Regulamin Przesyłki Poleconej Pocztą Polską

Zasady wykonywania i korzystania z usługi pocztowej niepowszechnej pod nazwą handlową „Przesyłka firmowa eCommerce” świadczonej na podstawie pisemnej umowy

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

 1. Zasady określają sposób korzystania z usługi pocztowej niepowszechnej „Przesyłka firmowa eCommerce”, świadczonej przez Pocztę w obrocie krajowym, na podstawie pisemnej umowy z Nadawcą. 
 2. Usługa polega na przyjęciu w placówkach Poczty na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za wyjątkiem Agencji pocztowych, Przesyłek firmowych eCommerce za pokwitowaniem przyjęcia i doręczeniu  za pokwitowaniem odbioru, zawierającą rzeczy.
 3. W ramach świadczenia usługi Poczta przyjmuje wyłącznie przesyłki z zadeklarowaną wartością 100,00 zł.
 4. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do kwoty 500,00 zł zgodnie z warunkami określonymi w OWU. Nadawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w OWU.

 

Rozdział 2: Zasady i warunki przyjmowania przesyłek

 1. Przewidywany czas realizacji usługi to cztery dni robocze licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki (z wyłączeniem sobót).
 2. W ramach usługi mogą być nadawane przesyłki: 
  1) o masie do 1 000 g,
  2) o wymiarach:

  a) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
  b) maksimum –  suma długości, szerokości i wysokości nie może przekroczyć 700 mm, przy czym najdłuższy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 500 mm, a najkrótszy wymiar nie może przekroczyć 60 mm.
   
 3. Wymiary, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), przyjmuje się z tolerancją do +/- 2 mm.
 4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
 5. Nadawca zobowiązany jest do:
  1) poinformowania Użytkownika o konieczności przytwierdzenia do przesyłki prawidłowo wypełnionego formularza potwierdzenia odbioru oraz nanoszenia na stronie adresowej przesyłki oznaczenia „potwierdzenie odbioru” - w przypadku nadania przesyłki z potwierdzeniem odbioru,
  2) przekazywania danych o nadawanych przesyłkach za pośrednictwem aplikacji Elektroniczny Nadawca dostępnej pod adresem e-nadawca.poczta-polska.pl (www.poczta-polska.pl), do której otrzyma login i hasło, gdzie będą generowane m.in. elektroniczna książka nadawcza i formularze niezbędne do realizacji usługi,
  3) nanoszenia na etykietach adresowych przesyłek numerów nadawczych wraz z kodem kreskowym niezbędnych do nadawania przesyłek z aplikacji Elektroniczny Nadawca, o której mowa w ppkt 2), 
  4) nanoszenia na przesyłkach / etykietach adresowych oznaczenia „F eCommerce” z aplikacji Elektroniczny Nadawca,
 6. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowane są przesyłki, na których:
  1) naniesiono w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące nadawcę i adresata,  
  2) naniesiono znak opłaty pocztowej w postaci napisu

  OPŁATA  POBRANA
  Umowa z Pocztą Polską S.A. ID nr 437317/W

 7. Informacje określające Użytkownika oraz adresata, powinny zawierać dane podane w następującej kolejności:
  1) imię i nazwisko lub pełna nazwa,
  2) ulica, numer domu i mieszkania lub lokalu – w przypadku miejscowości podzielonej na ulice albo nazwa miejscowości, w której znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania i numer porządkowy nieruchomości – w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice,
  3) właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości, do której kierowana jest przesyłka. (Nazwa miejscowości, podana w adresie Użytkownika lub adresata powinna być podana w brzmieniu zgodnym z oficjalną nazwą miejscowości). 
 8. Przesyłka może być adresowana na:
  1) skrytkę pocztową,
  2) poste restante,
  3) urządzenia oddawcze.
 9. W adresie oraz w oznaczeniu adresata przesyłki, w przypadku o którym mowa w pkt 8 ppkt 1), należy podać kolejno:
  1) 
  imię i nazwisko albo pełną nazwę adresata,
  2) odpowiedni napis: „skr. poczt. Nr ....”,
  3) właściwy kod pocztowy i nazwę placówki pocztowej, w której udostępniana jest skrytka.
 10. W adresie oraz w oznaczeniu adresata przesyłki, w przypadku o którym mowa w pkt 8 ppkt 2), należy podać kolejno:
  1) imię i nazwisko albo pełną nazwę adresata,
  2) napis: poste restante,
  3) właściwy kod pocztowy i nazwę placówki pocztowej, która ma wydać przesyłkę. 
 11. W adresie oraz w oznaczeniu adresata przesyłki, o której mowa w pkt 8 ppkt 3), należy podać kolejno:
  1) imię i nazwisko albo pełną nazwę adresata oraz numer telefonu komórkowego adresata w sieci operatora krajowego,
  2) napis: „Strefa 24h”,
  3) właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, w której funkcjonuje Strefa 24h. 
 12. Na przesyłce Nadawca może umieścić własne odciski pieczęci firmowych, nalepki a także napisy i rysunki o charakterze informacyjnym lub reklamowym pod warunkiem, że:
  1) 
  ich treść i wizerunek nie są zabronione prawem,
  2) nie utrudniają odczytania adresu,
  3) nie są podobne do znaczków pocztowych, odcisków maszyn do frankowania, odcisków pieczęci pocztowych lub znaków opłaty pocztowej innych niż znaczki pocztowe,
  4) nie są umieszczone w pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony adresowej przesyłki.
 13. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowane są przesyłki:
  1) 
  które zostały opakowane i zamknięte odpowiednio do zawartości, formy, masy i wielkości, w taki sposób, aby nie spowodowało jej uszkodzenia lub też innych przewożonych przesyłek,
  2) do opakowania, których użyto materiałów, dających możliwość wyraźnego i trwałego umieszczenia informacji identyfikującej Nadawcę, Użytkownika i adresata oraz innych wymaganych oznaczeń.
 14. Przedmiotami i substancjami, które nie mogą stanowić zawartości przesyłki są:
  1) rzeczy niebezpieczne, mogące wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub środowisku naturalnemu, a w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, broń lub amunicja, inne przedmioty o wyglądzie broni,
  2) rzeczy o krótkim okresie trwałości i szybko psujące się, 
  3) żywe rośliny, żywe zwierzęta, żywe ptaki, owady,
  4) płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczenia i doręczenia lub inne rzeczy, których specjalnego traktowania wymaga nadawca,
  5) narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe,
  6) zwłoki i szczątki ludzkie oraz zwierzęce, a także urny z prochami,
  7) przesyłki, na których umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały,
  8) rzeczy inne, nieokreślone w niniejszym paragrafie, a zakazane przepisami prawa.
 15. Poczta może odmówić przyjmowania przesyłek od Użytkownika, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Załączniku i Umowie 

Rozdział 3: Doręczanie przesyłek

 1. Przesyłkę doręcza się pod wskazany na przesyłce adres.
 2. Przesyłka może być wydana ze skutkiem doręczenia:
  1) adresatowi:

  a) w placówce pocztowej oddawczej, jeżeli podczas próby doręczenia stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki, 
  b) za pośrednictwem skrytki pocztowej,
  c) za pośrednictwem oddawczej skrzynki pocztowej, pod warunkiem złożenia we właściwej placówce pocztowej żądania w tej sprawie, 
  d) za pośrednictwem urządzenia oddawczego.

  2) pełnomocnikowi adresata lub przedstawicielowi ustawowemu adresata:

  a) pod adresem wskazanym przez nadawcę, 
  b) w placówce pocztowej oddawczej,

  3) osobie pełnoletniej, zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczania przesyłek:

  a) pod adresem wskazanym przez nadawcę,
  b) w placówce pocztowej, pod warunkiem złożenia na piśmie oświadczenia o zamieszkiwaniu razem z adresatem,

  4) osobie uprawnionej do odbioru w urzędzie organu władzy publicznej, jeżeli adresatem przesyłki jest dany organ władzy publicznej, 
  5) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest:

  1) dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
  2) niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna w niej przebywająca, 

  6) kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.
 3. Przesyłkę doręcza się za pokwitowaniem odbioru po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do jej odbioru i uzyskaniu czytelnego podpisu odbiorcy oraz daty odbioru na dokumencie oddawczym lub na urządzeniu elektronicznym, a w przypadku przesyłki z potwierdzeniem odbioru, również na formularzu potwierdzenia odbioru.
 4. Przesyłki przeznaczone do doręczenia za pośrednictwem urządzenia oddawczego są odbierane przez adresata po wprowadzeniu na ekranie monitora numeru telefonu oraz kodu dostępu otrzymanego SMS-em, wygenerowanego automatycznie przez system Poczty, umożliwiającego otwarcie odpowiedniej skrytki automatu pocztowego i odbiór przesyłki.
 5. Odmowa pokwitowania odbioru przesyłki jest równoznaczna z odmową przyjęcia przesyłki.
 6. Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli odmowy pokwitowania odbioru lub odmowy przyjęcia przesyłki dokonała osoba pełnoletnia zamieszkała wraz z adresatem, a niebędąca jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. W takim przypadku doręczający pozostawia adresatowi zawiadomienie o nadejściu przesyłki.
 7. W przypadku stwierdzenia nieobecności adresata lub innej osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, pracownik doręczający pozostawia w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie o próbie jej doręczenia oraz o możliwości odbioru w określonym terminie, we wskazanej placówce oddawczej.
 8. W przypadku niezgłoszenia się adresata lub innych uprawnionych osób po odbiór przesyłki, o której mowa w ust. 1, placówka w której jest ona przechowywana, przekazuje następnego dnia roboczego po upływie 7-dniowego terminu odbioru wskazanego w pierwszym zawiadomieniu, powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru.
 9. Ustala się 14-dniowy termin odbioru, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego zawiadomienia o nadejściu przesyłki.
 10. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie, o którym mowa w ust. 3, przesyłkę zwraca się do Użytkownika bez pobierania opłaty za zwrot przesyłki. 

Rozdział 4: Odpowiedzialność

 1. Poczta ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w zakresie ustalonym
  w niniejszych Zasadach oraz ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe z późn. zm.
 2. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki, nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki zgłosił roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez Pocztę w celu wykonania usługi, a jej doręczeniem adresatowi.
 3. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli nastąpił częściowy ubytek lub częściowe uszkodzenie przesyłki.
 4. Usługę uważa się za niewykonaną, jeżeli:
  1) nastąpiła utrata przesyłki, przy czym za utraconą uważa się przesyłkę niedoręczoną w terminie 30 dni, licząc od dnia nadania, 
  2) nastąpił całkowity ubytek lub całkowite uszkodzenie zawartości przesyłki.
 5. Z tytułu nienależytego wykonania usługi przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki.
 6. Z tytułu niewykonania usługi przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki.
 7. W przypadku niewykonania usługi, Poczta niezależnie od wypłaconego odszkodowania zwraca w całości opłatę pobraną za nadanie przesyłki.
 8. Poczta nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nastąpiło:
  1) wskutek siły wyższej,
  2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą Poczty,
  3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo niniejszych Zasad,
  4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.

 

Rozdział 5: Reklamacje

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego regulują przepisy ustawy i rozporządzenia.
 2. Prawo wniesienia reklamacji określa Umowa, z tym, iż adresatowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji tylko  w przypadku, gdy Nadawca i drugi Użytkownik (sprzedający) zrzekną się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi
 3. Reklamacje wnosi się w każdej placówce pocztowej Poczty.
 4. Zgłoszenie reklamacji następuje w formie:
  1) pisemnej lub elektronicznej,
  2) ustnej do protokołu.
 5. Zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej może być dokonane na formularzu Poczty dostępnym na stronie internetowej www.ereklamacje.poczta-polska.pl.
 6. Zgłoszenie reklamacji przesyłki w formie elektronicznej następuje poprzez stronę internetową Poczty - www.ereklamacje.poczta-polska.pl lub za pośrednictwem Elektronicznego Nadawcy – e-nadawca.poczta-polska.pl
 7. Wniesienie reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze wskazaniem przez wnoszącego reklamację jego adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na doręczanie wezwania do usunięcia braków, o których mowa w ust. 12, powiadomień oraz odpowiedzi na reklamację lub informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania na wskazany adres poczty elektronicznej.
 8. Reklamacja powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko nadawcy albo adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata, zwanego dalej „reklamującym”,
  2) przedmiot reklamacji,
  3) datę i miejsce nadania przesyłki,
  4) numer dokumentu potwierdzającego nadanie lub numer przesyłki,
  5) numer i datę wystawienia faktury,
  6) uzasadnienie reklamacji,
  7) kwotę odszkodowania – w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania, 
  8) podpis reklamującego (dotyczy reklamacji wnoszonej w formie pisemnej),
  9) datę reklamacji,
  10) wykaz załączonych dokumentów.
 9. Do reklamacji wnoszonej w postaci innej niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dołączyć:
  1) oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłki albo oryginał pokwitowania nadania przesyłki – do wglądu lub potwierdzony w Elektronicznym Nadawcy,
  2) oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń –w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na rzecz adresata prawa dochodzenia roszczeń,
  3) kopię protokołu sporządzonego przez Pocztę bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki lub stwierdzonych ubytkach jej zawartości – w przypadku przyjęcia takiej przesyłki przez adresata, albo
  4) oświadczenie o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki złożone przez przyjmującego przesyłkę bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki,
  5) opakowanie uszkodzonej przesyłki, jeżeli Poczta tego zażąda,
  6) oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki, nie później jednak niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki wraz ze wskazaniem okoliczności bądź dowodów potwierdzających powstanie ubytku lub uszkodzenia przesyłki w czasie między przyjęciem przesyłki przez Pocztę a jej doręczeniem adresatowi.
 10. Do reklamacji wniesionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa
  w pkt. 9. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Poczta może zażądać przekazania oryginałów tych dokumentów.
 11. Oryginały dokumentów są zwracane reklamującemu za pokwitowaniem, w każdej chwili na jego wniosek. W przypadku braku wniosku Poczta zwraca je najpóźniej po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
 12. Jeżeli reklamacja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, rozporządzeniu i Zasadach, Poczta w przypadku, gdy uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres uzupełnienia. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 13. Reklamację można zgłosić:
  1) z tytułu utraty przesyłki – po upływie 30 dni od dnia nadania,
  2) z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki:

  a) bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki uszkodzonej lub z ubytkiem zawartości,
  b) po przyjęciu przesyłki, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo został sporządzony protokół,
  c) w przypadku uszkodzeń i ubytków niedających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki oraz udowodnieniu, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez Pocztę Polską, a jej doręczeniem adresatowi -  nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.
 14. Reklamacja z tytułu, o którym mowa w pkt 13 ppkt 1) i 2) lit. a i b może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.
 15. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesioną, informując reklamującego o możliwości wniesienia reklamacji przez osobę uprawnioną.
 16. W przypadku wniesienia reklamacji za pomocą www.ereklamacje.poczta-polska.pl, Poczta niezwłocznie przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie jej przyjęcia, W przypadku rejestracji reklamacji za pomocą Elektroniczny Nadawca (EN), klienci mogą samodzielnie sprawdzać status sprawy po zalogowaniu się na: e-nadawca.poczta-polska.pl
 17. Poczta udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 18. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  1) nazwę jednostki właściwej do rozpatrywania reklamacji, imię i nazwisko i stanowisko służbowe pracownika Poczty, upoważnionego do udzielenia odpowiedzi na reklamację, 
  2) powołanie podstawy prawnej,
  3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji w całości lub w części, 
  4) w przypadku przyznania odszkodowania – kwotę odszkodowania oraz informację o sposobie i terminie jego wypłaty, nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania reklamacji,
  5) pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie adresu, na jaki należy złożyć odwołanie oraz możliwości dochodzenia roszczeń określonych w Zasadach w postępowaniu:

  a) sądowym, albo
  b) w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  6. w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, reklamujący może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.
 19. W przypadku złożenia odwołania od rozstrzygnięcia w sprawie reklamacji po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się je bez rozpoznania, o czym Poczta poinformuje reklamującego.
 20. Odwołanie, Poczta rozpatruje niezwłocznie i informuje reklamującego o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
 21. Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołania powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego
  i o prawie do dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w postępowaniu:
  1) sądowym, albo
  2) w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 22. Nieudzielenie przez Pocztę odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pkt. 17 lub na odwołanie od reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt. 20, skutkuje uznaniem reklamacji.

 

Rozdział 6: Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zasadami mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym przepisy ustawy, rozporządzenia oraz Kodeksu cywilnego.