Kontynuując, akceptujesz naszą politykę cookie, która zwiększy Twój komfort korzystania z Vinted.
Vinted Sp.z.o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

1. Strona – dla celów niniejszej Polityki Prywatności jest to strona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.vinted.pl, jak również dostępna do pobrania aplikacja mobilna;

2. Administrator Danych osobowych lub Vinted Sp.z.o.o. –Vinted Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 2 lok. 29 00-131 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448543, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 (pięć tysięcy) złotych, NIP 1070025075, REGON 146515662;

3. Konsument – każda osoba fizyczna, która po zarejestrowaniu na Stronie jest upoważniona do korzystania ze wszystkich usług dostępnych na Stronie w celu zaspokojenia własnych potrzeb, nie związanych z jej działalności gospodarczą;

4. Konto – powstałe w wyniku rejestracji Konsumenta na Stronie konto, w którym gromadzone są dane osobowe Konsumenta oraz informacje o korzystaniu z Usług dostępnych na Stronie;

5. Odwiedzający – każda osoba fizyczna niezarejestrowana na Stronie, która może korzystać z Usług dostępnych na Stronie w zakresie, w jakim do takiego korzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem nie jest konieczna rejestracja;

6. Przedmioty – dobra/przedmioty, którymi obrót nie jest zabroniony na podstawie polskiego prawa i które są zamieszczone przez Konsumenta w odpowiadających im Katalogach Strony, w celu ich sprzedaży, wymiany lub innej Transakcji lub w celu informacyjnym;

7. Usługa - usługa świadczona przez Vinted Sp.z.o.o. jako właściciela Strony polegająca w szczególności na umożliwieniu Konsumentom lub Odwiedzającym, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne na podstawie niniejszego Regulaminu, zamieszczania Przedmiotów w odpowiadających im Katalogach Strony, przeglądania Przedmiotów, udziału w bezpośredniej wymianie lub kupnie-sprzedaży Przedmiotów lub innej Transakcji, komunikowania się prywatnie lub publicznie, w tym przy użyciu Forum;

8. Konta społecznościowe Strony – konta Strony dostępne na Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube i innych serwisach społecznościowych, na których zamieszczane są informacje o Stronie i Usługach na niej świadczonych

9. Ciasteczka - małe pliki, wysyłane na jakiekolwiek urządzenie osoby odwiedzającej Stronę;

10. Przeglądarka – program służący wyświetlaniu stron internetowych;

11. Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość jest znana lub może być bezpośrednio lub pośrednio ustalona w oparciu o takie dane jak numer identyfikacyjny, dane szczególne na temat cech fizycznych, psychologicznych, społecznych, lub ekonomicznych danej osoby;

12. Odbiorca Danych osobowych – osoba prawna lub fizyczna która otrzymuje Dane osobowe, w tym spółki powiązane z Vinted Sp.z.o.o. (spółka matka, spółki córki, spółki zależne), partnerzy współpracujący z Vinted Sp.z.o.o. w celu świadczenia Usług na Stronie.

13. Polityka Prywatności – dokument określający zasady odnoszące się do przetwarzania Danych osobowych;

14. Administrator Strony – osoba, która jest odpowiedzialna za administrowanie Stroną tj. Vinted Sp.z.o.o.

15. Adres IP – unikalny numer przyporządkowany każdemu komputerowi, który jest podłączony do Internetu, numer ten znany jest jako Internet Protocol (IP). Zważywszy, że te numery są przyporządkowywane w oparciu o kraj, adres IP może służyć do zlokalizowania komputera, który jest podłączony do Intenetu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

16. Polityka Prywatności określa podstawowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzania Danych osobowych Konsumentów podczas korzystania przez nich z Usług dostępnych na Stronie.

17. Polityka Prywatności jest stworzona w celu ochrony Danych osobowych Konsumentów przed ich nieuprawnionym użyciem.

18. Konsumenci zapoznają się z Polityka Prywatności z chwilą rejestracji do Strony, kiedy Polityka Prywatności wysyłana jest na ich adres email lub z chwilą zamawiania określonych Usług dostępnych na Stronie. Polityka Prywatności jest dostępna przez cały czas na Stronie, może zostać pobrana i wydrukowana. Konsumenci będą zawsze informowani o wszelkich przyszłych zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności, poprzez email wysyłany do Konsumentów i w drodze publikacji stosowanych informacji na Stronie w czasie gdy Konsument będzie zamawiał Usługi lub logował się pierwszy raz do Strony po zmianie Polityki Prywatności. Polityka Prywatności stosuje się automatycznie do Odwiedzjących, którzy korzystają ze Strony bez zgłoszenia/rejestracji, w zakresie dozwolonym Regulaminem.

19. Konsumenci i Odwiedzający są poinformowani, że na Stronie dostępne sa również linki do innych stron internetowych osób fizycznych, spółek, organizacji a Vinted Sp.z.o.o. nie ponosi odpowiedzialność za zawartość zamieszczoną na tych stronach i/lub ich polityki prywatności, dlatego też Konsumenci zanim zamieszczą na tych stronach jakiekolwiek informacje ich dotyczące powinni zapoznać się z regulacjami i politykami prywatności tych stron.

20. Osoba fizyczna chcąca się zarejestrować musi podać swój email, imię i hasło. Podczas rejestracji tworzone jest Konto Konsumenta. Konsument może edytować, uzupełniać lub usunąć swoje Konto. Konto Konsumenta powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, płeć, miejsce zamieszkania (miasto), datę urodzenia, i email.

21. Odwiedzający, który chcę się skontaktować z Konsumentem w sprawie Przedmiotu powinien wprowadzić imię i adres w polu wysyłania wiadomości.

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

23. Vinted Sp.z.o.o. zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, pleć, miejsce zamieszkania (miasto), datę urodzenia, email, adres IP.

24. Strona korzysta z dwóch typów Ciasteczek, do których można mieć dostęp klikając na link http://www.vinted.pl/cookies

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

25. Vinted Sp.z.o.o. przetwarza Dane osobowe w następujących celach:

25.1. Dla celów prawidłowego świadczenia dostępnych na Stronie Usług dla Konsumentów i/lub Odwiedzających, Konsument i Odwiedzający powinni przekazać Dane osobowe w zakresie, w jakim jest to konieczne dla korzystania z poszczególnych Usług.
25.2. W celu skutecznego świadczenia Usług. Vinted Sp.z.o.o. dba, aby korzystanie ze Strony lub z Usług było możliwie skuteczne, i również dla celów ochrony przed złodziejami tożsamości.
25.3. W celu zapewnienia kontynuacji świadczenia i rozwoju Usług oraz oferowaniu najlepszych Usług dla Konsumentów i/lub Odwiedzających.
25.4. w celach marketingowych swoich partnerów, przez których rozumieć należy spółki powiązane kapitałowo z Vinted Sp.z.o.o.

26. Konsument lub Odwiedzający mogą w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości email do Administratora Strony.

27. W czasie administrowania Stroną i diagnozowania możliwych problemów, Administrator Strony może korzystać z Adresów IP Konsumentów lub Odwiedzających.

V. KONTA SPOŁECZNOŚCIOWE

28. Vinted Sp.z.o.o. posiada konta społecznościowe na kilku serwisach internetowych, na których zamieszczane są te same informacje które zamieszczane są na Stronie, ponieważ zarówno Stroną jak i kontami społecznościowymi zarządza Vinted Sp.z.o.o. Regulamin, Polityka Prywatności oraz inne właściwe regulacje publikowane na Stronie stosuje się również do Konsumentów serwisów spolecznościowych na których są konta społecznościowe Vinted Sp.z.o.o.

29. Vinted Sp.z.o.o. posiada konta społecznościowe na następujących stronach: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, i innych serwisach społecznościowych.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

30. Z zastrzeżeniem wyjątków poniżej wskazanych Vinted Sp.z.o.o. informuje, że nie przekaże lub udostępni Danych osobowych osobom trzecim, chyba że Konsument wyrazi na to zgodę.

31. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie będzie mogło być realizowane wyłącznie dla celów i w zakresie określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

VII. DOSTĘP, MODYFIKACJA I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

32. Vinted Sp.z.o.o. zapewnia Konsumentom możliwość dostępu, przeglądania i modyfikacji treści Danych osobowych oraz możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
33. W celu wykonania powyższych działań Konsumenci i Odwiedzający mogą kontaktować się z Vinted Sp.z.o.o. przez zakładkę Kontakt .
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
34. Vinted Sp.z.o.o. zapewnia że Dane osobowe przekazane przez Konsumenta będą chronione przed wszelkimi nielegalnymi działaniami, nadużyciem Danych osobowych, zmiany, lub zniszczenia lub udostępnienia, kradzieży tożsamości, oszustwa, a poziom ochrony danych osobowych będzie zgodny z wymogami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku.
35. Dane osobowe są zabezpieczone przed utratą, nieautoryzowanym dostępem i zmianą. Wszystkie hasła Konsumentów są szyfrowane, tylko osoby które są upoważnione przez Administrator Danych mają dostęp do serwerów na których gromadzone są Dane osobowe i tylko poprzez okazanie certyfikatu bezpieczeństwa, który jest dodatkowo zabezpieczony hasłem, wszystkie podstrony internetowe Strony które wymagają wprowadzenia Danych osobowych są utrzymywane na https://protocol.
36. Wszyscy Konsumenci zobowiązują się do utrzymywania w tajemnicy ich haseł jak również innych danych. Konsument zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim Danych osobowych na ich temat lub na temat osób trzecich, jeżeli takie Dane osobowe osób trzecich staną się dla nich dostępne. W sytuacji naruszenia Danych osobowych Konsument powinien niezwłocznie poinformować Vinted Sp.z.o.o.

IX. GEOLOKALIZACJA

37. Używając Serwisu, Użytkownik zgadza się na korzystanie z geolokalizacji, tj. informacji pozwalających określić przybliżoną pozycję geograficzną Produktu lub Użytkownika udostępnianą Vinted.

38. Geolokalizacja wykorzystywana będzie w celu przekazania Użytkownikom Usługi informacji na temat przybliżonej odległości dzielącej Użytkownika będącego potencjalnym nabywcą Produktu od Użytkownika, który Produkt chce sprzedać. Przy czym informacje te nie będą zawierały danych na temat dokładnego adresu lub miejsca zamieszkania Użytkowników.

39. Geolokalizacja udostępniona Vinted poprzez aplikację na urządzeniu mobilnym, dokonywana jest za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia Usługi.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

40. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 15.02.2013. Konsument będzie informowany o wszelkich zmianach w Polityce Prywatności za pośrednictwem Strony, dodatkowo Konsumenci wyrażają zgodę na otrzymywanie takich informacji za pomocą email.