotów. Vinted jest podmiotem odpowiedzialnym za poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO, co zostało dokonane w powyższej części. Vinted jest również odpowiedzialny za poinformowanie o Zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy Vinted i MANGOPAY zgodnie z art. 26 ust. 2, zdanie 2 RODO. 

Punkt kontaktowy do wykonania praw przysługujących użytkownikowi: Wszelkie żądania związane z wykonaniem praw przysługujących użytkownikowi w związku z wyżej wymienionym gromadzeniem danych i korzystaniem z nich, należy przede wszystkim kierować do Vinted, który jest głównym punktem kontaktu w tych sprawach (art. 26 ust. 1, zdanie 3 RODO). Jeżeli użytkownik musi skontaktować się z MANGOPAY bezpośrednio, może wysłać e-mail na adres inspektora ochrony danych: dpo@mangopay.com. Prawa użytkownika w tym kontekście oznaczają prawo żądania od administratora danych dostępu do danych (art. 15 RODO) oraz ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Uznajemy, że w celu wykonania praw przysługujących użytkownikowi może on zasadniczo kontaktować się z Vinted lub z MANGOPAY. Vinted i MANGOPAY przekażą żądanie użytkownika do drugiego podmiotu, jeżeli będzie to konieczne do wykonania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Wszystkie inne obowiązki w ramach RODO są realizowane zarówno przez Vinted jak i MANGOPAY. Obowiązki te nie wymagają bezpośredniego udziału osoby, której dane dotyczą, lecz są ogólnymi obowiązkami administratorów danych, w tym utrzymanie środków bezpieczeństwa oraz prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

 

2.5.4. W celu umożliwienia płatności na Platformie Vinted .pl

Uwaga: niniejsza część dotyczy wyłącznie Platformy Vinted w Polsce.

Aby możliwe było sprzedawanie przedmiotów na Platformie konieczne będzie zaakceptowanie dostawcy usług płatności ADYEN N.V. (Holandia) („ADYEN”) – Warunki świadczenia usług Marketpay. Następuje to podczas procedury rejestracji na naszej stronie internetowej. Zgodnie z warunkami świadczenia usług ADYEN Marketpay, Vinted będzie udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotowi ADYEN. ADYEN przetwarza dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności ADYEN. 

Gdy użytkownik kupuje przedmioty na Platformie, ADYEN gromadzi informacje o płatności wymagane w zależności od wybranej metody płatności (np. karta kredytowa, Google Pay itp.), które są konieczne do weryfikacji i przetwarzania płatności. W tym zakresie obowiązywać będą przepisy ochrony danych ADYEN oraz odpowiedniego dostawcy usług płatności.

Vinted nie otrzymuje wszystkich danych karty użytkownika (a jedynie dane opisane w punkcie 2.5.1 powyżej), ponieważ są one maskowane i przekazywane do podmiotu ADYEN realizującego transakcję. Informacje zostaną użyte przez Vinted wyłącznie w celu potwierdzenia płatności.

Vinted korzysta z usług ADYEN w celu generowania na swojej stronie płatności pól wprowadzania, w celu gromadzenia danych płatności. Cel przetwarzania jest ustalony przez Vinted jako podmiot udostępniający Platformę oraz stronę płatności. ADYEN ustala jednak pola wprowadzania i komunikuje się z dostawcą usług płatności wybranym przez ADYEN. 

Jeżeli użytkownik musi skontaktować się z ADYEN bezpośrednio, może wysłać e-mail na adres inspektora ochrony danych: dpo@adyen.com. Uznajemy, że w celu wykonania praw przysługujących użytkownikowi może on na ogół kontaktować się z Vinted lub z ADYEN. Vinted i ADYEN przekażą żądanie użytkownika do drugiego podmiotu, jeżeli będzie to konieczne do wykonania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Wszystkie obowiązki w ramach RODO są realizowane zarówno przez Vinted jak i ADYEN.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (zgodność z OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). 

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

Dane transakcji są przechowywane przez 13 miesięcy od dnia transakcji.

 

2.5.5. W celu umożliwienia płatności na Platformie Vinted .com

Uwaga: niniejsza część dotyczy wyłącznie Platformy Vinted w Ameryce.

Gdy użytkownik kupuje przedmioty na Platformie, dane karty kredytowej i saldo płatności Vinted są przetwarzane przez system płatności elektronicznych, STRIPE (patrz OW), którego operatorem jest Stripe, Inc. (Stany Zjednoczone) („STRIPE”). W celu korzystania ze STRIPE, użytkownik musi założyć elektroniczny portfel na Platformie (określany na Platformie jako „portfel”) oraz udzielić nam następujących informacji, które zostaną przekazane STRIPE:

 1. Imię;
 2. Nazwisko;
 3. Data urodzenia;
 4. Adres;
 5. Państwo;
 6. E-mail;
 7. Adres IP;
 8. Numer ubezpieczenia społecznego (ostatnie 4 cyfry);
 9. Numer rachunku bankowego.

Gdy użytkownik korzysta z elektronicznego systemu płatności STRIPE, STRIPE gromadzi informacje o płatności wymagane w zależności od wybranej metody płatności. Płatności będą następnie realizowane przez STRIPE oraz dostawcę usług płatności wybranego przez użytkownika. W tym zakresie obowiązywać będą przepisy ochrony danych STRIPE oraz odpowiedniego dostawcy usług płatności. Dalsze informacje dotyczące procedury płatności i dostawców usług płatności zawarto w art. 13 Ogólnych Warunków (OW) Vinted. 

Gdy użytkownik użyje do płatności karty kredytowej, Vinted będzie mieć dostęp wyłącznie do sześciu pierwszych i czterech ostatnich cyfr karty kredytowej. Informacje zostaną użyte przez Vinted wyłącznie w celu potwierdzenia płatności.

W kontekście regulowanych usług świadczonych naszym członkom STRIPE, jako instytucja pieniądza elektronicznego, będzie gromadzić i wykorzystywać dane osobowe do następujących celów: otwarcie i zarządzanie portfelem; otrzymywanie i realizacja transakcji płatności; zarządzanie relacjami z klientem i roszczeniami; zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W tym kontekście, Platforma może być uznana za kanał komunikacyjny z STRIPE API oraz stanowi jedynie punkt kontaktowy osoby, której dotyczą dane w gromadzeniu jej danych osobowych oraz obsługi klienta. 

Vinted korzysta z usług STRIPE w celu generowania na swojej stronie płatności pól wprowadzania, w celu gromadzenia danych płatności. Cel przetwarzania jest ustalony przez Vinted jako podmiot udostępniający Platformę oraz stronę płatności. STRIPE ustala jednak pola wprowadzania i komunikuje się z dostawcą usług płatności wybranym przez STRIPE. 

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych użytkowników przez STRIPE można uzyskać w polityce prywatności STRIPE dostępnej pod adresem: https://stripe.com/privacy. Jeżeli użytkownik musi skontaktować się z STRIPE bezpośrednio, może wysłać e-mail na adres inspektora ochrony danych: privacy@stripe.com. Uznajemy, że w celu wykonania praw przysługujących użytkownikowi może on na ogół kontaktować się z Vinted lub z STRIPE. Vinted i STRIPE przekażą żądanie użytkownika do drugiego podmiotu, jeżeli będzie to konieczne do wykonania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Wszystkie obowiązki w ramach RODO są realizowane zarówno przez Vinted jak i STRIPE.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (zgodność z OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). 

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

Dane transakcji są przechowywane przez 13 miesięcy od dnia transakcji.

 

2.5.6. Realizacja kontroli typu „znaj swojego klienta” (KYC) na Platformach .fr, .nl, .be, .lu, .es, .pt, .uk, .de, .at

Uwaga: niniejsza część dotyczy wyłącznie Platform Vinted we Francji, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Niemczech i Austrii.

W przypadku, gdy kwota wpłaty lub wypłaty zbliżać się będzie do określonego progu, MANGOPAY będzie prosić użytkownika o dostarczenie kopii paszportu, dowodu tożsamości lub prawa jazdy włącznie z tymczasowym prawem jazdy. W takich przypadkach Vinted będzie gromadzić i przekazywać następujące dane do dostawców usług płatności, w celu umożliwienia im przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa (określanej jako „znaj swojego klienta”, KYC):

 1. Imię i nazwisko;
 2. Data urodzenia;
 3. Państwo;
 4. Adres;
 5. Informacje podane w dostarczonym dokumencie (dokładna lista zależy od typu dokumentu): numer dokumentu, zdjęcie, płeć, obywatelstwo, data wydania, data ważności, miejsce urodzenia, kod identyfikacyjny, podpis, inne informacje podane w danym dokumencie.

Jest to konieczne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Vinted związanych z zapewnieniem MANGOPAY wymaganych informacji, umożliwiających wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na MANGOPAY (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Vinted przekazuje dane osobowe gromadzone i używane w tym celu do MANGOPAY (Luksemburg);

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane do momentu przekazania ich do MANGOPAY.

 

2.5.7. Realizacja kontroli typu „znaj swojego klienta” (KYC) na Platformie .pl

Uwaga: niniejsza część dotyczy wyłącznie Platformy Vinted w Polsce.

W przypadku, gdy kwota wpłaty lub wypłaty zbliżać się będzie do określonego progu, ADYEN będzie prosić użytkownika o dostarczenie kopii paszportu, dowodu tożsamości lub prawa jazdy włącznie z tymczasowym prawem jazdy. W takich przypadkach Vinted będzie gromadzić i przekazywać następujące dane do dostawców usług płatności, w celu umożliwienia ADYEN przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa (określanej jako „znaj swojego klienta”, KYC):

 1. Imię i nazwisko;
 2. Data urodzenia;
 3. Państwo;
 4. Adres;
 5. Informacje podane w dostarczonym dokumencie (dokładna lista zależy od typu dokumentu): numer dokumentu, zdjęcie, płeć, obywatelstwo, data wydania, data ważności, miejsce urodzenia, kod identyfikacyjny, podpis, inne informacje podane w danym dokumencie.

Jako dodatkowy etap kontroli, ADYEN może również poprosić o zdjęcie/zrzut ekranu wyciągu z banku z listą transakcji w okresie jednego miesiąca. W tym przypadku Vinted gromadzi następujące informacje na prośbę ADYEN:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Data urodzenia;
 3. Państwo;
 4. Adres;
 5. Informacje widoczne na wyciągu: imię i nazwisko właściciela rachunku, historia transakcji (wpłaty, obciążenia, wypłaty) oraz inne informacje podane w danym wyciągu.

Jest to konieczne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Vinted związanych z zapewnieniem ADYEN wymaganych informacji, umożliwiających wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADYEN (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) 

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane do momentu przekazania ich do dostawcy usług płatności ADYEN.

 

2.5.8. Realizacja kontroli typu „znaj swojego klienta” (KYC) na Platformie .com

Uwaga: niniejsza część dotyczy wyłącznie Platformy Vinted w Ameryce.

W przypadku, gdy kwota wpłaty lub wypłaty zbliżać się będzie do określonego progu, STRIPE będzie prosić użytkownika o dostarczenie kopii paszportu, dowodu tożsamości lub prawa jazdy włącznie z tymczasowym prawem jazdy. W takich przypadkach Vinted będzie gromadzić i przekazywać następujące dane do dostawców usług płatności, w celu umożliwienia ADYEN przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa (określanej jako „znaj swojego klienta”, KYC):

 1. Imię i nazwisko;
 2. Data urodzenia;
 3. Państwo;
 4. Adres;
 5. Numer ubezpieczenia społecznego;
 6. Nr identyfikacyjny banku;
 7. Nr rachunku bankowego;
 8. Osobisty numer identyfikacyjny;
 9. Informacje podane w dostarczonym dokumencie (dokładna lista zależy od typu dokumentu): numer dokumentu, zdjęcie, płeć, obywatelstwo, data wydania, data ważności, miejsce urodzenia, kod identyfikacyjny, podpis, inne informacje podane w danym dokumencie.

Jest to konieczne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Vinted związanych z zapewnieniem STRIPE wymaganych informacji, umożliwiających wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na STRIPE (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) 

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane do momentu przekazania ich do dostawcy usług płatności STRIPE.

 

2.5.9. Realizacja kontroli dotyczącej „osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne”, ” (PEP) na Platformach .fr, .nl, .be, .lu, .es, .pt, .uk, .de, .at

Uwaga: niniejsza część dotyczy wyłącznie Platform Vinted we Francji, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Niemczech i Austrii.

W rzadkich przypadkach wymagane mogą być dodatkowe informacje w celu korzystania z serwisu Vinted. W przypadku osób dokonujących dużą liczbę transakcji na naszej Platformie, dostawca usług płatności MANGOPAY może wymagać przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych w ramach środków zapobiegania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. W tym przypadku Vinted będzie gromadzić i wykorzystywać następujące dane osobowe dostarczone w deklaracji dotyczącej „osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne” (PEP):

 1. Imię i nazwisko;
 2. Data i miejsce urodzenia;
 3. Państwo zamieszkania;
 4. Adres;
 5. Numer telefonu;
 6. Adres e-mail;
 7. Stanowisko i państwo, w którym jest ono zajmowane;
 8. Pochodzenie funduszy używanych na Platformie lub ich przeznaczenie;
 9. Informacje dotyczące członków rodziny będących PEP – powiązanie z PEP, imiona i nazwiska, daty i miejsce urodzenia;
 10. Aktualne zatrudnienie;
 11. Data;
 12.  

Jest to konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MANGOPAY (art. 6 ust. 1 lit. c. oraz art. 9 ust. 2 lit. g. RODO)

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane do momentu przekazania ich do dostawcy usług płatności MANGOPAY.

 

2.5.10. W celu dokonania zwrotu pieniędzy

Jeżeli zakupiony przedmiot nie zostanie wysłany, dotrze uszkodzony lub nie jest zgodny z opisem, a użytkownik zgłosi roszczenie, Vinted gromadzi i wykorzystuje dane użyte do dokonania zakupu (patrz punkty 2.5.3, 2.5.4 oraz 2.5.5 powyżej) w celu dokonania zwrotu.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

Dane transakcji są przechowywane przez 13 miesięcy od dnia transakcji.

 

2.5.11. W celu prowadzenia dokumentacji finansowej 

Gdy użytkownik uczestniczy w kupnie-sprzedaży i/lub innych transakcjach przy użyciu Platformy, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu realizacji swoich obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres;
 3. Numer identyfikacyjny VAT (jeżeli ma zastosowanie);
 4. Wartość i opis dostarczonych towarów i/lub usług.

Jest to konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Vinted (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów, Vinted musi przechowywać dokumenty księgowe potwierdzające transakcje przez 10 lat.

 

2.6. W celu umożliwienia wysyłki przedmiotów zakupionych na Platformie

Uwaga: niniejsza część nie dotyczy platformy Vinted na Litwie i w Czechach.

 

Vinted stara się usprawnić i ułatwić wysyłkę przedmiotów zakupionych na Platformie, oferując metody wysyłki na Platformie.

Vinted nie oferuje metod wysyłki na niektórych swoich Platformach (mianowicie Vinted.lt, Musumazyliai.lt oraz Vinted.cz). W związku z powyższym niniejszy rozdział Polityki prywatności dotyczy wyłącznie użytkowników innych Platform Vinted. 

Większość danych osobowych konieczna jest w celu realizacji zawartej z nim umowy (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

Dane te są również wykorzystywane w celu doskonalenia Platformy, aby poprawić doświadczenie naszych członków (patrz 2.2.12).

 

2.6.1. W celu umożliwienia użytkownikowi wysyłki i odbioru przedmiotów

Gdy użytkownik wprowadzi informacje dotyczące wysyłki przy zakupie, sprzedaży lub wymianie przedmiotów, Vinted będzie gromadzić i wykorzystywać następujące dane w celu dokonania wysyłki towarów:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Państwo;
 3. Miasto;
 4. Adres;
 5. Numer telefonu;
 6. Adres E-mail;
 7. Podpis;
 8. Adres doręczenia przesyłki;
 9. Numer śledzenia przesyłki;
 10. Potwierdzenie doręczenia przesyłki;
 11. Inne informacje o wysyłce wymagane przez konkretnego dostawcę usług.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe. 

Vinted przekazuje dane osobowe gromadzone i używane w tym celu do następujących podmiotów:

 1. Sprzedawca przedmiotu;
 2. Jeżeli nie będziemy w stanie uzyskać informacji do śledzenia przesyłki bezpośrednio od usługodawcy, korzystamy z usług serwisu śledzenia przesyłek AfterShip Limited (Hongkong, Chiny). Dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 3. Jeżeli dostawca usług wysyłki zintegruje swoje usługi z Vinted, dostarczamy również wyżej wymienione dane bezpośrednio wybranemu dostawcy usług wysyłki:
  1. 1.Mondial Relay (Francja);
  2. 2.Chronopost (Francja);
  3. 3.Mondial Relay S.A.S.U. Sucursal en España (Hiszpania);
  4. 4.Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A.S.M.E. (Hiszpania);
  5. 5.Hermes Parcelnet Limited (Wielka Brytania);
  6. 6.PostNL B.V. (Holandia);
  7. 7.Koninklijke PostNL B.V. (Holandia);
  8. 8.DHL Parcel (Holandia) B.V.;
  9. 9.DPD (Holandia) B.V.;
  10. 10.Hermes Germany GmbH (Niemcy);
  11. 11.Packlink Shipping S.L. (Niemcy);
  12. 12.InPost S.A. (Polska).

W innych przypadkach sprzedawca musi postępować zgodnie z instrukcjami i podać swoje dane dostawcy usług wysyłki.

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane przez 10 lat.

 

2.6.2. W celu śledzenia przesyłki

Gdy użytkownik kupuje, sprzedaje lub wymienia przedmioty na Platformie, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane w celu śledzenia przesyłki:

 1. Data i godzina doręczenia przesyłki;
 2. Numer śledzenia przesyłki;
 3. Adres;
 4. Lokalizacja przesyłki.

Jeżeli nie będziemy w stanie uzyskać informacji do śledzenia przesyłki bezpośrednio od usługodawcy, dostarczamy wyżej wymienione informacje do serwisu śledzenia przesyłek AfterShip Limited (Hongkong, Chiny). Dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe.

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane przez 10 lat. 

 

2.7. W celu realizacji działań marketingowych

 

Vinted stara się włączyć członków serwisu w swoje kampanie marketingowe z korzyścią dla członków. Jednocześnie pragniemy prezentować użytkownikom materiały marketingowe, które są dla nich interesujące.

 

2.7.1. W celu wysyłania e-maili marketingowych

Użytkownik może się zarejestrować do naszego newslettera oraz innych e-maili marketingowych („E-maile marketingowe”). Po rejestracji, poprosimy użytkownika o zgodę na użycie adresu e-mail w celu wysyłania e-maili marketingowych zawierających najnowsze informacje dotyczące naszych produktów i usług, szczególnie w odniesieniu do towarów dostępnych w naszej platformie, ofert specjalnych i kampanii marketingowych. Jeżeli użytkownik nie udzieli zgody przy rejestracji, można w każdej chwili zmienić zdanie i wyrazić zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych przez dostosowanie ustawień konta Vinted. 

Podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 69 ust. 1 Litewskiej Ustawy o łączności elektronicznej).

Zgoda użytkownika na przesyłanie e-maili marketingowych może zostać udzielona i wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem następczym. W koncie Vinted użytkownik może dostosować swoje ustawienia w celu wybrania e-maili, które chce otrzymywać, lub wyłączyć wysyłanie wszystkich przyszłych e-maili marketingowych. Można również kliknąć „Rezygnacja z subskrypcji” na końcu e-maila marketingowego. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem gromadzenia i korzystania z danych przed wycofaniem zgody.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta, lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

 

2.7.2. W celu personalizacji wiadomości marketingowych

Vinted korzysta z danych używanych do rejestracji użytkownika na Platformie (patrz wyżej 2.1.1, 2.1.2 oraz2.1.3), powiązanych z kontem Vinted (patrz 2.2), danych na temat aktywności w forum (patrz 2.1.10), pliki dziennika (patrz 2.3.1 wyżej) oraz innych środków (patrz 2.7.7) w celu personalizacji wiadomości marketingowych i reklam przedstawianych użytkownikowi. Oznacza to, że za własną zgodą, użytkownik będzie otrzymywać wiadomości marketingowe i reklamy oparte na swoich zainteresowaniach i aktywności na Platformie. 

Podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z przedstawieniem użytkownikom wiadomości marketingowych, które uznamy za istotne dla niego (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych wiadomości marketingowych i reklam, zmieniając odpowiednie ustawienia na stronie ustawień prywatności w koncie Vinted. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem gromadzenia i korzystania z danych przed wycofaniem zgody.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.7.3. W celu kontaktowania się z użytkownikiem celem zapewnienia promocji i możliwości zarobkowania

Gdy użytkownik zarejestruje się na Platformie, możemy skontaktować się z nim e-mailem lub przy pomocy systemu wiadomości na Platformie, oferując możliwość udostępniania treści użytkownika (zdjęcia, wideo) w naszych profilach w mediach społecznościowych lub uczestnictwa w naszych kampaniach marketingowych. Ma to na celu upewnienie się, że jedynie członkowie, którzy wyrazili swoją zgodę będą mogli pojawiać się w naszych profilach w mediach społecznościowych lub uczestniczyć w naszych kampaniach marketingowych. 

Podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z promocją użytkownika i Vinted lub dostarczenie użytkownikowi możliwości zarobkowania (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane tak długo, jak utrzymujemy dane dotyczące konta użytkownika Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta. Wiadomości są usuwane po 12 miesiącach.

 

2.7.4. W celu prowadzenia kampanii reklamowych z udziałem użytkownika

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na udział w naszych kampaniach reklamowych, użyjemy jego numeru telefonu w celu skontaktowania się z nim z propozycją udziału w naszej kampanii reklamowej oraz udzielenia dalszych szczegółowych danych o projekcie. 

Gdy użytkownik zawrze umowę z Vinted w związku z kampanią reklamową, będziemy gromadzić i wykorzystywać następujące dane w celu realizacji umowy pomiędzy użytkownikiem a Vinted:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Data urodzenia;
 3. Obywatelstwo;
 4. Informacje o rejestracji firmy lub działalności gospodarczej użytkownika.

Jeżeli użytkownik poda adres i zdjęcia pokoju, skorzystamy z nich, aby przybyć do miejsca zamieszkania użytkownika i sfilmować reklamę. Za zgodą użytkownika możemy również wykorzystać jego imię, wiek, miejscowość lub historię, w celu uwzględnienia ich w kampaniach reklamowych.

Podstawą zaproszenia do udziału w naszych kampaniach promocyjnych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). Podstawą udziału w naszych kampaniach promocyjnych jest umowa pomiędzy użytkownikiem i Vinted (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane te mogą zostać przekazane naszym partnerom (agencjom reklamowym, dyrektorom) odpowiedzialnym za realizację kampanii reklamowych. 

Dane osobowe związane z udziałem w naszych kampaniach reklamowych są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe. 

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.7.5. W celu umożliwienia nam udostępniania treści użytkownika na naszych kontach mediów społecznościowych

Jeżeli użytkownik udzieli na to zgody, Vinted będzie udostępniać treści użytkownika na naszych kontach mediów społecznościowych w celach marketingowych i PR. 

Podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Użytkownik może w dowolnej chwili udzielić zgody lub ją wycofać przez zalogowanie się na Platformie, otwarcie Ustawień prywatności i zmianę odpowiednich ustawień.

W celu publikowania treści użytkownika na naszych kontach w mediach społecznościowych Vinted dostarcza dane następującym operatorom mediów społecznościowych:

 1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia);
 2. LinkedIn Corporation (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską);
 3. Google Ireland Ltd. (Irlandia);
 4. Google LLC (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską);
 5. Facebook Ireland Ltd. (Irlandia);
 6. Facebook, Inc. (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta, lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

 

2.7.6. W celu umożliwienia prezentacji użytkownikowi reklam dostosowanych do jego zainteresowań

Vinted wykorzysta dane gromadzone przez pliki cookie (patrz 4 poniżej), aby spersonalizować reklamy przedstawiane użytkownikom. Oznacza to, że za własną zgodą, użytkownik będzie otrzymywać reklamy oparte na swoich zainteresowaniach i aktywności na Platformie. W tym celu Vinted będzie gromadzić i wykorzystywać następujące dane:

 1. Identyfikator reklamowy;
 2. Informacje ze stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika – listę wyświetlanych stron i produktów, kliknięcia, produkty wkładane do koszyka lub kupione na Platformie;
 3. URL stron wyświetlanych przez osobę odwiedzającą („link referencyjny”), URL poprzedniej strony wyświetlanej przez osobę odwiedzającą;
 4. Techniczne informacje dotyczące przeglądarki, typ urządzenia i wersja systemu operacyjnego osoby odwiedzającej („klient użytkownika”);
 5. Znacznik czasowy (data, godzina);
 6. Skrócony adres IP połączenia;
 7. Inne informacje zebrane przez konkretnego dostawcę usług reklamowych.

Podstawą prawną tych działań jest art. 61 ust. 4 Litewskiej Ustawy o łączności elektronicznej. W odniesieniu do danych osobowych, podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych wiadomości marketingowych i reklam, zmieniając odpowiednie ustawienia na Platformie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem gromadzenia i korzystania z danych przed wycofaniem zgody.

W celu umożliwienia naszym usługodawcom wyświetlania spersonalizowanych reklam dostarczamy dane użytkowników partnerom świadczącym usługi spersonalizowanych reklam.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta, lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

 

2.7.7. W celu oceny skuteczności kampanii promocyjnych

Przy korzystaniu z Platformy, Vinted analizuje swoje działania marketingowe oraz sposób korzystania z Platformy (przy rejestracji, logowaniu, tworzeniu ogłoszeń, sprzedaży, wymianie lub kupnie, wysyłaniu zdjęcia przedmiotu, otwieraniu aplikacji, rejestracji lub instalacji aplikacji itd.) w celu oceny skuteczności kampanii promocyjnych oraz lepszego zrozumienia zachowania osób odwiedzających po obejrzeniu reklamy, odwiedzeniu naszej platformy lub pobraniu aplikacji.

Podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z oceną skuteczności kampanii reklamowych w celu ich doskonalenia (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

W celu realizacji wyżej wymienionych ocen korzystamy z usług świadczonych przez następujących dostawców usług i w tym celu przekazujemy dane osobowe:

 1. Adjust GmbH (Niemcy).

W celu optymalizacji kampanii reklamowych przesyłamy określone informacje na temat aktywności użytkownika, np. otwarcie aplikacji, sesje, rejestracja, logowanie, informacje o ogłoszeniu sprzedażowym, wysłanie zdjęcia przedmiotu lub zakupienie przedmiotu itp. do platform reklamowych Google i Facebook. W związku z powyższym przekazujemy dane o aktywności użytkownika następującym odbiorcom:

 1. Facebook (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską);
 2. Google (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską).

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.7.8. W celu zarządzania naszymi profilami w mediach społecznościowych

Gdy użytkownicy są zainteresowani naszą aktywnością i obserwują nasze profile w mediach społecznościowych, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane na jego temat, w celu zarządzania naszymi mediami społecznościowymi:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres E-mail;
 3. Płeć;
 4. Państwo;
 5. Zdjęcie;
 6. Wiadomość;
 7. Godzina i data odebrania wiadomości;
 8. Treść wiadomości;
 9. Załączniki do wiadomości;
 10. Odpowiedź na wiadomość;
 11. Godzina odpowiedzi na wiadomość;
 12. Informacje o naszej ocenie;
 13. Komentarze do wpisu;
 14. Udostępnianie wpisu;
 15. Informacje o reakcji na wpis;

Podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy Vinted związane z zarządzaniem naszymi profilami w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

W celu zarządzania naszymi kontami w mediach społecznościowych Vinted otrzymuje i dostarcza dane następującym operatorom mediów społecznościowych:

 1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia);
 2. LinkedIn Corporation (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską);
 3. Google Ireland Ltd. (Irlandia);
 4. Google LLC (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską);
 5. Facebook Ireland Ltd. (Irlandia);
 6. Facebook, Inc. (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską).

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane tak długo, jak użytkownik jest zarejestrowany w konkretnej sieci społecznościowej.

Wspólne administrowanie danymi z serwisem Facebook („statystyki strony”)

Vinted prowadzi stronę dla fanów (tzw. fan page) w serwisie społecznościowym Facebook. Facebook i Vinted są wspólnie odpowiedzialne wyłącznie za przetwarzanie tzw. „danych na potrzeby statystyk” (Art. 26 ust. 1 zdanie 1 RODO) w zakresie, w jakim dane te wykorzystywane są w celu stworzenia tzw. „statystyk strony” i wyłącznie w fazach gromadzenia danych ze strony dla fanów Vinted do momentu przekazania ich do serwisu Facebook. Za przetwarzanie innych danych Vinted i Facebook są odpowiedzialne osobno.

W zakresie wspólnego administrowania danymi Vinted i Facebook zawarły umowę (pod nazwą „Administrator statystyk strony – załącznik”). Umowa obejmuje przetwarzanie danych gromadzonych w związku z wizytą na naszej stronie dla fanów lub interakcją z nią, ale wyłącznie w zakresie, w jakim dane te są również (na dalszym etapie) przetwarzane dla celów „statystyk strony”. „Statystyki strony” obejmują usługi analityczne, ułatwiające zrozumienie interakcji na naszej stronie. W tym kontekście nie otrzymujemy żadnych danych osobowych od serwisu Facebook, a jedynie anonimową ewaluację i ilustrację. Serwis Facebook udostępnia więcej informacji na ten temat na stronie pomocy dotyczącej „statystyk strony”. Informacje o danych na potrzeby „statystyk strony” wyjaśniają sposób gromadzenia i wykorzystania „danych na potrzeby statystyk” w celu tworzenia „statystyk strony”. Obejmuje to następujące działania:

 1. Wyświetlenia i interakcje ze stronami, postami, filmami, relacjami czy innymi treściami powiązanymi ze stroną;
 2. Subskrypcja lub rezygnacja z subskrypcji strony;
 3. Reakcje na stronę lub wpis (np. „lajki”, rekomendacje, udostępnienie, komentarz, subskrypcja itp.);
 4. Ukrycie wpisu strony lub zgłoszenie go jako spamu;
 5. Przesunięcie kursora nad łączem do strony, jej nazwą lub zdjęciem profilowym w celu wyświetlenia podglądu zawartości strony;
 6. Kliknięcia przycisku przekierowującego do witryny internetowej, numeru telefonu, przycisku wskazówek dojazdu lub innego przycisku na stronie;
 7. Wyświetlenia wydarzenia organizowanego przez stronę, reakcje na wydarzenie (wraz z określeniem typu reakcji), kliknięcie łącza przekierowującego do zakupu biletów na wydarzenie;
 8. Rozpoczęcie rozmowy ze stroną za pośrednictwem Messengera;
 9. Wyświetlenia lub kliknięcia artykułów w sklepie witryny;
 10. Adres IP oraz inne informacje dostępne na urządzeniu użytkownika w postaci plików cookie.

Przetwarzanie danych osób odwiedzających naszą stronę dla fanów ma na celu dostarczenie strony oraz statystyczną ewaluację korzystania z naszej strony. Ewaluacja ta dokonywana jest anonimowo na rzecz Vinted. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1. pkt f. RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz tworzenia „statystyk witryny” są nasze prawnie uzasadnione interesy związane z prezentowaniem firmy i serwisu oraz, na przykład, kontaktowanie się z członkami i zainteresowanymi podmiotami oraz udzielanie informacji o produktach i promocjach, a także gromadzeniem danych w celu dokonania anonimowych ewaluacji i ilustracji dotyczących korzystania z naszej strony dla fanów.

W celu skorzystania ze swoich praw związanych z danymi (patrz punkt 6 poniżej) najskuteczniejsze będzie z pewnością skontaktowanie się bezpośrednio z serwisem Facebook. Jeżeli konieczne będzie uzyskanie dalszej pomocy w celu skorzystania ze swoich praw, można się skontaktować z Vinted. Zgodnie z umową, serwis Facebook przyjmuje główną odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań za wspólne przetwarzanie „danych na potrzeby statystyk”. Obejmuje to realizację następujących praw:

- Prawo do dostępu (Art. 15 RODO);

- Prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO);

- Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO);

- Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO); oraz

- Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO).

Serwis Facebook udziela dalszych informacji na temat korzystania przez użytkowników z tych praw na stronie „Informacje o danych na potrzeby statystyk strony”.

 

2.7.9. W celu umożliwienia użytkownikowi uczestniczenia w programie poleceń Vinted

Jeżeli użytkownik poleci Platformę Vinted jednej znajomej osobie lub większej liczbie znajomych może uzyskać bony zakupowe Vinted. W celu umożliwienia użytkownikowi udziału w programach poleceń Vinted oraz otrzymanie bonu zakupowego, Vinted gromadzi i wykorzystuje następujące dane:

 1. Imię członka;
 2. Link polecający;
 3. Dane profilowe zaproszonego członka;
 4. Data i godzina rejestracji zaproszonego członka;
 5. Liczba przedmiotów wystawionych przez zaproszonego członka;
 6. Data i godzina wystawienia przedmiotów;
 7. Informacja o udanej sprzedaży przedmiotów wystawionych przez zaproszonego członka;
 8. Bon zakupowy;
 9. Kwota bonu zakupowego;
 10. Data ważności bonu zakupowego.

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich jest wykonanie umowy (OW), której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Dane osobowe są konieczne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (OW). Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy (OW) nie będą możliwe. 

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.8. W celach prawnych

 

2.8.1. W celu rozpatrywania wniosków użytkownika dotyczących danych osobowych 

Jeżeli użytkownik skorzysta ze swoich ustawowych praw dotyczących danych (patrz 6 poniżej), Vinted będzie gromadzić i wykorzystywać dane zawarte we wniosku dodatkowo do innych danych osobowych przechowywanych przez Vinted w celu rozpatrzenia wniosku, odpowiedzi oraz, w razie potrzeby, do podjęcia odpowiednich działań.

W celu reakcji na wniosek, Vinted przekazuje dane użytkownika partnerom zapewniającym obsługę inspektora ochrony danych.

Podstawą gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy naszych członków związane z korzystaniem z ich praw (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane przez dwa lata od dnia reakcji na wniosek użytkownika.

 

2.8.2. W celu dostarczenia informacji do organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa i innych instytucji państwowych

Jeżeli będą uzasadnione podstawy do podejrzeń, że użytkownik podejmuje działania nielegalne, Vinted będzie gromadzić i wykorzystywać konieczne dane z jego profilu (patrz 2.1), dane dotyczące aktywności użytkownika na Platformie (patrz 2.2) oraz dane gromadzone i wykorzystywane w celach bezpieczeństwa (patrz 2.3 oraz 2.4) w celu powiadomienia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa i innych instytucji państwowych.

Vinted dostarcza również powyższe dane organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa i innym instytucjom państwowym po otrzymaniu prośby o informację w odniesieniu do dochodzeń prowadzonych przez te instytucje.

Jest to konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Vinted (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Dane osobowe konieczne są do spełnienia prawnych wymogów Vinted w odniesieniu do członków Platformy. Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, spełnienie wymogów prawnych nie będzie możliwe.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.8.3. W celu zapewnienia zgodności ze specjalnymi wymogami dotyczącymi zachowania danych określonymi w Dekrecie władz francuskich nr 2011-219 (dla użytkowników Platformy .fr)

W odniesieniu do użytkowników zarejestrowanych jako członkowie zamieszkali we Francji, Vinted ma prawny obowiązek przechowywania danych osobowych przez czas określony w Dekrecie władz francuskich nr 2011-219 z 25 lutego 2011 r. dotyczącym przechowywania i przekazywania danych osób, zajmujących się tworzeniem treści internetowych w odniesieniu do dostawców usług hostingu. Vinted jest zobowiązany do przestrzegania wymogów prawnych i udzielenia władzom danych wymienionych poniżej na wniosek administracyjny.

Za każdym razem, gdy treści są tworzone, modyfikowane lub usuwane, Vinted ma obowiązek przechowywania następujących danych przez 1 rok od momentu stworzenia, modyfikacji lub usunięcia treści:

 1. Nazwa użytkownika;
 2. Adres IP;
 3. Identyfikator przypisany przez system informacyjny do treści stanowiącej przedmiot operacji: jest to unikalny identyfikator przypisany przez dostawcę usług hostingu do konkretnych treści w swojej bazie danych (np. odniesienie do ogłoszenia, adres URL, odniesienie do komentarza w forum Vinted itp.)
 4. Typy protokołów używanych do łączenia się z serwisem i przesyłania treści (np. przesyłanie przez FTP, dostęp przez interfejs internetowy itp.);
 5. Charakter operacji (tworzenie, modyfikacja lub usunięcie treści);
 6. Data i godzina tworzenia, modyfikacji lub usunięcia treści na Platformie.

Dane dotyczące otwarcia konta (dane tego typu muszą być przechowywane przez okres jednego roku po usunięciu konta):

 1. Adres IP użytkownika w momencie tworzenia konta;
 2. Imię i nazwisko osoby tworzącej konto (lub nazwa firmy, ale obecnie nie ma to zastosowania w Vinted);
 3. Adres pocztowy powiązany z kontem;
 4. Użyte pseudonimy;
 5. Adresy e-mail powiązane z kontem;
 6. Numery telefonów;
 7. Dane umożliwiające weryfikację lub modyfikację wybranych haseł, w ostatniej aktualizowanej wersji;.

Dane dotyczące transakcji finansowych, jeżeli dostawca usług hostingowych nalicza opłatę za usługi (co ma miejsce w przypadku korzystania przez nabywcę z ochrony Nabywcy Vinted); dane tego typu muszą być przechowywane przez okres jednego roku od operacji płatności:

 1. Typ płatności;
 2. Oznaczenie płatności;
 3. Kwota;
 4. Data i godzina transakcji;

Jest to konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Vinted (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Dane osobowe konieczne są do spełnienia prawnych wymogów Vinted w odniesieniu do członków Platformy. Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, spełnienie wymogów prawnych nie będzie możliwe.

Vinted będzie przechowywać dane gromadzone i wykorzystane w tym celu przez okres jednego roku, jak podano powyżej.

 

2.8.4. W celu zapewnienia zgodności z prawem francuskim w odniesieniu do Republiki cyfrowej (dla użytkowników Platformy .fr)

W celu wyświetlania odpowiedniej wersji Platformy Vinted zaprojektowanej zgodnie z wymogami prawa francuskiego w odniesieniu do Republiki cyfrowej, Vinted gromadzi dane o lokalizacji użytkownika (państwo) na podstawie adresu IP w celu stwierdzenia, czy użytkownik znajduje się faktycznie we Francji.

Jest to konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Vinted (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Dane osobowe konieczne są do spełnienia prawnych wymogów Vinted w odniesieniu do członków Platformy. Jeżeli użytkownik nie udzieli Vinted swoich danych osobowych, spełnienie wymogów prawnych nie będzie możliwe.

Vinted gromadzi i wykorzystuje w tym celu dane osobowe użytkownika tak długo, jak utrzymujemy konto Vinted – przez 3 miesiące od daty usunięcia konta Vinted lub przez 5 lat i 3 miesiące w razie braku aktywności konta.

 

2.8.5. W celu ochrony praw i interesów Vinted

W razie powstania sporu pomiędzy użytkownikiem a Vinted lub w razie konieczności egzekwowania przez Vinted Ogólnych warunków (OW) umowy, bądź ochrony, egzekwowania, korzystania lub realizacji praw Vinted, będziemy gromadzić i wykorzystywać wszystkie dane osobowe użytkownika posiadane przez Vinted konieczne do rozwiązania konkretnego problemu. 

Podstawą prawną gromadzenia danych i korzystania z nich są prawnie uzasadnione interesy związane z ochroną praw i interesów Vinted (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane osobowe gromadzone i używane w tym celu są przechowywane przez 1 rok od momentu, w którym Vinted dowie się o powyższych okolicznościach lub przez okres trwania sporu, bądź postępowania prawnego, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

 

3. Odbiorcy danych osobowych

 

Vinted przekazuje lub udostępnia dane osobowe usługodawcom wyłącznie w zakresie koniecznym i dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem. Usługodawcy, którym dane osobowe użytkowników są przekazywane lub udostępniane w konkretnych celach zostali omówieni w punkcie 2 powyżej. Ponadto mianujemy następujących usługodawców, którzy, w wyniku tego, otrzymują dane osobowe jako odbiorcy danych.

Stale utrzymujemy i doskonalimy stan techniczny Platformy w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności danych osobowych przetwarzanych przez nas oraz w celu wykonywania określonych funkcji biznesowych ułatwiających dostęp i funkcjonalność naszych usług. W tym celu przekazujemy dane profilowe użytkowników do usługodawców świadczących usługi w chmurze obliczeniowej oraz hostingu, bezpieczeństwa informatycznego, usług utrzymania i obsługi technicznej oraz usług komunikacyjnych:

 1. Amazon Web Services, Inc. (USA)  (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierającychstandardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską);
 2. Google Ireland Ltd. (Irlandia), Google LLC (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierającychstandardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską);
 3. Apple Distribution International (Irlandia), Apple Inc. (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierającychstandardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską);
 4. UAB “Rakrėjus” (Litwa);
 5. Telia Lietuva AB (Litwa);
 6. Microsoft Ireland Operations Limited (Irlandia), Microsoft Corporation (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierającychstandardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską);
 7. Slack Technologies, Inc. (USA) (dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierającychstandardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską).

Przekazujemy dane osobowe do pełnomocników i asystentów pełnomocników, notariuszy, komorników, audytorów, konsultantów, dostawców usług informatycznych, firm ubezpieczeniowych oraz serwisów archiwizacyjnych świadczących usługi dla Vinted.

Ponadto, dane są przekazywane wewnątrz grupy Vinted. Dane przetwarzane wewnątrz grupy Vinted są przekazywane do Vinted, UAB (Litwa) w zakresie, w jakim jest to konieczne do zarządzania grupą Vinted. 

Vinted jest ustawowo zobowiązana do dostarczenia danych osobowych i/lub danych o korzystaniu władzom dochodzeniowym, nadzorczym lub w postępowaniu karnym, jeżeli jest to wymagane w celu uniknięcia ryzyka dla społeczeństwa oraz w celu ścigania czynów przestępczych i w zakresie, w jakim jest to wymagane.

Vinted może udostępniać dane użytkownika podmiotom zewnętrznym przy przekazywaniu tym podmiotom praw i obowiązków zawartych w umowie pomiędzy użytkownikiem a Vinted zgodnie z Warunkami ogólnymi (OW) (dostępnymi pod adresem www.vinted.fr/terms-and-conditions ), a szczególnie przy przeniesieniu sektora działalności, fuzji przez utworzenie nowej spółki, fuzji przez połączenie, podział lub inne formy zmiany kontroli mające wpływ na Vinted. Przed tymi zdarzeniami Vinted poinformuje użytkownika osobno o szczegółach udostępnienia jego danych oraz uzyska jego zgodę, jeżeli będzie to wymagane zgodnie z prawem.

 

4. Wykorzystanie plików cookies

 

Vinted stosuje na Platformie pliki cookies. Dalsze informacje można uzyskać w naszej Polityce plików cookie.

 

5. Prawo do zmiany

 

Vinted stale rozwija swoje usługi i dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnej chwili zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą bezzwłocznie publikowane na tej stronie. Niezależnie od powyższego stwierdzenia, użytkownicy powinni regularnie sprawdzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualizacjami.

 

6. Ustawowe prawa użytkowników w odniesieniu do danych

 

6.1. Jakie prawa mają użytkownicy

 

Z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyjątków ustanowionych przez ustawowe przepisy o ochronie danych, użytkownik ma w każdej chwili następujące prawa:

 • prawo do otrzymania informacji o danych, które Vinted gromadzi i wykorzystuje, oraz do żądania dostępu lub kopii odpowiednich danych (prawo dostępu). W swoim koncie Vinted użytkownik ma również w każdej chwili dostęp do wszystkich danych udzielonych aktywnie na Platformie (2.1, 2.5 oraz 2.6);
 • prawo do żądania sprostowania nieścisłych danych oraz, zależnie od charakteru gromadzenia i wykorzystania danych, do uzupełnienia niekompletnych danych (prawo do sprostowania danych). W swoim koncie Vinted użytkownik może w każdej chwili osobiście dokonać również zmiany wszystkich danych udzielonych aktywnie na Platformie (2.1, 2.5 oraz 2.6) (z wyjątkiem wysłanych wiadomości, wpisów na forum i recenzji); 
 • jeżeli istnieje uzasadniony powód, użytkownik może żądać usunięcia swoich danych (prawo do usunięcia);
 • prawo do żądania ograniczenia gromadzenia danych i korzystania z nich, pod warunkiem spełnienia kryteriów ustawowych (prawo do ograniczenia przetwarzania);
 • pod warunkiem spełnienia kryteriów ustawowych, użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe oraz ma prawo przesłać je innemu administratorowi, lub jeżeli jest to technicznie możliwe, ma prawo żądania, aby dane zostały przesłane bezpośrednio przez Vinted (prawo do przenoszenia danych);
 • prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, z wyjątkiem sytuacji, gdy spełnione zostaną ustawowe warunki zautomatyzowanych decyzji tego typu;
 • prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych i korzystania z nich – jedynie gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e. RODO) lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w tym profilowania, na podstawie tych samych powodów gromadzenia danych i korzystania z nich, jak wyjaśniono w innych częściach niniejszego oświadczenia (prawo do sprzeciwu). Użytkownik ma również prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wycofania w każdej chwili każdej zgody udzielonej Vinted. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem gromadzenia i korzystania z danych na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. W koncie Vinted użytkownik może dostosować swoje ustawienia w celu wycofania zgody na wysyłanie newslettera lub zablokować wysyłanie wszystkich przyszłych e-maili marketingowych. Można również kliknąć „Rezygnacja z subskrypcji” na końcu e-maila marketingowego;
 • prawo do ochrony przed dyskryminacją w korzystaniu ze swoich praw.

W celu skorzystania ze swoich praw wymienionych w niniejszej części użytkownik może się skontaktować z Vinted i zgłosić swoją prośbę przy użyciu danych kontaktowych (7 poniżej). Niezależnie od jakiegokolwiek innego środka ochrony prawnej, użytkownik ma również w każdej chwili prawo do wniesienia skargi do władz nadzorujących.

 

6.2. Jakie są prawa użytkownika do wiedzy o gromadzeniu, ujawnianiu lub przesyłaniu danych osobowych

 

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ujawnienia określonych informacji na temat gromadzenia jego danych osobowych i korzystania z nich. Po odebraniu i weryfikacji żądania, ujawnimy użytkownikowi, zależnie od charakteru żądania, dane osobowe gromadzone na jego temat, kategorie źródeł gromadzonych danych, nasze cele biznesowe lub handlowe stanowiące podstawę gromadzenia lub udostępniania informacji, kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe oraz konkretne informacje, które zgromadziliśmy na jego temat. Jak wspomniano powyżej, możemy ujawniać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym w celach biznesowych lub handlowych. W związku z powyższym użytkownik ma prawo do wiedzy, jakie dane osobowe na jego temat są ujawniane i znać kategorie podmiotów zewnętrznych, którym dane zostały ujawnione.

 

6.3. Jakie są prawa użytkownika do żądania usunięcia jego danych osobowych

 

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych gromadzonych i utrzymywanych przez Vinted, jeżeli informacje te nie są używane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Po odebraniu i weryfikacji żądania użytkownika, Vinted usunie (oraz nakaże swoim usługodawcom usunięcie) danych osobowych użytkownika z naszych rejestrów, z wyjątkiem konkretnych przypadków, gdy obowiązujące prawo nie pozwala na usunięcie danych (na przykład, zachowanie danych jest konieczne w celu dokonania transakcji przez Vinted lub naszych usługodawców, w związku z którą dane osobowe zostały zgromadzone, dostarczenia towarów lub usług zamówionych przez użytkownika, podjęcia działań, których można w uzasadniony sposób oczekiwać w kontekście dalszych relacji biznesowych z użytkownikiem lub realizacji umowy z użytkownikiem w inny sposób, wykrycia zagrożeń dla bezpieczeństwa, ochrony przed działaniami nielegalnymi, szkodliwymi i oszustwami, bądź w celu ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania, w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych oraz innych wewnętrznych i zgodnych z prawem sposobów korzystania z danych w sposób zgodny z kontekstem, w którym dane zostały udzielone przez użytkownika.

 

6.4. Jakie jest prawo użytkownika do rezygnacji z udostępniania jego danych osobowych partnerom reklamowym

 

Vinted dostarcza dane dotyczące użytkowania partnerom reklamowym, co umożliwia nam zapewnienie użytkownikowi reklam związanych z jego zainteresowaniami. Dalsze informacje na temat reklam związanych z zainteresowaniami użytkownika podano w Polityce plików cookie. Użytkownik ma prawo zlecić nam zaprzestanie udostępniania jego danych osobowych partnerom reklamowym oraz do powstrzymania się przed tym w przyszłości. Jeżeli użytkownik sobie tego życzy, prosimy o dostosowanie ustawień zgodnie z treścią naszej Polityki plików cookie.

 

6.5. W jaki sposób zostanie zweryfikowana prośba użytkownika

 

W żądaniu należy podać wystarczające informacje umożliwiające właściwe zweryfikowanie tożsamości użytkownika, którego dane gromadzimy, lub jego upoważnionego przedstawiciela (imię i nazwisko, adres URL publicznego profilu, adres e-mail, inne informacje, które mogą być wymagane w celu weryfikacji), opisać prośbę w sposób wystarczająco dokładny, aby możliwe było właściwe jej zrozumienie, ocena i reakcja, udzielić potwierdzenia pod groźbą kary, że użytkownik jest osobą, której dane osobowe są przedmiotem prośby. Jeżeli prośbę zgłasza upoważniony przedstawiciel, do prośby należy dołączyć pisemne zezwolenie oraz informacje potwierdzające tożsamość przedstawiciela. Jeżeli nie będzie możliwe potwierdzenie tożsamości użytkownika lub jego uprawnień do wniesienia prośby oraz potwierdzenie dotyczących go informacji, Vinted nie będzie w stanie udzielić użytkownikowi informacji i zapewnić mu korzystania z innych przysługujących mu praw. W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika konieczne może być dostarczenie przez niego dodatkowych informacji na jego temat. Informacje te oraz informacje podane w prośbie zostaną wykorzystane jedynie w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i uprawnień do wniesienia prośby.

 

6.6. Czy mogę skorzystać z usług upoważnionego przedstawiciela

 

Tak. Możliwe jest korzystanie z usług upoważnionego przedstawiciela w celu wniesienia prośby o rezygnację w imieniu użytkownika pod warunkiem dostarczenia pisemnego zezwolenia dla upoważnionego przedstawiciela na podjęcie tych działań. W takim przypadku prosimy o dostarczenie nam kopii odpowiedniego zezwolenia w sposób zgodny z instrukcją w części „Jak zgłosić prośbę” powyżej. Możemy odmówić wykonania prośby upoważnionego przedstawiciela, jeżeli nie przedstawi on dowodu, że został upoważniony do występowania w imieniu użytkownika. 

 

7. Nasze dane kontaktowe

 

W razie wszelkich pytań dotyczących gromadzenia danych i korzystania z nich w ramach korzystania z Platformy Vinted lub dotyczących uprawnień użytkowników, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

Użytkownicy Platformy .fr, .be lub .lu: dpo@vinted.fr

Użytkownicy Platformy .it: dpo@vinted.it

Użytkownicy Platformy .es: dpo@vinted.es

Użytkownicy Platformy .pt: dpo@vinted.pt

Użytkownicy Platformy .nl: dpo@vinted.nl  

Użytkownicy Platformy .lt: dpo@vinted.lt

Użytkownicy Platformy .de lub .at: dpo@vinted.de, dpo@kleiderkreisel.de lub dpo@mamikreisel.de 

Użytkownicy Platformy .pl: dpo@vinted.pl

Użytkownicy Platformy .cz: dpo@vinted.cz

Użytkownicy Platformy .uk: dpo@vinted.co.uk  

Użytkownicy Platformy .com: dpo@vinted.com  

 

Inspektor ochrony danych Vinted: 

Vinted, UAB

Svitrigailos st. 13

LT-03228 Wilno

Republika Litewska 

.